Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2016, 6200BeleidsregelsWijziging Subsidieplafonds 2016 Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020

 

Bekendmaking van het besluit van 15 november 2016 – zaaknummer 2014-016804 tot wijziging van de Subsidieplafonds 2016 Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND, handelend in hun hoedanigheid van Managementautoriteit van het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020,

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 5.2.2 en 5.2.5, derde lid, van de Regeling Europese EZ-subsidies, alsmede de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2016,

BESLUITEN:

tot vaststelling van een wijziging van de Subsidieplafonds 2016 met verdeelregels voor het verstrekken van subsidie voor activiteiten die passen binnen het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020;

Artikel 8, eerste lid, komt te luiden als volgt:

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies op grond van artikel 5.2.1, eerste lid, van de REES, bedraagt voor aanvragen gericht op het stimuleren van cluster- en netwerkactiviteiten als bedoeld in paragraaf 3.5 van de Beleidsregel 2016:

  • a.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland en zijn gericht op:

   • i.

    algemene innovatie: € 2.130.000;

   • ii.

    koolstofarme innovatie: € 1.770.000;

  • b.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Overijssel en zijn gericht op:

   • i.

    algemene innovatie: € 2.800.000;

   • ii.

    koolstofarme innovatie: € 940.000.

Artikel 9 Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 14 juni 2016.

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst - secretaris

Meer informatie

De geconsolideerde versie van de regeling is beschikbaar op www.Overheid.nl onder “Lokale wet- en regelgeving”.