Vierde wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012

Provinciale Staten van Flevoland,

Overwegende dat het wenselijk is het Natuurnetwerk Nederland voor heel Flevoland, inclusief het voormalige plangebied Oostvaarderswold, formeel vast te stellen;

Dat het wenselijk is de bestaande compensatieverplichtingen uit het plangebied Oostvaarderswold juridisch vast te leggen;

Dat het wenselijk is veranderingen in wet- en regelgeving door te voeren;

Dat gelijktijdig de partiële herziening Omgevingsplan 2006 – onderdeel natuur in werking treedt;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 oktober 2016;

Gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening, de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet;

Besluiten:

Vast te stellen de volgende wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 en de daarbij behorende bijlagen:

Vierde wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012

Artikel I Wijziging verordening

De Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 wordt als volgt gewijzigd.

 • A.

  In artikel 1.1 begripsbepalingen wordt ‘ecologische hoofdstructuur (EHS)’ vervangen door: Natuurnetwerk Nederland (NNN).

 • B.

  Het opschrift van titel 10.1 komt te luiden: Natuurnetwerk Nederland (NNN).

 • C.

  In de artikelen 10.1 tot en met 10.7 wordt ‘de ecologische hoofdstructuur’ vervangen door: het Natuurnetwerk Nederland.

 • D.

  In artikel 10.1, tweede lid, wordt ‘het GML-bestand NL.IMRO.9924.PV2013VF01-VA01.gml’ vervangen door: het GML-bestand NL.IMRO.9924.PV2013VF04.VA01.gml.

 • E.

  In artikel 10.5, tweede lid, worden onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een komma twee onderdelen toegevoegd, luidende:

  • c.

   ten behoeve van de aanwijzing compensatie NNN binnen het zoekgebied Oosterwold,

  • d.

   ten behoeve van de aanwijzing van het kiekendief foerageergebied.

 • F.

  Bijlage IV wordt als volgt gewijzigd:

  Kaart 10.1 wordt vervangen.

  Kaart 10.2 wordt vervangen.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 7 december 2016.

de griffier,

de voorzitter,

Toelichting  

Artikel I

Onderdeel A (benaming titel 10.1)

Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor de realisatie en instandhouding van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Sindsdien wordt hiervoor de term Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebruikt. Van deze gelegenheid wordt gebruikt gemaakt om de nieuwe aanduiding door te voeren in de tekst van de verordening.

 

Onderdeel B (artikelen 10.1 tot en met 10.7)

Zoals hiervoor aangegeven wordt in alle artikelen de term ecologische hoofdstructuur vervangen.

 

Onderdeel C (artikel 10.1 werkingsgebied)

Hoofdstuk 10 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland was tot nu toe niet van toepassing voor het plangebied Oostvaarderswold. In 2012 is door Provinciale Staten besloten dat het Oostvaarderswold niet gerealiseerd gaat worden. Percelen die op het moment van de aanwijzing groenblauwe zone al bestaande natuur waren zijn opgenomen als Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit is aangevuld met reeds gerealiseerde compensatieopgaven en met een zoekgebied voor de resterende compensatieopgaven. Dit leidt, samen met enkele aanvullingen die hieronder worden toegelicht, tot een aanpassing van de kaarten 10.1 (werkingsgebied) en 10.2 (aangewezen gebieden) en een nieuwe digitale versie hiervan.

 

Onderdeel D (artikel 10.5, onderdeel c, wijziging ten behoeve Oosterwold en artikel 10.5, onderdeel d, wijziging ten behoeve van kiekendief foerageergebied)

In verband met het terugdraaien van de plannen voor Oostvaarderswold was er nog een resterende opgave voor compensatie NNN. Hiervan is 36 ha boscompensatie (en 1 ha aanvullende compensatie vanwege ruimtelijk ontwikkeling aan Oostkant Dronten) gerealiseerd in de kop van het Horsterwold. De resterende opgave bedraagt het realiseren van 68,5 ha moeras en 36 ha bos. Deze opgave kan waarschijnlijk worden gerealiseerd nabij het door Almere te ontwikkelen gebied Oosterwold, als onderdeel van het Programma Nieuwe Natuurproject Noorderwold/Eemvallei. De definitieve begrenzing hiervan is pas in een latere fase mogelijk. Dit nieuwe onderdeel maakt het mogelijk deze aanwijzing door te voeren op het moment dat de plannen verder zijn uitgewerkt in een realisatieovereenkomst en/of bestemmingsplan. Gedeputeerde Staten kunnen op dat moment de definitieve begrenzing van het NNN vaststellen. Mocht het genoemde project binnen het Programma Nieuwe Natuur niet doorgaan, dan dient de compensatie op een andere manier plaats te vinden. Ook in dat geval kunnen Gedeputeerde Staten de definitieve begrenzing van het NNN vaststellen en zullen de compensatieafspraken moeten worden opgenomen in een realisatieovereenkomst.

Voor de instandhouding van de in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven is voldoende foerageergebied noodzakelijk. Bij de planontwikkeling voor Oostvaarderswold zou hier in worden voorzien. In overleg met betrokken partijen zijn alternatieve gebieden gevonden die zijn of worden ingericht. Deze worden toegevoegd aan het natuurnetwerk om de planologische instandhouding te kunnen waarborgen.

 

Onderdeel F Bijlage IV

De kaarten worden vervangen, zie hiervoor. Tevens wordt een administratieve aanpassing doorgevoerd omdat bij de vaststelling van de kaarten behorend bij de verordening per abuis niet alleen de bestaande natuurgebieden zijn opgenomen, maar ook een aantal percelen waarop alleen een ambitie voor de realisatie van nieuwe natuur lag. Dit betreft beleidsmatige ambities die alleen zelfbindend zijn en geen planologische doorwerking hebben. Deze gebieden zijn nu van de kaart verwijderd.

 

Artikel II

Deze Vierde wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Naar boven