Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 7079

Gepubliceerd op 30 december 2016 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019

Gedeputeerde Staten van Limburg

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 20 december 2016 hebben vastgesteld:

 

Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019

Artikel I Wijziging Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019

De Nadere Subsidieregels Cultuur 2015-2019 worden als volgt gewijzigd:

 • A.

  Artikel 1 onder 4 wordt het begrip ‘Culturele festivals en evenementen’ als volgt gewijzigd: ‘festivals en evenementen waarbij de samenhangende onderdelen hoofdzakelijk bestaan uit activiteiten/aanbod op het gebied van kunst en cultuur.’

 • B.

  In artikel 4, zeven lid, wordt als vijfde opsomming ‘e. specifieke tentoonstelling(en), expositie(s), theater- of toneelvoorstelling(en)’ toegevoegd.

 • C.

  Bijlage 3A ‘Projectsubsidie Culturele festivals en evenementen’ wordt gewijzigd in:

   

  Bijlage 3A Projectsubsidie Culturele festivals en evenementen

   

  Sluit aan bij onderdeel

  Programma 2.2. Cultuur Programmalijn 2.2.1. Cultuur

  Activiteit

  (Boven)regionale culturele festivals en evenementen met een uitstraling naar heel Limburg en/of de Euregio Rijn-Maas Noord / Euregio Maas-Rijn.

  Aanvrager

  Privaatrechtelijke rechtspersonen

  Toepassingsgebied

  Nederlands-Limburg met een uitstraling naar heel Limburg en/of de Euregio Rijn-Maas Noord /Euregio Maas-Rijn

  Specifieke subsidiecriteria

  Projecten moeten aan alle hieronder vermelde criteria voldoen:

  • Het cultureel festival of evenement heeft een publieksbereik van ten minste 2500 bezoekers;

  • Het cultureel festival of evenement moet een podium bieden aan talenten;

  • Het cultureel festival of evenement moet aandacht besteden aan jonge/nieuwe kunstvormen en/of aandacht besteden aan speciale (kwetsbare) bezoekersdoelgroepen;

  • Het cultureel festival of evenement moet financieel ondersteund worden door minimaal één partner uit de private sector én door minimaal één gemeente.

  Subsidiebedrag

  • Het subsidiebedrag voor een projectaanvraag bedraagt nooit meer dan 35% van de totale subsidiabele kosten en zal nooit hoger zijn dan de financiële bijdrage(n) van de gemeente(n) voor het betreffende festival of evenement.

  • Indien voor een cultureel project of activiteit in enig jaar subsidie is verstrekt, daalt voorgenoemd percentage bij iedere daarop volgende subsidieverstrekking voor eenzelfde (terugkerend) cultureel project of activiteit met 5%.

  • Subsidies onder de € 2.500,00 worden niet verstrekt.

  Aanvullend subsidiebedrag

  Bovenop het subsidiebedrag zoals gesteld in artikel 6 en het bepaalde in deze bijlage kan voor het cultureel festival of evenement een aanvullende subsidie worden verstrekt van maximaal 20% van het te verstrekken subsidiebedrag, indien:

  • Popmuziek: het cultureel festival of evenement een podium biedt aan talenten in de popmuziek (aanvullend subsidiebedrag van 10% van het te verstrekken subsidiebedrag); en/of

  • Duurzaamheid/Limburgs landschap (aanvullend subsidiebedrag van 10% van het te verstrekken subsidiebedrag):

   • a.

    op het cultureel festival of evenement brongerichte en/of effectgerichte duurzaamheidsmaatregelen worden gehanteerd; en/of

   • b.

    op het cultureel festival of evenement de stedelijke omgeving en/of het Limburgs landschap als een wezenlijk onderdeel van de culturele programmaonderdelen op het cultureel festival of evenement worden benut.

   

  Naast de in artikel 14, van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg genoemde niet-subsidiabele kosten, zijn ook de volgende kosten niet subsidiabel. Het betreft kosten die gerelateerd zijn aan:

  • drukwerk voor boeken en schriftelijke publicaties;

  • opzetten en onderhouden van websites;

  • onvoorziene uitgaven (post onvoorzien);

  • consumptieve kosten (drank, eten, en dergelijke);

  • reprise, herdruk of heruitgave.

 • D.

  Bijlage 3B ‘Bovenregionale carnavalsgerichte festivals en evenementen’ wordt gewijzigd in:

   

  3B Bovenregionale carnavalsgerichte festivals en evenementen

   

  Sluit aan bij onderdeel

  Programma 2.2. Cultuur Programmalijn 2.2.1. Cultuur

  Activiteit

  Bovenregionale carnavalsgerichte festivals en evenementen met een uitstraling naar heel Limburg en/of de Euregio Rijn-Maas Noord / Euregio Maas-Rijn.

  Aanvrager

  Rechtspersonen die de volgende carnavalsgerichte festivals en evenementen organiseren:

  • Boetegewone Boetezitting Venlo;

  • Sjtasiefestatie Roermond;

  • Groeëte Gulpener Vasteloavesfinale;

  • Tiener Vasteloavesleedjes Konkoer (TVK);

  • Kinjer Vastelaovend Leedjesfestival (KVL).

  Toepassingsgebied

  Nederlands-Limburg met een uitstraling naar heel Limburg en/of de Euregio Rijn-Maas Noord /Euregio Maas-Rijn

  Specifieke subsidiecriteria

  Er dient sprake te zijn van gemeentelijke cofinanciering voor het carnavalsgericht festival of evenement.

  Subsidiebedrag

  De subsidie bedraagt € 5.000,00.

Artikel II Overgangsrecht

 • 1.

  Voor besluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen blijven de bepalingen van de Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019 (Pb. 2016, nr. 1189) van kracht zoals die golden vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 2.

  Aanvragen die op basis van de Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019 (Pb. 2016, nr. 1189) zijn ingediend en waarover bij inwerkingtreding van deze wijziging nog niet is beslist, worden geacht op basis van de Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019 met inachtneming van deze wijziging te zijn ingediend, tenzij Gedeputeerde Staten van oordeel zijn dat de aanvrager in zijn belangen wordt geschaad. In dat laatste geval handelen Gedeputeerde Staten overeenkomstig de Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019 (Pb. 2016, nr. 1189).

Artikel III Integrale tekst

Gedeputeerde Staten maken de nieuwe integrale tekst van de Nadere Subsidieregels Cultuur 2015-2019 bekend door plaatsing in het Provinciaal Blad.

Arikel IV Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 20 december 2016

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl