Provinciaal blad van Flevoland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FlevolandProvinciaal blad 2016, 6749VerordeningenIntrekkingsbesluit Structuurvisie Oostvaarderswold, Verordening groenblauwe zone en Compensatiegebieden voor kiekendief en bosgebied provincie Flevoland

Provinciale Staten van Flevoland,

Overwegende dat Provinciale Staten van Flevoland hebben besloten het voormalig project Oostvaarderswold om te zetten in natuurrealisatie via het programma Nieuwe Natuur;

Het niet langer wenselijk is ontwikkelingen binnen de groenblauwe zone tegen te gaan;

Gelijktijdig de Vierde wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 in werking treedt;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 oktober 2016;

Gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening, de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet;

Besluiten:

Vast te stellen:

Het intrekkingsbesluit Structuurvisie Oostvaarderswold, Verordening groenblauwe zone en Compensatiegebieden voor kiekendief en bosgebied

 

Artikel I Intrekking structuurvisie

De Structuurvisie OostvaardersWold wordt ingetrokken.

Artikel II Intrekking verordening

De Verordening groenblauwe zone wordt ingetrokken.

Artikel III Intrekking besluit begrenzing EHS

Het besluit ‘begrenzing EHS, de aanduiding compensatiegebied voor kiekendieffoerageergebied en de aanduiding compensatiegebied voor bosgebied’ d.d. 2 december 2010 wordt ingetrokken.

Artikel IV Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 7 december 2016.

de griffier,

de voorzitter

Toelichting  

Artikel I

Ten behoeve van de realisatie van Oostvaarderswold is de structuurvisie Oostvaarderswold door Provinciale Staten van Flevoland vastgesteld op 3 september 2009. Inmiddels is duidelijk dat Oostvaarderswold niet doorgaat en kan deze structuurvisie worden ingetrokken.

 

Artikel II

De Verordening groenblauwe zone is in 2008 vastgesteld om een kader te bieden voor de realisatie van de groenblauwe zone en tevens te voorkomen dat het gebied minder geschikt wordt voor realisatie van de groenblauwe zone. Inmiddels is duidelijk dat Oostvaarderswold niet doorgaat. De bestaande compensatieverplichtingen in het gebied worden ingevuld via het programma Nieuwe Natuur en totdat de realisatieovereenkomsten zijn getekend vastgelegd in de Vierde wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving 2012.

 

Artikel III

Ten behoeve van de realisatie van Oostvaarderswold is de begrenzing EHS, de aanduiding compensatiegebied voor kiekendieffoerageergebied en de aanduiding compensatiegebied voor bosgebied vastgelegd bij besluit van Provinciale Staten van 2 december 2010. Met het vastleggen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de Vierde wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 wordt de NNN opnieuw vastgelegd. Voornoemd besluit kan derhalve worden ingetrokken om zo een eenduidige NNN vast te leggen.

 

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking gelijktijdig met de Vierde wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 met ingang van 1 januari 2017.