Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 740

Gepubliceerd op 9 februari 2016 09:00

Wijzigingsbesluit SVNL 2016

 

Gedeputeerde Staten van Limburg;

overwegende dat met ingang van 14 april 2015 de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 van kracht is geworden;

Overwegende dat in de genoemde regeling nog enkele wijzigingen dienen te worden aangebracht om knelpunten in de uitvoering te voorkomen;

Besluiten de volgende wijzigingsregeling vast te stellen:

ARTIKEL I

Onderdeel A

Artikel 3.7, tweede lid, komt te luiden:

2. De gemiddelde kosten per hectare leefgebied, bedoeld in het eerste lid, worden bepaald door de begrote kosten per leefgebied, bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, onder c, vierde onderdeel, te delen door zes en daarna te delen door het maximum aantal hectares dat voor dat leefgebied is aangevraagd.

Onderdeel B

Artikel 3.8 wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  Het vierde lid komt te luiden:

 • 4.

  Indien toepassing van het tweede lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen, wordt de rangschikking van die aanvragen bepaald door de gemiddelde kosten per hectare leefgebied, bedoeld in artikel 3.7, tweede lid, waarbij de aanvraag met de laagste gemiddelde kosten het hoogst wordt gerangschikt.

 • 2.

  Het vijfde lid komt te luiden:

 • 5.

  Indien toepassing van het tweede en vierde lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijke plek worden gerangschikt, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Onderdeel C

Artikel 3.11 wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  Onderdeel d komt te luiden:

  • d.

   wijzigingen van activiteiten op perceelsniveau die gedurende het kalenderjaar optreden, worden door de subsidieontvanger uiterlijk veertien dagen voorafgaand aan het ingaan van de wijziging gemeld aan Gedeputeerde Staten, door de wijziging op perceelsniveau door te voeren via het daartoe onder b bedoelde systeem. De wijzigingen kunnen tot uiterlijk 30 september van het lopende beheerjaar worden doorgevoerd;

 • 2.

  Aan het artikel worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

  • n.

   uiterlijk veertien dagen na het uitvoeren van de hierna genoemde activiteiten doet de subsidieontvanger daarvan een melding in het onder b) bedoelde systeem:

 • 1°.

  het bemesten met ruige mest;

 • 2°.

  het schoonmaken van watergangen;

 • 3°.

  het snoeien ten behoeve van meerjaarlijkse snoei;

 • 4°.

  het spuiten van bagger.

  • o.

   uiterlijk vijf werkdagen dagen na het treffen van maatregelen ter bescherming van aangetroffen nesten doet de subsidieontvanger daarvan een melding in het onder b) bedoelde systeem.

Onderdeel D

Artikel 3.15 komt te luiden:

Artikel 3.15 Verlagen subsidies

 • 1.

  Ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 640/2014 verlagen Gedeputeerde Staten de verleende of vastgestelde subsidie indien er onregelmatigheden zijn geconstateerd bij de uitvoering van controles als bedoeld in artikel 28 en 37 van Verordening (EU) nr. 809/2014.

 • 2.

  Indien een landbouwer, of andere grondgebruiker van landbouwgrond, die ten behoeve van de subsidieontvanger beheeractiviteiten uitvoert, subsidieverplichtingen, de baseline of randvoorwaarden schendt, wordt de schending toegerekend aan de subsidieontvanger.

Onderdeel E

Na artikel 3.15 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 3.16 Overgangsbepalingen

Voor het kalenderjaar 2016 verlenen Gedeputeerde Staten tot en met 15 januari 2016 uitstel van de verplichting, bedoeld in artikel 3.11, onderdeel b.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie in het Provinciaal Blad , met dien verstande dat artikel I, onderdeel A terugwerkt tot 14 april 2015 en dat artikel I, onderdelen C tot en met E, terugwerkt tot en met 1 januari 2016.

 

 

TOELICHTING

ALGEMEEN

Op 1 januari 2016 treedt een wijziging van Verordening 809/2014 in werking. Gelet hierop wordt de SVNL’16 aangepast. In deze regelingswijziging wordt de SVNL’16 daarnaast op diverse plekken aangepast. Het gaat hierbij om technische wijzigingen die het doel hebben om te voorkomen dat bij de uitvoering knelpunten ontstaan. In de artikelsgewijze toelichting worden enkele wijzigingen nader toegelicht.

ARTIKELSGEWIJS

ARTIKEL I

A (artikel 3.7)

Deze aanpassing voorkomt dat de berekening van het subsidiebedrag een rekenfout bevat.

C (artikel 3.11)

Deze wijzigingen zijn noodzakelijk om de SVNL’16 te laten stroken met artikel 14a van Verordening 809/2014 en met het daaruit voortvloeiende controle- en handhavingsregime. De term ‘snoeien’ in onderdeel n) heeft betrekking op meerjarige activiteiten waarbij een bepaald maximumpercentage, niet zijnde 100%, wordt gesnoeid. Het gaat hierbij derhalve niet om knip- en scheerheggen en hoogstamboomgaarden met jaarlijkse snoei.

D (artikel 3.15)

Deze wijziging is benodigd om de Beleidsregels verlagen subsidies POP een basis in de SVNL’16 te geven. De term ‘sancties’ past niet bij het karakter van het artikel. De titel van het artikel is daarom aangepast.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 2 februari 2016

 

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl