Eerste technische correctie Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend dat zij op 22 november 2016 onder nummer 1973329 het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Gelet op het bepaalde in artikel 13.10a van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012;

Overwegende dat het wenselijk is een aantal kennelijke onjuistheden in de tekst van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 te corrigeren;

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet;

Besluiten:

Vast te stellen de Eerste technische correctie van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 en de daarbij behorende toelichting.

Eerste technische correctie van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012.

Artikel 1 Wijziging verordening

 • A.

  In artikel 1.1 wordt de begripsbepaling op alfabetische volgorde gezet.

 • B.

  In artikel 4.1, vierde lid, wordt ‘Het bepaalde in het tweede lid geldt niet voor’ vervangen door: Het bepaalde in het derde lid geldt niet voor.

 • C.

  In artikel 4.1, vijfde lid, wordt ‘milieubescher­mingsgebied’ vervangen door: stiltegebied.

 • D.

  In artikel 4.7, tweede lid, onder g, wordt aan het einde van de volzin het woord ‘energie’ toegevoegd.

 • E.

  Artikel 4.11, eerste lid, komt te luiden:

  • 1.

   Het is verboden in waterwingebieden, beschermingsgebieden en boringsvrije zones buiten inrichtingen de bodem te roeren, te doorboren of anderszins te doordringen door werken te maken of te behouden of handelingen te verrichten.

 • F.

  Artikel 4.14 wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

   In het eerste lid wordt het woord ‘milieubescher­mingsgebied’ vervangen door: stiltegebied.

  • b.

   In het tweede lid wordt ‘milieubescher­mingsgebied’ vervangen door: stiltegebied.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 december 2016 en werkt terug tot en met 15 juli 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 22 november 2016,

de secretaris,

de voorzitter,

Toelichting  

Artikel I

Onderdeel A

Dit onderdeel betreft het op alfabetische volgorde zetten van de begrippen ‘richtwaarde’, ‘geluidsniveau’, ‘geluidsbron’, ‘geluidsapparaat’, ‘nazorgvoorziening’ en ‘oppervlaktewater’ in artikel 1.1.

Onderdeel B

Dit onderdeel betreft de verwijzing naar het correcte lid in artikel 4.1, vierde lid. Er werd verwezen naar het tweede lid, terwijl verwezen dient te worden naar het derde lid.

Onderdeel C

Dit onderdeel betreft een correctie van de term ‘milieubeschermingsgebied’ in ‘stiltegebied’ op twee plaatsen in artikel 4.5, vijfde lid.

Onderdeel D Dit onderdeel betreft het toevoegen van het woord ‘energie’ aan het einde van artikel 4.7, het tweede lid, onder g.

Onderdeel E Dit onderdeel betreft de correctie van de artikeltekst. Abusievelijk is in de tekst van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012, zoals die met de derde wijziging is vastgesteld, de tekst van artikel 4.7, eerste lid, tevens als de tekst van artikel 4.11, eerste lid opgenomen, terwijl de tekst van artikel 4.11, eerste lid, is weggevallen.

Onderdeel F

Dit onderdeel betreft een correctie van de term ‘milieubeschermingsgebied’ in ‘stiltegebied’ op vier plaatsen in artikel 4.14, eerste en tweede lid.

 

Artikel II

Deze technische correctie van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 treedt in op 1 december 2016 en werkt terug tot en met 15 juli 2016.

Lelystad, 22 november 2016

Uitgegeven op: 23 november 2016

De secretaris van Gedeputeerde Staten van Flevoland

Naar boven