Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2016, 6720VerordeningenDerde wijzigingsregeling Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten in 2017 een aantal paragrafen van de Subsidieregeling verkeer en vervoer weer open wil stellen;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten daartoe die subsidieregeling wensen te wijzigen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Artikel 1 Wijzigingen

De Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • A.

   

Artikel 1.8 komt te luiden:

Artikel 1.8 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend van 2 januari 2017 tot en met 30 juni 2017.

 

 • B.

   

In artikel 1.9 worden de volgende wijzigen aangebracht:

 • 1.

  In onderdeel a, wordt “€ 2.200.000” vervangen door: €1.800.000.

 • 2.

  In onderdeel b, wordt “€ 3.000.000” vervangen door: €2.000.000.

 

 • C.

   

De artikelen 2.1 tot en met 2.11 vervallen.

 

 • D.

   

In artikel 3.9 wordt “1 januari 2016 tot en met 31 december 2016” vervangen door: 2 januari 2017 tot en met 19 december 2017.

 

 • E.

   

In artikel 5.8, eerste lid, wordt “4 januari 2016 tot en met 15 december 2020” vervangen door: 4 januari 2016 tot en met 31 december 2016.

 

 • F.

   

In artikel 6.9 wordt “17 oktober 2016 tot en met 15 december 2016” vervangen door: 17 oktober 2016 tot en met 15 maart 2017.

 

 • G.

   

In artikel 6.10 wordt “€4.720.000” vervangen door: € 5.305.000

 

 • H.

   

In artikel 7.9 wordt “4 januari 2016 tot en met 15 december 2016” vervangen door: 2 januari 2017 tot en met 29 juni 2017.

 

 • I.

   

In artikel 7.10 wordt “€ 300.000” vervangen door: €200.000.

 

 • J.

   

Artikel 9.9 komt te luiden:

Artikel 9.9 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 9.4 worden ingediend van 2 januari 2017 tot en met 19 december 2017.

 

 • K.

   

Artikel 9.10 komt te luiden:

Artikel 9.10 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 9.4 voor de periode genoemd in artikel 9.9, onder a, vast op: €1.000.000.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017, waarbij artikel F en G terugwerken tot en met 13 oktober 2016.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Derde wijzigingsregeling Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016.

 

’s-Hertogenbosch, 12 december 2016

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

ir. A.M. Burger