Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 6981

Gepubliceerd op 27 december 2016 09:00

Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in de hoedanigheid van managementautoriteit voor het Operationeel Programma EFRO Zuid-Nederland 2014-2020;

 

Gelet op artikel 125, derde lid, van de Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013, houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006;

 

Gelet op artikel 5.2.2 van de Regeling Europese EZ-subsidies;

 

Overwegende dat de Managementautoriteit op 24 februari 2015 de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 heeft vastgesteld;

 

Overwegende het positieve richtinggevend advies op basis van de tussenevaluatie van het programma door de Stuurgroep van 21 september 2016 en het Comité van Toezicht van 8 november 2016 om de investeringsprioriteit 1B1- Innovatie Systeemversterking en investeringsprioriteit 4F – Koolstofarme economie uit het Operationeel Programma voor Zuid-Nederland – Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2014 – 2020 open te stellen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Artikel 1 Wijzigingen

De Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1.

    In artikel 1.6, derde lid, onder d wordt: “controleverklaring” vervangen door: rapport van feitelijke bevindingen.

  • 2.

    In artikel 2.5 wordt “ 1 november 2015 tot en met 29 februari 2016” vervangen door: 9 januari 2017 tot en met 1 maart 2017.

  • 3.

    In artikel 5.5 wordt “1 oktober 2015 tot en met 30 november 2015” vervangen door: 9 januari 2017 tot en met 1 maart 2017.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020.

 

’s-Hertogenbosch, 22 november 2016

Gedeputeerde Staten voornoemd in hun hoedanigheid als managementautoriteit voor het Operationeel Programma EFRO Zuid-Nederland 2014-2020,

de voorzitter, prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris ir. A.M. Burger

   

Kenmerk: 4108630 Uitgegeven, 24 november 2016

De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

mw. ir. A.M. Burger.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl