Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 7085

Gepubliceerd op 30 december 2016 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. 20 december 2016 tot aanwijzing van een vereffenaar van het Faunafonds

Gedeputeerde Staten van Limburg

 

Overwegende dat:

  • op het moment van inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming het Faunafonds als publiekrechtelijke rechtspersoon in liquidatie is;

  • de vermogensbestanddelen van het Faunafonds op dat tijdstip onder algemene titel overgaan op de provincies gezamenlijk;

  • de Wet natuurbescherming de aanwijzing van een vereffenaar vereist.

Gelet op artikel 9.12, derde lid van de Wet natuurbescherming,

Besluiten:

Artikel 1 Begrippen

In dit besluit wordt uitgegaan van de volgende begripsomschrijvingen.

 

BIJ12:

uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies, zijnde onderdeel van de Vereniging Interprovinciaal Overleg

 

BAC VP:

Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland van het Interprovinciaal Overleg

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

De vereffenaar heeft tot taak uitvoering te geven aan het bepaalde in artikel 9.12 van de Wet natuurbescherming. Hij heeft daartoe alle bevoegdheden als genoemd in dat artikel.

De vereffenaar zorgt ervoor dat de gelden die op de rekeningen van het Faunafonds staan, worden overgeschreven naar een rekening van BIJ12 en worden aangewend voor de taken als genoemd in artikel 6.1, eerste lid van de Wet natuurbescherming en afgeleide werkzaamheden ter preventie en beperking van faunaschade zoals voorlichting, onderzoek en advisering ten behoeve van de provincies.

Artikel 3 Aanwijzing

Als vereffenaar wordt aangewezen de directeur van BIJ12.

Artikel 4 Verantwoording

De vereffenaar legt verantwoording van zijn werkzaamheden af jegens Gedeputeerde Staten van alle provincies in het kader van de BAC VP.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 20 december 2016

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl