Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 6105

Gepubliceerd op 15 november 2016 09:00
Inhoudsopgave

Reglement Provinciale Adviescommissie Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 POP3 Limburg

 

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) bekend dat zij in hun vergadering van 11 oktober 2016 hebben vastgesteld:

Reglement Provinciale Adviescommissie Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 POP3 Limburg

Artikel 1 Instelling

Gedeputeerde Staten van Limburg, hierna te noemen “het college”, stellen een provinciale Adviescommissie Plattelandsontwikkeling programma 2014-2020 POP3 Limburg in, hierna

te noemen: “de Adviescommissie POP3”.

Artikel 2 Positionering

Ten behoeve van een zorgvuldige en afgewogen besluitvorming door het college inzake hierna verder te definiëren subsidieaanvragen, baseert het college deze op basis van een hierna verder te definiëren deskundige en inhoudelijke beoordeling door een onafhankelijke adviescommissie.

Artikel 3 De Adviescommissie POP3

 • 1.

  De Adviescommissie POP3 bestaat uit minimaal 2 en ten hoogste 6 leden (exclusief de voorzitter), welke door het college worden benoemd en op persoonlijke titel zitting zullen hebben.

 • 2.

  De Provincie Limburg vervult vanuit het cluster Natuur het ambtelijk secretariaat van de Adviescommissie POP3. De ambtelijk secretaris heeft geen stemrecht in de Adviescommissie POP3 en is uitsluitend voor de door hem/haar verrichtte ondersteunende werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan de Adviescommissie POP3.

 • 3.

  De leden van de Adviescommissie POP3 worden door het college benoemd tot en met de definitieve afhandeling van de subsidieaanvragen die binnen de Subsidieverordening Plattelandsontwikkeling programma 2014-2020 (POP3) Limburg zijn ingediend.

 • 4.

  De voorzitter wordt aangewezen door het college.

 • 5.

  Bij de benoeming van de leden en de samenstelling van de Adviescommissie POP3 gaat het college uit van een afgewogen maar brede samenstelling van onafhankelijke, deskundige specialisten op het gebied van Water, PAS, Landbouw en Natuur.

 • 6.

  Het lidmaatschap van de commissie kan te allen tijde op eigen verzoek worden beëindigd, door schriftelijke kennisgeving aan het college. Wanneer een lid gedurende langere tijd niet voldoende functioneert, kan het college, gehoord de voorzitter en de ambtelijk secretaris, het commissielidmaatschap van het desbetreffende lid tussentijds beëindigen.

Artikel 4 Taken

 • 1.

  De adviserende taakstelling richting college van de Adviescommissie POP3 betreft een inhoudelijke en integrale beoordeling van de ingediende subsidieaanvragen en de rangschikking van de subsidieaanvragen in het kader van de gepubliceerde openstellingsbesluiten passende binnen de Subsidieverordening POP3 Limburg, tenzij bij de publicatie van een openstellingsbesluit anders door het college wordt besloten.

 • 2.

  De Adviescommissie adviseert het college schriftelijk over de subsidieaanvragen die zij van de Provincie Limburg ontvangt.

 • 3.

  Het college besluit over de ingediende subsidieaanvragen met inachtneming van het advies van de Adviescommissie POP3. Het college kan van dit advies gemotiveerd afwijken.

Artikel 5 Adviezen

 • 1.

  In de beoordeling van de subsidieaanvragen zal de Adviescommissie POP3 haar deskundig oordeel geven over de ingediende aanvragen, waarbij bepalend is de in het betreffende openstellingsbesluit opgenomen selectiecriteria en bijbehorende maximale scores.

 • 2.

  Afwijking van de in het betreffende openstellingsbesluit genoemde selectiecriteria en bijbehorende maximale scores is niet toegestaan.

 • 3.

  De Adviescommissie POP3 zal de aanvragen gemotiveerd rangschikken op basis van haar deskundig oordeel over de selectiecriteria en scores per subsidieaanvraag.

 • 4.

  De selectiecriteria en geadviseerde score worden specifiek benoemd in de adviezen.

Artikel 6 Werkwijze vergaderingen

 • 1.

  De Adviescommissie POP3 vergadert zo vaak als nodig is om binnen de in de Subsidieverordening POP3 Limburg gestelde beslistermijn over alle complete en ontvankelijke subsidieaanvragen te kunnen adviseren, bij voorkeur in het Gouvernement te Maastricht.

 • 2.

  De vergaderingen en de vergaderstukken van de Adviescommissie POP3 zijn niet openbaar. Het advies dat de Adviescommissie POP3 aan het college uitbrengt is wel openbaar.

 • 3.

  De Adviescommissie POP3 kan adviezen van deskundigen inwinnen.

 • 4.

  De Adviescommissie POP3 kan deskundigen uitnodigen om ter vergadering een toelichting te geven op het provinciale beleid en de uitvoering daarvan of een toelichting op onderwerpen die van belang zijn voor het vormen van een beoordeling van de aanvragen.

 • 5.

  De in lid 3 en 4 genoemde deskundigen maken geen deel uit van de besluitvorming over de advisering van de Adviescommissie POP3.

 • 6.

  Het aantal leden dat aan de vergadering van de Adviescommissie POP3 dient deel te nemen om adviezen te kunnen vaststellen bedraagt minimaal 3 inclusief de (plaatsvervangend) voorzitter.

 • 7.

  De Adviescommissie POP3 beslist bij meerderheid van stemmen, waarbij ieder lid (inclusief de voorzitter) één stem heeft. Indien de stemmen staken, beslist de (plaatsvervangend) voorzitter.

 • 8.

  De Adviescommissie POP3 bepaalt zelf haar vergaderorde en legt dit vast in de vergaderverslagen.

 • 9.

  Stukken die van de Adviescommissie POP3 uitgaan, worden steeds ondertekend door de (plaatsvervangend) voorzitter en de ambtelijk secretaris.

 • 10.

  De voorzitter en/of commissieleden onthouden zich van deelname aan vergaderingen, advisering en/of stemming indien het een aangelegenheid betreft die hen persoonlijk aangaat of indien het gaat om een instantie waarvan zij (bestuurs)lid zijn of waaraan zij op enigerlei wijze verantwoording schuldig zijn. Dit wordt ter vergadering vastgelegd in het vergaderverslag.

Artikel 7 Vacatiegelden

De leden van de Adviescommissie POP3 ontvangen een vergoeding voor het voorbereiden en het bijwonen van de vergaderingen en voor de reiskosten, op grond van de “Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 2012 Provincie Limburg (2e wijziging)”.

Artikel 8 Wijzigingen

Tussentijdse wijziging van dit reglement vindt plaats door het college, gehoord de Adviescommissie POP3.

Artikel 9 Overige zaken

Indien voor een bepaalde wijze van adviseren dit reglement ergens niet in voorziet, beslist de Adviescommissie POP3. Het college wordt hierover vooraf schriftelijk om instemming gevraagd.

Artikel 10 Slotbepaling

De leden van de Adviescommissie POP3 hebben een algemene inspanningsverplichting om door afdoende afgewogen inhoudelijke beoordelingen, tijdig onderbouwd advies te geven ter optimale voorbereiding van de betreffende besluitvorming door het college.

Artikel 11 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 oktober 2016 en eindigt op 1 januari 2024 of zoveel eerder als alle subsidieaanvragen in het kader van de Subsidieverordening POP3 Limburg afgehandeld zijn.

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als Reglement Provinciale Adviescommissie Plattelandsontwikkeling programma 2014-2020 POP3 Limburg.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 11 oktober 2016

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl