Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 6318

Gepubliceerd op 25 november 2016 09:00
Inhoudsopgave

Intrekkingsbesluit diverse regelingen van Gedeputeerde Staten van Limburg

 

 

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 22 november 2016 hebben vastgesteld:

Intrekkingsbesluit diverse regelingen van Gedeputeerde Staten van Limburg

 

Artikel 1 Intrekking

De volgende regelingen worden ingetrokken met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in het Provinciaal Blad:

 • 1.

  Locatiebeleid tankstations langs provinciale wegen in Limburg (Provinciaal Blad 2007, nr. 45)

 • 2.

  Nadere subsidieregels voor het provinciale stads- en dorpsvernieuwingsfonds (Provinciaal Blad 2004, nr. 33)

 • 3.

  Beleidsregels verlagen subsidie POP2 (Provinciaal Blad 2013, nr. 79)

 • 4.

  Nadere subsidieregels Regiofonds (Provinciaal Blad 2010, nr. 73)

 • 5.

  Reglement Adviesteam Zorgwoningen Zuid-Limburg (Provinciaal Blad 2007, nr. 3)

 • 6.

  Reglement Gemeenschappelijk Budget (Provinciaal Blad 2004, nr. 92)

 • 7.

  Verordening ambulancevervoer provincie Limburg (Provinciaal Blad 2001, nr. 13)

 • 8.

  Beleidsnota ontgrondingen (Provinciaal Blad 2009, nr. 41)

 • 9.

  Beleidsregel schadeprocedures reconstructie provincie Limburg (Provinciaal Blad 2006, nr. 44)

 • 10.

  Beleidsregels project Verplaatsing Intensieve Veehouderijen Noord- en Midden-Limburg 2009 (Provinciaal Blad 2009, nr. 42)

 • 11.

  Besluit aansturing en Mandatering Dienst Regelingen inzake uitvoering Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Limburg (Provinciaal Blad 2011, nr. 87 en 2010, nr. 7)

 • 12.

  Lijst van gevallen als bedoeld in artikel 19, tweede lid, WRO (Provinciaal Blad 2008, nr. 32)

 • 13.

  Mandaat IKL (Provinciaal Blad 2004, nr. 96)

 • 14.

  Mandaatbesluit Dienst Landelijk Gebied 2008 (Provinciaal Blad 2008, nr. 54, 2009, nr. 36, 2012, nr. 37, 2013, nr. 84)

 • 15.

  Reglement Bestuurscommissie Onderzoek en Ontwikkeling (Provinciaal Blad 2004, nr. 61)

 • 16.

  Reglement van orde voor de provinciale commissie gemeentelijke plannen (Provinciaal Blad 2001, nr. 27)

 • 17.

  Subsidieregels project Verplaatsing Intensieve Veehouderijen Noord- en Midden-Limburg 2009 (Provinciaal Blad 2012, nr. 34)

 • 18.

  Subsidieverordening voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2005-2009 (Provinciaal Blad 2005, nr. 20)

Artikel 2 Overgangsrecht

Voor aanvragen waarover op het moment van de intrekking van bovenstaande regelingen nog geen beslissing is genomen en voor besluiten die zijn genomen voor de intrekking van deze regeling blijven de diverse regelingen van toepassing, ook voor de volgende stappen in het besluitvormingstraject.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 22 november 2016.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl