Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 6611

Gepubliceerd op 13 december 2016 09:00

Wijzigingsbesluit Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015

Gedeputeerde Staten van Limburg

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en artikel 2. Negende lid van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 15 november 2016 hebben vastgesteld:

 

Wijzigingsbesluit Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015

ARTIKEL 1 Wijzigingen

Onderdeel A

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

Onderdeel B

Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:

Lid 3 wordt toegevoegd en komt te luiden:

 • 3.

  Als op grond van het tweede lid besloten is een openstellingsperiode te hanteren en op grond van het eerste lid tevens een subsidieplafond wordt vastgesteld, wordt het besluit waarin het subsidieplafond wordt vastgesteld voor aanvang van de openstellingsperiode bekend gemaakt in het Provinciaal Blad.

Onderdeel C

Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4 (indiening aanvraag)

 • 1.

  Als een aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend door een gemachtigde gaat de aanvraag vergezeld van een bewijs van machtiging.

 • 2.

  Een aanvraag wordt ingediend op een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier.

Onderdeel D

Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:

Onderdeel E

Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:

Lid 1 komt te luiden:

 • 1.

  Als voor de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd subsidie is verstrekt door Gedeputeerde Staten op grond van een andere regeling of door andere overheden, waardoor het totaal aan subsidie voor de betreffende activiteit meer bedraagt dan:

  • a.

   de werkelijke kosten die de activiteiten met zich meebrengen;

  • b.

   de maximale vergoeding die op grond van Europese voorschriften mag worden gegeven;

  wordt de subsidie op grond van deze regeling zoveel lager vastgesteld als noodzakelijk is om betaling boven de werkelijke kosten dan wel de hiervoor bedoelde maxima te voorkomen.

Onderdeel F

Artikel 6a wordt gewijzigd als volgt:

Lid 1 komt te luiden:

Onderdeel G

Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:

Na ‘elektronische ambitiekaart’ wordt toegevoegd: ‘met bijbehorende natuurdoelentabel’;

In sub b wordt voor ‘natuurkwaliteit’ toegevoegd: ‘gewenste’.

Onderdeel H

Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt:

In lid 1 sub c wordt achter de tekst ‘ambitiekaart’ toegevoegd: ‘en bijbehorende natuurdoelentabel’.

In lid 4 wordt de tekst ‘onderdeel a tot en met e’ gewijzigd in ‘onderdeel a tot en met f’.

Onderdeel I

Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  Lid 5 komt te vervallen.

 • 2.

  Lid 6 komt te vervallen.

 • 3.

  Lid 7 wordt lid 5.

Onderdeel J

Artikel 9a wordt gewijzigd als volgt:

Onderdeel K

Artikel 9b wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  In de lid 1 wordt ‘N00 of N00.01’ vervangen door ‘C of Ca’.

 • 2.

  In lid 1 sub a wordt ‘Gedeputeerde Staten’ vervangen door ‘de Provincie Limburg’ en wordt ‘natuurbeheertype’ gewijzigd in ‘natuur- en/of landschapsbeheertype’.

 • 3.

  In lid 1 sub b wordt ‘Gedeputeerde Staten hebben’ vervangen door ‘De Provincie Limburg ambtelijk heeft’.

 • 4.

  In lid 1 sub c wordt na ‘Gedeputeerde Staten’ ingevoegd ‘zo nodig’.

 • 5.

  In lid 2 wordt ‘tweede lid’ vervangen door ‘eerste lid’ en wordt ‘N00 of N00.01’ vervangen door ‘C of Ca’.

Onderdeel L

Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  Lid 1 sub j komt te luiden:

  • j.

   één of meerdere digitale bestanden waarop de grenzen van het natuurterrein, de landbouwgrond, het landschapselement, de natuurbeheer- en landschapsbeheertypen of het beheerpakket landschap waarvoor de subsidie wordt aangevraagd is aangegeven. Deze gegevens dienen bij aanvragen te worden aangeleverd als GIS-bestand in de vorm van een shapefile. Gedeputeerde Staten kunnen nadere technische specificaties vaststellen waaraan deze bestanden moeten voldoen.

 • 2.

  Lid 3 komt te luiden:

  • 3.

   Een aanvraag tot verlening van een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 8 gaat vergezeld van een verklaring van geen bezwaar van:

   • a.

    de eigenaar van het betreffende natuurterrein, de landbouwgrond, het landschapselement of het beheerpakket landschap, én, in voorkomend geval;

   • b.

    de erfpachter van het betreffende natuurterrein, de landbouwgrond, het landschapselement of het beheerpakket landschap,

    indien de aanvrager een ander is dan de eigenaar. Onderdeel b is niet van toepassing indien de aanvraag wordt ingediend door de erfpachter, bedoeld in dat onderdeel.

 • 3.

  Lid 6 vervalt

 • 4.

  Aan artikel 10 wordt een nieuw lid 6 toegevoegd, luidende:

  • 6.

   Indien de subsidieaanvrager een grote onderneming is zoals bedoeld in artikel 1, sub f, verstrekt de subsidieaanvrager gegevens en bescheiden bij de aanvraag die het stimulerend effect van de subsidie aantonen.

Onderdeel M

Artikel 11 wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  Lid 1, sub d komt te luiden:

  • d.

   er is geen aanvang gemaakt met de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen vóórdat de aanvrager een subsidiebeschikking heeft ontvangen voor de inrichtingsmaatregelen.

 • 2.

  In lid 1 sub e wordt ‘a tot en met e‘ gewijzigd in ‘a tot en met f’.

 • 3.

  Aan lid 1 wordt een nieuw onderdeel toegevoegd:

  • f.

   Indien de subsidieaanvrager een grote onderneming is zoals bedoeld in artikel 1, sub f, heeft de subsidieaanvrager het stimulerend effect van de subsidie aangetoond.

 • 4.

  In lid 2 wordt na ‘2012’ toegevoegd ‘of 2016’ en wordt in de laatste zin ‘verordening’ gewijzigd in ‘verordeningen’

Onderdeel N

Artikel 12 wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  Lid 1c komt te vervallen

 • 2.

  In lid 2 wordt ‘De’ vervangen door ‘Gedeputeerde Staten kunnen in de subsidiebeschikking bepalen dat de’.

 • 3.

  Lid 3 komt te vervallen

 • 4.

  Lid 4 wordt lid 3 en komt te luiden:

  • 3.

   Indien een aanvraag is gedaan conform artikel 10, zesde lid, kunnen Gedeputeerde Staten en de subsidieontvanger in de overeenkomst als bedoeld in het tweede lid afspraken maken over de wijze waarop gedurende de looptijd van het programma een invulling wordt gegeven aan een specificatie van de onderdelen genoemd in artikel 10, vijfde lid. Dit indien deze overeenkomst conform lid 2 door Gedeputeerde Staten is vereist.

Onderdeel O

Artikel 13 wordt gewijzigd als volgt:

Aan lid 1 sub a wordt toegevoegd ‘en begeleiding van de uitvoering’.

Onderdeel P

Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 14 komt te luiden:

Artikel 14 (hoogte investeringssubsidie)

 • 1.

  Alleen de werkelijk gemaakte kosten zijn subsidiabel.

 • 2.

  De subsidie is maximaal 85% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 5.000,– per hectare.

 • 3.

  De kosten voor het opstellen van het investeringsplan en begeleiding van de uitvoering bedragen maximaal 20% van de investeringssubsidie met een maximum van € 3.000,– in totaal.

 • 4.

  De kosten van aanloopbeheer gedurende de eerste zes jaren na functieverandering bedragen maximaal € 1.000,-- per hectare voor de periode van zes jaar.

 • 5.

  Gedeputeerde Staten kunnen gemotiveerd afwijken van het gestelde onder lid 2 en 3 indien dit voor de uitvoering van het natuurbeleid noodzakelijk is.

Onderdeel Q

Artikel 14b wordt gewijzigd als volgt:

Toegevoegd wordt lid 3 en luidt als volgt:

 • 3.

  Indien de uitvoering binnen een jaar plaatsvindt kan geen voorschot worden aangevraagd en zal de eventuele uitbetaling van de subsidie bij de eindafrekening plaatsvinden.

Onderdeel R

Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt:

Lid 2 wordt sub c.

Ond erdeel S

Artikel 16 wordt gewijzigd als volgt:

In lid 1 sub b wordt verordening gewijzigd in regeling.

Onderdeel T

Artikel 16a wordt gewijzigd als volgt:

Onder vernummering van sub d en e in e en f word toegevoegd sub d en luidt als volgt:

Onderdeel U

Artikel 17 wordt gewijzigd als volgt:

Lid 1 komt te luiden:

 • 1.

  De aanvraag tot subsidieverlening gaat in ieder geval vergezeld van één of meerdere digitale bestanden waarop de grenzen van de landbouwgrond waarvoor de subsidie wordt aangevraagd zijn aangegeven, alsmede de op die landbouwgrond gelegen wegen en paden en de onderverdeling in natuur- en/of landschapsbeheertypen. Deze dienen te worden aangeleverd als GIS-bestand in de vorm van een shapefile. Gedeputeerde Staten kunnen nadere technische specificaties vaststellen waaraan deze bestanden moeten voldoen.

Onderdeel V

Artikel 18 wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  Toegevoegd wordt Lid 1 sub e en luidt als volgt:

  • e.

   de productiecapaciteit in de laatste vijf jaar voor de functieverandering onafgebroken is gebruikt.

 • 2.

  Het de tweede maal genummerde lid 1 wordt gewijzigd in lid 2.

Onderdeel W

Artikel 20 wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  In lid 1 wordt ‘de subsidie’ vervangen door ‘de hoogte van de subsidie’.

 • 2.

  In lid 3 wordt na ‘bedoeld in het eerste lid’ toegevoegd, ‘alsmede de natuurwaarde na functieverandering’.

ARTIKEL II Overgangsrecht

 • 1.

  Voor besluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van deze wijziging blijven de bepalingen van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015 (Pb. 2015, nr. 1533) van kracht zoals die golden vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 2.

  Aanvragen die op basis van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015 (Pb. 2015, nr. 1533) zijn ingediend en waarover bij inwerkingtreding van deze wijziging nog niet is beslist, worden geacht op basis van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015 met inachtneming van deze wijziging te zijn ingediend, tenzij Gedeputeerde Staten van oordeel zijn dat de aanvrager in zijn belangen wordt geschaad. In dat laatste geval handelen Gedeputeerde Staten overeenkomstig de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015 (Pb. 2015, nr. 1533).

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 15 november 2016

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

TOELICHTING

Algemeen

Op 1 juli 2014 zijn de Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020 (PbEU 2014/C 204/01). Mede gelet hierop wordt de SKNL aangepast. In deze regelingswijziging wordt de SKNL op diverse plekken aangepast. Het gaat hierbij om technische wijzigingen die tot doel hebben de regeling te laten voldoen aan de relevante Europese wet- en regelgeving. Daarnaast is de regeling aangepast om de certificering te laten vervallen en de termijn voor bekendmaking in het publicatieblad van zes weken voor aanvang van de openstellingsperiode is komen te vervallen.

 

Buiten de landelijke wijzigingen zijn enkele wijzigingen voor de Limburgse regeling doorgevoerd.

 

Het betreft enkele tekstuele aanpassingen, het verwijzen naar de onlangs goedgekeurde Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 en logischer nummering.

 

Daarnaast zijn er enkele inhoudelijke wijzigingen opgenomen om de afhandeling van aanvragen te vergemakkelijken, te versnellen en de subsidie nader te specificeren:

 • 1.

  Aanvragen dienen te worden ingediend op een door GS vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Gemeenten worden niet langer uitgesloten van de subsidieregeling voor functieverandering en inrichting

 • 3.

  Begunstigde hoeft in het kader van de pré-toets niet schriftelijk aan GS instemming te vragen voor het type natuurterrein doch ambtelijke instemming volstaat.

 • 4.

  De aanvragen dienen voorzien te zijn van digitale GIS-bestanden.

 • 5.

  De uitvoering van inrichtingsmaatregelen mag pas plaatsvinden na subsidieverlening.

 • 6.

  Voor de instandhoudingsverplichting van inrichtingsmaatregelen wordt aangesloten bij de landelijke regeling (6 jaar).

 • 7.

  Bij subsidiëring van een programma is er niet meer de verplichting van een uitvoeringsovereenkomst maar Gedeputeerde Staten kunnen die verplichting vastleggen in de subsidiebeschikking.

 • 8.

  Naast de kosten van het door derden laten opstellen van een investeringsplan is ook de begeleiding van de uitvoering subsidiabel.

 • 9.

  De maximale investeringssubsidie gaat van € 8.000,– naar € 5.000,–. Daarbij worden de kosten van het opstellen van het investeringsplan samen met de kosten van de begeleiding van de uitvoering gemaximeerd tot 20% van de investeringssubsidie met een maximumbedrag van € 3.000,–. Kosten voor aanloopbeheer worden voor 6 jaar vergoed met een maximum van € 1.000,– voor zes jaar per hectare. Gedeputeerde Staten kunnen van deze maxima gemotiveerd afwijken als dit voor de uitvoering van het natuurbeleid noodzakelijk is.

 • 10.

  Bij uitvoering binnen een jaar vindt geen voorschot plaats van de investeringssubsidie.

 • 11.

  Bij de taxatie wordt naast de agrarische waarde ook de natuurwaarde bepaald.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl