Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2016, 6241Overige besluiten van algemene strekkingOpenstellingsbesluit 2016 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016

 

Gedeputeerde Staten van Limburg;

overwegende dat met ingang van 14 april 2015 de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 van kracht is geworden;

maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 bekend dat zij in hun vergadering van 15 november 2016 hebben vastgesteld:

 

Openstellingsbesluit 2016 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016

 

Artikel 1 Doelgroep en activiteiten

Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 kan subsidie worden verstrekt voor de continuering van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, waarvoor

 • a.

  door of namens Gedeputeerde Staten van Limburg subsidie is verstrekt op basis van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg en waarbij deze subsidie eindigt op uiterlijk 31 december 2016;

 • b.

  door of namens Gedeputeerde Staten van Limburg een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1 in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen zoals opgenomen in het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2017;

 • b.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen zoals opgenomen in het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2017;

 • c.

  kosten voor de inzet van gescheperde schaapskuddes op een natuurterrein;

 • d.

  kosten voor monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt;

 • e.

  kosten voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein;

 • f.

  kosten die verband houden met het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op een natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt.

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 1.

Artikel 4 Verdeelcriteria

Het beschikbare subsidiebedrag als bedoeld in artikel 3 wordt verdeeld naar evenredigheid over de toegekende aanvragen.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode van 21 november 2016 tot en met 31 december 2016 worden ingediend bij de Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

Artikel 6 tarieven begrotingsjaar 2017

 • 1.

  De jaarvergoeding voor de landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein als bedoeld in bijlage 1 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 2.

  De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen als bedoeld in bijlage 2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 3.

  De jaarvergoeding voor de toeslagen als bedoeld in artikel 2.4 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 4.

  De opslag voor prijsstijging zoals bedoeld in artikel 1.1 sub v van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016, waarmee de tarieven in bijlage 1 worden verhoogd, bedraagt 4,35%.

Artikel 7 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en Minister van Economische Zaken

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie en de Minister van Economische zaken zijn of worden goedgekeurd.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit SVNL 2016.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van publicatie in het Provinciaal Blad.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 15 november 2016

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

 

TOELICHTING

Het Openstellingsbesluit SVNL 2016 regelt de openstelling van subsidie voor het beheer van natuurterreinen. Voorgesteld wordt om het subsidieplafond voorlopig op € 1,00 vast te stellen aangezien de omvang van de aanvragen (door diverse ontwikkelingen), alsmede de omvang van het ter beschikking te stellen budget, nog niet nauwkeurig kunnen worden bepaald. Nadat de omvang van de gevalideerde aanvragen bekend is (januari 2017) kan een uitgewerkt voorstel ter zake worden uitgewerkt. Het subsidieplafond wordt dan met terugwerkende kracht verhoogd.

In het Openstellingsbesluit wordt uitvoering gegeven aan de in de Nota Platteland in Ontwikkeling, die door GS is vastgesteld op 28 juni 2016, ten aanzien van natuur- en landschapsbeheer opgenomen taakstelling om 1,0 M€ te bezuinigen in de resterende coalitieperiode (2017/2018/2019). Hiertoe zijn de volgende maatregelen genomen.

Bij de herziening van de standaardkostprijzen (SKP) medio 2016 is het natuurdoeltype N17.01 ‘vochtig hakhout en middenbos’ (tarief € 2563,49 per ha/jaar) opgeheven en gesplitst in N17.06 ‘vochtig hakhout en hellinghakhout’ en N17.05 ‘wilgengriend’ (dit komt in Limburg niet voor). Het nieuwe pakket N17.06 gaat leiden tot een veel lagere SKP (ca. € 700 per ha/jaar). Deze nieuwe types en beheervergoedingen moeten nog door de Europese Commissie worden goedgekeurd; daarom wordt in de landelijke systematiek nog de oude SKP gehanteerd voor het type N17.06. De Provincie Limburg zal anticiperen op de verlaging van het tarief: het pakket N17.06 wordt niet opengesteld; in plaats daarvan wordt voor dit beheertype de vergoeding gegeven voor het type N17.02 ‘droog hakhout’ (€ 394,72 per ha/jaar).

Bij het pakket voor hoogstamboomgaard zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen bij het hoge tarief van € 1.684,50 per ha/jaar. Een extern advies is uitgebracht om dit pakket geheel te sluiten, dit advies wordt gedeeltelijk overgenomen en het pakket wordt opengesteld voor een bedrag van € 600,00 per ha/jaar.

Bijlage 1- tarieven

Natuurbeheer

 

 

 

 

 

 

 

nr BT

Beheertype

 

Tarief 201 7

N01.01

Zee en wad

 

€ 0,36

N01.02

Duin- en kwelderlandschap

 

€ 54,76

N01.03

Rivier- en moeraslandschap

 

€ 93,14

N01.04

Zand- en kalklandschap

 

€ 70,19

N02.01

Rivier

 

€ 3,64

N03.01

Beek en bron

 

€ 73,93

N04.01

Kranswierwater

 

€ 42,56

N04.02

Zoete plas

 

€ 42,86

N04.03

Brak water

 

€ 53,51

N04.04

Afgesloten zeearm

 

€ 0,36

N05.01

Moeras

 

€ 715,71

N05.02

Gemaaid rietland

 

€ 475,04

N06.01

Veenmosrietland en moerasheide

 

€ 1.648,83

N06.02

Trilveen

 

€ 1.938,14

N06.03

Hoogveen

 

€ 145,16

N06.04

Vochtige heide

 

€ 220,31

N06.05

Zwakgebufferd ven

 

€ 54,38

N06.06

Zuur ven of hoogveenven

 

€ 70,05

N07.01

Droge heide

 

€ 146,31

N07.02

Zandverstuiving

 

€ 91,29

N08.01

Strand en embryonaal duin

 

€ 7,85

N08.02

Open duin

 

€ 210,97

N08.03

Vochtige duinvallei

 

€ 951,63

N08.04

Duinheide

 

€ 168,54

N09.01

Schor of kwelder

 

€ 103,64

N10.01

Nat schraalland

 

€ 1.631,45

N10.02

Vochtig schraalland

 

€ 947,16

N11.01

Droog schraalland

 

€ 553,49

N12.01

Bloemdijken

 

€ 1.468,17

N12.02

Kruiden- en faunarijk grasland

 

€ 173,08

N12.03

Glanshaverhooiland

 

€ 362,09

N12.04

Zilt - en overstromingsgrasland

 

€ 440,49

N12.05

Kruiden- en faunarijke akker

 

€ 701,79

N12.06

Ruigteveld

 

€ 82,49

N13.01

Vochtig weidevogelgrasland

 

€ 511,41

N13.02

Wintergastenweide

 

€ 19,06

N14.01

Rivier- en beekbegeleidend bos

 

€ 31,56

N14.02

Hoog- en laagveenbos

 

€ 16,14

N14.03

Haagbeuken- en essenbos

 

€ 47,84

N15.01

Duinbos

 

€ 53,93

N15.02

Dennen-, eiken- en beukenbos

 

€ 84,74

N16.01

Droog bos met productie (hout op stam)

 

€ 0,00

N16.02

Vochtig bos met productie (hout op stam)

 

€ 9,69

N17.02

Droog hakhout

 

€ 394,72

N17.03

Park- en stinzenbos

 

€ 243,47

N17.04

Eendenkooi

 

€ 2.164,76

N17.06

Vochtig en hellinghakhout

 

€ 394,72

 

 

 

 

 

Recreatietoeslag

 

€ 33,34

 

Toeslag gescheperde kuddes hoog

 

€ 452,08

 

Toeslag gescheperde kuddes laag

 

€ 277,80

 

Toeslag vaarland

 

€ 466,14

 

 

 

 

Landschap

 

 

 

 

 

Eenheid

 

L01.01.00

Poel en klein historisch water - gemiddeld

stuks

€ 128,73

L01.02.00

Houtwal en houtsingel - gemiddeld

ha

€ 2.997,32

L01.03.00

Elzensingel bedekking - gemiddeld

100 m

€ 95,00

L01.05.00

Knip- of scheerheg jaarlijkse cyclus - gemiddeld

100 m

€ 210,45

L01.06.00

Struweelhaag cyclus - gemiddeld

100 m

€ 264,74

L01.07.00

Laan – gemiddeld

100 m

€ 259,23

L01.08.00

Knotboom – gemiddeld

stuks

€ 11,12

L01.09.00

Hoogstamboomgaard

ha

€ 600,00

L01.16.00

Bossingel

ha

€ 1.518,56

L03.01

Fortterrein

ha

€ 688,09

L02.02

Historisch bouwwerk en erf

ha

€ 33,75

L02.03

Historische tuin

ha

€ 4.238,72

L02.01

Aardwerk en groeve

ha

€ 809,33

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring

 

 

 

 

Beheertype

 

Tarief 201 7

 

 

 

 

01.02

Duin- en kwelderlandschap

 

€ 15,64

01.03

Rivier- en moeraslandschap

 

€ 9,48

01.04

Zand- en kalklandschap

 

€ 8,52

05.01

Moeras

 

€ 19,40

05.02

Gemaaid rietland

 

€ 11,79

06.01

Veenmosrietland en moerasheide

 

€ 24,64

06.02

Trilveen

 

€ 21,14

06.03

Hoogveen

 

€ 28,57

06.04

Vochtige heide

 

€ 14,71

06.05

Zwakgebufferd ven

 

€ 91,59

06.06

Zuur ven of hoogveenven

 

€ 91,50

07.01

Droge heide

 

€ 13,54

07.02

Zandverstuiving

 

€ 13,54

08.01

Strand en embryonaal duin

 

€ 7,45

08.02

Open duin

 

€ 19,60

08.03

Vochtige duinvallei

 

€ 25,08

08.04

Duinheide

 

€ 13,54

09.01

Schor of kwelder

 

€ 17,48

10.01

Nat schraalland

 

€ 28,48

10.02

Vochtig hooiland

 

€ 20,67

11.01

Droog schraalland

 

€ 16,93

12.01

Bloemdijk

 

€ 15,08

12.02

Kruiden- en faunarijk grasland

 

€ 2,89

12.03

Glanshaverhooiland

 

€ 15,67

12.04

Zilt- en overstromingsgrasland

 

€ 17,48

12.05

Kruiden- en faunarijke akker

 

€ 8,50

12.06

Ruigteveld

 

€ 4,80

13.01

Vochtig weidevogelgrasland

 

€ 7,66

14.01

Rivier- en beekbegeleidend bos

 

€ 18,08

14.02

Hoog- en laagveenbos

 

€ 9,68

14.03

Haagbeuken- en essenbos

 

€ 16,32

15.01

Duinbos

 

€ 7,07

15.02

Dennen-, eiken- en beukenbos

 

€ 7,07

16.01

Droog bos met productie

 

€ 4,74

16.02

Vochtig bos met productie

 

€ 4,74

17.02

Droog hakhout

 

€ 2,87

17.03

Park- en stinzenbos

 

€ 2,87

17.06

Vochtig en hellinghakhout

 

€ 2,87