Openstellingsbesluit paragraaf 3.3. Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014–2020 (POP3) Limburg

Gedeputeerde Staten van Limburg

 

stellen ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4:27 juncto 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.3 van de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg, op 20 december 2016 het volgende besluit vast:

 

Openstellingsbesluit paragraaf 3 subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg

Artikel 1 Openstellingsperiode

Open te stellen paragraaf 3.3 (Uitvoering van LEADER-projecten) van de Subsidieverordening POP3 Limburg voor de periode van 23 januari 2017 tot en met 29 december 2017 voor het indienen van aanvragen.

Artikel 2 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor paragraaf 3.3 voor het jaar 2017 bedraagt € 600.000,00. Dit subsidieplafond bestaat voor € 102.000 uit provinciale subsidie en voor € 498.000,00 uit subsidie uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Artikel 3. Subsidiehoogte

Het maximaal te verstrekken subsidiebedrag per project wordt rechtstreeks afgeleid uit de kostenverdeling voor uitvoeringsprojecten tussen partijen, die is vastgelegd in de LOS, die is vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt 33% (ELFPO subsidie 27,5 %) en provinciale subsidie (5,6%) van de totale subsidiabele projectkosten. Het maximaal te verstrekken subsidiebedrag bedraagt € 80.000,00 per project. Subsidies kleiner dan € 10.000,00 worden niet verstrekt.

Daarnaast dient verder de dekking er als volgt uit te zien:

 • Nationale overheidscofinanciering 22%;

 • Privaat 45%

Bij wijze van uitzondering kunnen GS de bovengrens voor de projectomvang voor incidentele projecten verhogen als deze gemeentegrensoverschrijdend zijn én naar het oordeel van de LAG een bijzondere toegevoegde waarde hebben.

Artikel 4. Subsidiabele kosten en activiteiten

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de LOS.

 • 2.

  Onverminderd artikel 1.12 zijn de volgende kosten, ter voorbereiding of uitvoering van projecten die passen binnen de LOS, subsidiabel:

  • de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende zaken;

  • de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;

  • kosten van tweedehands goederen tot maximaal de marktwaarde van de activa;

  • de kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs;

  • kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied;

  • de kosten van haalbaarheidsstudies;

  • de kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;

  • de kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken;

  • materiaalkosten;

  • kosten van drukwerk, mailing, website gekoppeld aan de activiteit;

  • huur van ruimten en gebruik bijbehorende faciliteiten;

  • bijdragen in natura;

  • niet verrekenbare BTW;

  • de kosten voor promotie en publiciteit.

Artikel 5. Aanvrager

Subsidie kan worden verstrekt aan:

 • i.

  publieke rechtspersonen;

 • ii.

  private rechtspersonen;

 • iii.

  bedrijfsvormen zonder rechtspersoonlijkheid, met name eenmanszaken, vennootschappen;

 • vi.

  onder firma, commanditaire vennootschappen, maatschappen;

 • v.

  een Lokale Actiegroep (LAG);

 • vi.

  de penvoerder van een LAG.

Artikel 6. Begroting en dekkingsplan

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt als aan de onderstaande financiële randvoorwaarden wordt voldaan. Wanneer aan één of meerdere van onderstaande randvoorwaarden niet wordt voldaan, dan zal de aanvraag worden afgewezen.

 • i.

  De begroting en dekkingsplan zijn transparant en sluitend en voldoen aan de ‘subsidieverdeelsleutel’ zoals vastgelegd in de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Deze is gepubliceerd op http://www.leaderzuidlimburg.nl.

 • ii.

  De publieke cofinanciering dient te zijn geregeld en gewaarborgd. Bij de subsidieaanvraag dient een bewijs van toezegging van de publieke cofinanciering te zijn gevoegd.

 • iii.

  De private cofinanciering dient te zijn geregeld en gewaarborgd.

Artikel 7. Prioritering subsidieaanvragen

Artikel 1.15 van de Subsidieverordening POP3 Limburg is niet van toepassing. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en afgehandeld aan de hand van de in artikel 8 van dit openstellingsbesluit beschreven selectiecriteria.

Artikel 8. Selectiecriteria

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de aanvraag past binnen de door GS vastgestelde Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Voor de beoordeling als bedoeld in artikel 7 van dit openstellingsbesluit worden daartoe de onderstaande criteria a t/m d, en sub criteria gebruikt.

  • a.

   De mate waarin het projectplan bijdraagt aan de doelen van de LOS. De subcriteria daartoe (i t/m vii) zijn:

   • i.

    Het project leidt tot bewuster omgaan met landschap als basiskapitaal van de economie.

   • ii.

    Het project leidt tot een economische impuls door samenwerking en integrale aanpak

   • iii.

    Het project leidt tot versterking van agrarische bedrijven met landschappelijke en maatschappelijke meerwaarde.

   • iv.

    Het project versterkt de sociale cohesie door contact tussen bewonersgroepen en generaties.

   • v.

    Het project versterkt de publiek-private samenwerking (tussen bewoners, ondernemers en overheid).

   • vi.

    Het project koppelt behoeften en vraag uit de stedelijke gebieden aan verdienmodellen op het platteland.

   • vii.

    Het project leidt tot verbetering van wederzijds begrip en contacten tussen bewoners van stad en platteland.

  • b.

   De mate waarin het project past binnen de werkwijze van LEADER. De subcriteria daartoe (i t/m iv) zijn:

   • i.

    Het project is geïnitieerd vanuit de lokale gemeenschap (bottom-up) en wordt breed gedragen.

   • ii.

    Het project leidt aantoonbaar tot samenwerking tussen bewoners, ondernemers en/of organisaties.

   • iii.

    Het project dient doelen in meerdere sectoren of beleidsvelden.

   • iv.

    Het project is innovatief voor Zuid-Limburg.

  • c.

   De mate waarin het project haalbaar is in financieel en organisatorisch opzicht. De organisatie en verdeling van taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk vastgelegd. De sub criteria daartoe (i en ii) zijn:

   • i.

    De initiatiefnemers beschikken over voldoende expertise of hebben deze ingehuurd.

   • ii.

    Het tijdpad voor de uitvoering is realistisch in verband met vergunningen en dergelijke.

  • d.

   De mate van efficiency en doelmatigheid van het project. De sub criteria daartoe (i en ii) zijn:

   • i.

    De investeringen en tijdsinzet zijn in balans met de verwachte resultaten.

   • ii.

    Het project is overdraagbaar omdat de resultaten en ervaringen ook door anderen gebruikt kunnen worden.

 • 2.

  Per sub criterium kunnen maximaal 3 punten worden gescoord. Alle criteria wegen even zwaar.

 • 3.

  De aanvraag kan gehonoreerd worden als de totale puntenscore minimaal 20 is en bovendien voldoet aan de onderstaande minimale score per cluster van sub criteria. Zo niet dan zal de aanvraag afgewezen worden.

  • a.

   De mate waarin het projectplan bijdraagt aan de doelen van de LOS: minimaal 4 punten

  • b.

   De mate waarin het project past binnen de werkwijze van LEADER: minimaal 6 punten.

  • c.

   De mate waarin het project haalbaar is in financieel en organisatorisch opzicht: minimaal 6 punten.

  • d.

   De mate van efficiency en doelmatigheid van het project: minimaal 4 punten.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 23 januari 2017 en heeft een looptijd tot en met 29 december 2017, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 20 december 2016,

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Bijlage 1 Toelichting

 

Toelichting

 

Op 1 december 2015 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg als uitwerking van de LEADER-maatregel uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014–2020 (POP3) Limburg de Lokale Ontwikkelingsstrategie Zuid-Limburg vastgesteld.

 

De voorliggende regeling is bedoeld voor initiatiefnemers van projecten die invulling geven aan deze Lokale Ontwikkelingsstrategie Zuid-Limburg. Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld door een door Gedeputeerde Staten ingestelde Lokale Actiegroep (LAG). De beoordelingscriteria zijn beschreven in artikel 9 van de regeling en onderbouwd in de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS).

 

De regeling voorziet in een gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten voor de uitvoering van lokale initiatieven die bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling en landschap, passend binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie. De verdeelsleutel voor de subsidieverstrekking ligt vast in de Lokale Ontwikkelingsstrategie, waarbij de initiatiefnemers moeten zorgen voor een cofinanciering van 45% door private partijen, en 22 % door nationale overheids cofinanciering ( bijvoorbeeld door gemeenten, waterschappen of het Rijk).

 

Naar boven