Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 6937

Gepubliceerd op 23 december 2016 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Regeling digitaal indienen aanvragen om vergunning/ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming

Gedeputeerde Staten van Limburg,

maken ter voldoening aan de in artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht gestelde vereisten voor openstelling van de digitale weg voor aanvragen om vergunning/ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming bekend dat zij in hun vergadering van 13 december 2016 hebben vastgesteld:

 

Regeling digitaal indienen aanvragen om vergunning/ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming.

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Doelstelling van de regeling

Aanvragen om een vergunning/ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming kunnen digitaal middels de Berichtenbox voor bedrijven ingediend worden, mits de aanvraag aan de in deze regeling gestelde eisen voldoet. Op deze manier kunnen aanvragen om vergunningen/ontheffingen effectiever worden verleend. Bij een digitaal ingediende aanvraag om een vergunning/ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming, verloopt de daarmee samenhangende correspondentie in de procedure, waaronder zienswijzen en aanvullingen, eveneens middels de Berichtenbox voor bedrijven.

Hoofdstuk 2 Eisen

Artikel 2 Algemene eisen

 • Voor het aanvragen van een vergunning/ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming wordt de aanvrager verzocht het daartoe bestemde aanvraagformulier te gebruiken.

 • Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren met de daarbij behorende bijlagen worden in behandeling genomen.

 • Het digitaal aanvragen van een vergunning/ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming is uitsluitend mogelijk middels de Berichtenbox voor bedrijven.

Identificatie

 • Bij het gebruik van de Berichtenbox voor bedrijven is eHerkenning verplicht.

 • Indien de aanvraag door een gemachtigde wordt ingediend dient deze een door de aanvrager en de gemachtigde ondertekende machtiging te overleggen.

Artikel 3 Specifieke eisen

Vereisten aan digitale indiening van gegevens en bescheiden

Bestandformaat

 • Gegevens en bescheiden die langs elektronische weg bij de aanvraag worden verstrekt, worden aangeleverd in een van de volgende archiefwaardige bestandsformaten:

  • a.

   foto’s: PNG en JPG

  • b.

   scans: TIFF, JPG, PDF/A-1a, PDF/A-1b en PDF 1.4

  • c.

   officedocumenten: PDF/A-1a en PDF 1.4

  • d.

   tekeningen: PDF/X en PDF 1.4

 • Bestanden mogen maximaal 20 MB bedragen.

Documentindeling

 • De aanvrager maakt de samenhang tussen de gegevens en bescheiden behorende bij de aanvraag om een vergunning/ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming kenbaar.

 • Per document of bijlage dient één digitaal bestand te worden aangeleverd. Het is niet toegestaan per pagina een apart digitaal bestand aan te leveren. Daarnaast is het niet toegestaan meerdere documenten te combineren in één digitaal bestand.

 • Bestanden die langs de elektronische weg worden aangeleverd dienen te allen tijde gekenmerkt te zijn als ‘read-only’ (alleen lezen).

Kwaliteit

 • De aanvrager is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aan te leveren digitale documenten. Deze documenten dienen van voldoende kwaliteit te zijn om te worden gebruikt in het proces tot vergunningverlening/ontheffing.

 • De Provincie Limburg behoudt zich het recht voor aanvragen waarvan documenten, of delen daarvan, onvoldoende leesbaar zijn buiten behandeling te stellen. Alvorens het besluit buiten behandeling te laten zal de aanvrager de gelegenheid krijgen de aanvraag binnen een door de Provincie gestelde termijn aan te vullen (artikel 4:5 lid 1 Awb).

Tekeningen

 • De aanvrager dient de aan te leveren (bouw)tekeningen bij de aanvraag te voorzien van;

  • 1.

   Een duidelijke maatvoering en schaalaanduiding.

  • 2.

   De maximaal toe te passen schaal is:

   • 1:1000 voor situatietekeningen;

   • 1:100 of 1:200 voor geveltekeningen en plattegrondtekeningen;

   • 1:5, 1:10 of 1:20 voor detailtekeningen.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 4 Inwerkingtreding, citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2017;

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling digitaal indienen aanvragen om vergunning/ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming’.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 13 december 2016.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl