Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 6938

Gepubliceerd op 23 december 2016 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Reglement Korenwolfcommissie

Gedeputeerde Staten van Limburg;

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 82 Provinciewet bekend dat zij op 6 december 2016 hebben vastgesteld:

 

Reglement Korenwolfcommissie

Artikel 1

Er is een adviescommissie. Zij wordt aangeduid als: Korenwolfcommissie (de commissie).

Artikel 2
 • 1.

  De commissie bestaat uit 17 leden (inclusief voorzitter), welke door of namens het College van Gedeputeerde Staten van Limburg worden benoemd.

 • 2.

  De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende partijen:

  • Provincie Limburg

  • Staatsbosbeheer

  • Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten

  • Stichting het Limburgs Landschap

  • Natuurrijk Limburg

  • LLTB

  • Faunabeheereenheid

  • Wildbeheereenheid

  • Natuurhistorisch Genootschap Limburg

  • Wageningen UR

  Indien gewenst kunnen Gedeputeerde Staten een vertegenwoordiger van het ministerie van Economische zaken als lid of agendalid toevoegen.

 • 3.

  De Provincie Limburg vervult het secretariaat van de commissie.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de commissie kan te allen tijde op verzoek van het betreffende lid worden beëindigd. Het lid doet hiertoe een schriftelijke kennisgeving aan het college.

Artikel 3
 • 1.

  De commissie wordt ingesteld voor een periode van tenminste 6 jaar en zal jaarlijks tenminste 3 maal per jaar vergaderen om te komen tot het gewenste resultaat en draagvlak. De vergaderingen zijn openbaar.

 • 2.

  De commissie bepaalt zelf haar vergaderorde en legt dit vast in de vergaderverslagen.

Artikel 4

De commissie heeft als taak:

 • a.

  Alle partijen betrokken bij de bescherming van de hamster periodiek te informeren over zaken aangaande de bescherming van de hamster;

 • b.

  Het college van Gedeputeerde Staten gevraagd en ongevraagd te informeren over de voortgang van de bescherming van de hamster;

 • c.

  Het in stand houden van een goede samenwerking tussen alle betrokkenen bij de hamsterbescherming- en het hamsterbeheer;

 • d.

  Het in stand houden van draagvlak voor hamsterbeheer in de streek;

 • e.

  Eventuele knelpunten die verband houden met een adequate hamsterbescherming op te lossen;

 • f.

  Het oppervlakte hamsterareaal te vergroten naar 750-900ha

 • g.

  De kosten te reduceren door de gemiddelde vergoeding per hectare met ten minste 60% te reduceren

 • h.

  Binnen een half jaar na aanstelling van de commissie samen met de commissieleden een voorstel te formuleren hoe het bovenstaande doel van hectares samen met de gevraagde kostenreductie gerealiseerd kan worden. Met het voorstel zal ook bekeken worden of de korenwolfcommissie aangevuld dient te worden met partijen uit de markt, denk hierbij aan een bierbrouwerij, bakkers etc.

 • i.

  In voorkomende gevallen ook internationaal contacten te onderhouden om het voortbestaan en de kennisuitwisseling met betrekking tot de hamster te bevorderen;

 • j.

  Drie maal per jaar een vergadering te houden of eventueel meer of minder naar gelang de omvang en de noodzaak van de agendapunten dit vereist.

 • k.

  Te verkennen of de taak van de commissie kan worden verbreed naar andere vormen van agrarisch akkerbeheer.

Artikel 5

De commissie is niet bevoegd voor het verlenen van opdrachten.

Artikel 6

De leden van de commissie die anders dan uit hoofde van hun functie lid zijn, ontvangen voor het voorbereiden (maximaal 2 uur) en bijwonen van vergaderingen en de daaraan gerelateerde veldbezoeken vacatiegelden, alsmede een vergoeding van reiskosten, berekend overeenkomstig de ‘Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 2012 Provincie Limburg’.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Reglement Korenwolfcommissie.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 13 december 2016

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl