Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2016, 7057VerordeningenDerde wijzigingsregeling Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten de Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant hebben vastgesteld op 4 november 2014;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het wenselijk achten dat het mogelijk is om meerdere malen subsidie aan te vragen, zij het voor andere activiteiten, op grond van de Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant om te komen tot een toekomstvisie;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten meerwaarde zien in het aanstellen van een procesbegeleider om te komen tot een toekomstvisie;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten daartoe de Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant wensen te wijzigen:

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

In artikel 1 wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • e.

  samenwerkingspartner: partner waar de subsidieaanvrager mee samenwerkt in het samenwerkingsverband;

 

B. 

In artikel 4 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • f.

  het instellen van een procesadviseur bij het komen tot een bestuurlijke toekomstvisie.

 

C. 

Artikel 5 vervalt.

 

D. 

Artikel 6, eerste lid, onder b komt te luiden:

 • b.

  het project is gericht op samenwerking of herindeling van gemeenten binnen de provincie Noord-Brabant.

 

E.

In artikel 8 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d

door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • c.

  kosten voor een subsidiabele activiteit als bedoeld in artikel 4, waarvoor de subsidieaanvrager reeds eerder subsidie heeft ontvangen.

 

F.

Artikel 9 komt te luiden:

Artikel 9 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend van:

 • a.

  1 mei 2016 tot en met 15 december 2016;

 • b.

  15 januari 2017 tot en met 15 december 2017.

 

G. 

Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor de periode, genoemd in:

 • a.

  artikel 9, onder a, vast op €150.000;

 • b.

  artikel 9, onder b, vast op €300.000.

 

H.

In artikel 11, onder a, wordt “onder a tot en met d” vervangen door: onder a tot en met d en f.

 

I.

Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

  het project wordt gerealiseerd binnen twee jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening;

 • b.

  bij subsidies van € 25.000 tot € 125.000 overlegt de subsidieontvanger jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt.

 

J.

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het eerste lid, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • f.

   voor subsidies als bedoeld in artikel 4, onder f, een ondertekent contract ten behoeve van het instellen van een procesadviseur.

 • 2.

  In het tweede lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • f.

   voor subsidies als bedoeld in artikel 4, onder f, een ondertekent contract ten behoeve van het instellen van een procesadviseur.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 januari 2017 en werkt terug tot en met 10 mei 2016.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Derde wijzigingsregeling Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 20 december 2016

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

mw. ir. A.M Burger

Toelichting behorende bij de Derde wijzigingsregeling Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant.  

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 8, onder d

Het is mogelijk om meerdere keren subsidie aan te vragen onder deze subsidieregeling. Echter is het niet mogelijk om meerdere keren voor dezelfde soort activiteit, die genoemd zijn in artikel 4, subsidie aan te vragen. Indien dit wel gebeurd, zijn de kosten die onder die activiteit vallen, niet subsidiabel zijn.

 

Gedeputeerde Staten van Noord‑Brabant,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

mw. ir. A.M Burger