Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2016, 742Overige besluiten van algemene strekkingOpenstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg;

 

overwegende dat met ingang van 11 november 2015 het Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg van kracht is geworden;

Overwegende dat in de genoemde regeling een wijziging wordt aangebracht om de afspraken inzake indexering van de tarieven te effectueren;

 

Besluiten de volgende regelingswijziging vast te stellen:

ARTIKEL I

Aan artikel 1, onderdeel C., wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 8.

  De opslag, als bedoeld in artikel 3.1.7, lid 2., onder d., van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg, bedraagt:

  • -

   voor aanvragen die zijn ingediend voor het beheerjaar 2014: 4,86%;

  • -

   voor aanvragen die zijn ingediend voor het beheerjaar 2015: 5,27%;

  • -

   voor aanvragen die zijn ingediend voor het beheerjaar 2016: 4,61%.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van publicatie in het Provinciaal Blad, met dien verstande dat artikel I terugwerkt tot 1 januari 2014.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 2 februari 2016

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon