Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 7083

Gepubliceerd op 30 december 2016 09:00

Mandaatbesluit verlenen tegemoetkoming faunaschade Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg aan BIJ12

Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg,

 

Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

Artikel 1: Begrippen

 

Directeur:

Directeur van BIJ12

 

BIJ12:

uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies

Artikel 2: Directeur

 • 1.

  De directeur, of diens waarnemer, is gemandateerd, gevolmachtigd en gemachtigd om namens Gedeputeerde Staten:

  • a.

   te beslissen op en stukken te ondertekenen betreffende verzoeken tot het verlenen van een tegemoetkoming in geleden schade, aangericht door natuurlijk in het wilde levende beschermde dieren als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid onder a en b van de Wet natuurbescherming;

  • b.

   betalingen te verrichten in verband met tegemoetkomingen zoals bedoeld onder a;

  • c.

   te beslissen op bezwaarschriften gericht tegen besluiten op grond van artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming;

  • d.

   te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende de verschuldigdheid en de hoogte van een dwangsom bij niet tijdig beslissen op een aanvraag of bezwaarschrift, wettelijke rente en terugvordering bij onverschuldigde betaling in verband met besluiten als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming;

  • e.

   het verdagen, opschorten, en verlengen van (beslis)termijnen;

  • f.

   overige correspondentie, niet zijnde besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en niet zijnde besluiten waaraan een financiële verplichting is verbonden;

  • g.

   een formulier vast te stellen voor het indienen van een aanvraag om een tegemoetkoming.

 • 2.

  De directeur is gemandateerd, gevolmachtigd en gemachtigd om namens Gedeputeerde Staten medewerkers te machtigen om Gedeputeerde Staten te vertegenwoordigen in gedingen aanhangig bij de bestuursrechter in verband met besluiten als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming.

 • 3.

  De directeur is gemandateerd, gevolmachtigd en gemachtigd om in verband met besluiten als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming namens Gedeputeerde Staten:

  • a.

   (hoger) beroep of verzet in te stellen;

  • b.

   verweerschriften te ondertekenen;

  • c.

   te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen of om opheffing of schorsing van een voorlopige voorziening.

Artikel 3: Ondermandaat

 • 1.

  De directeur kan ter uitoefening van de in artikel 2 gemandateerde bevoegdheden schriftelijk ondermandaat verlenen aan onder hem ressorterende leidinggevende functionarissen.

 • 2.

  De directeur informeert Gedeputeerde Staten over verleend ondermandaat.

Artikel 4: Instructies en informatieplicht

 • 1.

  De gemandateerde oefent zijn bevoegdheid niet uit indien hij bij het te nemen besluit een persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  De gemandateerde stelt de Provincie in kennis van krachtens mandaat te nemen of reeds genomen besluiten waarvan hij moet aannemen dat kennisneming door het college van Gedeputeerde Staten gewenst is. Hiervan is in ieder geval sprake als de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven.

 • 3.

  De gemandateerde voert zo mogelijk voorafgaand overleg met de Provincie over besluiten als bedoeld in het tweede lid indien de getaxeerde schade de € 5.000 te boven gaat of wanneer er reden is af te wijken van de standaard bepaling van het eigen risico.

 • 4.

  De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden, verleende volmachten of machtigingen geschiedt binnen de grenzen en met inachtneming van artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht, alsmede de geldende beleids- en uitvoeringsregels.

 • 5.

  Op een bezwaarschrift wordt niet besloten door degene die het primaire besluit in mandaat heeft genomen of bij de voorbereiding van het primaire besluit betrokken is geweest.

 • 6.

  De directeur neemt bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden instructies van Gedeputeerde Staten in acht. Partijen lichten elkaar over en weer in over de uitvoering van een instructie op een zodanig tijdstip in dat de inachtneming of tijdige verdaging van beslistermijnen gewaarborgd wordt.

 • 7.

  De directeur informeert Gedeputeerde Staten over de uitvoering van de gemandateerde bevoegdheden via overzichten van de uitgevoerde taxaties en verleende tegemoetkomingen op kwartaalbasis.

 • 8.

  Aan het einde van het kalenderjaar verstrekt de directeur een gedetailleerd overzicht van de uitgevoerde taxaties en de verleende tegemoetkomingen op perceelsniveau, door middel van een GIS-bestand.

Artikel 5: Ondertekening

De ondertekening van besluiten en documenten, bedoeld in artikel 2, luidt:

 

‘het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg,

voor deze;

 

De directeur van BIJ12’.

Artikel 6: Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg,

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 20 december 2016

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Toelichting

 

Ter uitvoering van de taak tegemoetkomingen te verlenen in faunaschade zoals bedoeld in artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming, wordt mandaat verleend aan de directeur van BIJ12. Deze uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies gaat de daadwerkelijke uitvoering doen c.q. aanvragen afhandelen en hierop beschikken. BIJ12 maakt onderdeel uit van de Vereniging het Interprovinciaal Overleg en is daarmee in bestuursrechtelijke zin niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten in de zin van artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Juridisch gezien is mandaat aan een dergelijke niet-ondergeschikte slechts mogelijk indien duidelijke instructies worden meegegeven, ofwel de mandaatgever feitelijke invloed kan uitoefenen op hoe met haar bevoegdheden wordt omgegaan. Hiertoe worden beleidsregels over het verlenen van tegemoetkomingen in faunaschade vastgesteld door Gedeputeerde Staten.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl