Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2016, 6097Overige besluiten van algemene strekkingOpenstellingsbesluit 2016 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg (onderdeel agrarisch, beheerjaar 2017)

 

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 8 november 2016 met betrekking tot de vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven voor het begrotingsjaar 2017 hebben vastgesteld:

Openstellingsbesluit 2016 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg (onderdeel agrarisch, beheerjaar 2017)

ARTIKEL 1

A. SUBSIDIEPLAFONDS

Voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg (SVNL) worden voor het begrotingsjaar 2017 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

1.‘doorlopend’ agrarisch natuur- en landschapsbeheer (conform “oude” stelsel en opgenomen in collectieve beheerplannen) € 100.000,- voor subsidies als bedoeld in:

 • artikel 4.1.1.1. ten behoeve van de agrarische beheertypen zoals opgenomen in het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2014, welke pakketten op grond van artikel 2.1, vierde lid zijn aangewezen voor agrarisch natuurbeheer (conform “oude” stelsel en opgenomen in collectieve beheerplannen);

 • artikel 4.1.2.4, eerste lid toeslag agrarisch natuurbeheer (conform “oude” stelsel en opgenomen in collectieve beheerplannen);

 • artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, ten behoeve van de landschapstypen of landschapsbeheertypen zoals opgenomen in het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2014, welke pakketten op grond van artikel 2.1, vierde lid zijn aangewezen voor landschapsbeheer buiten natuurterreinen (conform “oude” stelsel en opgenomen in collectieve beheerplannen);

Dit subsidieplafond is alleen beschikbaar voor het uitdienen van de in 2017 nog van kracht zijnde subsidiebeschikkingen op grond van de SVNL Limburg voor ‘doorlopend’ agrarisch natuur- en landschapsbeheer (conform “oude” stelsel en opgenomen in collectieve beheerplannen); Voor aanvragen zoals bedoeld in artikel 7.5 van de SVNL is geen budget beschikbaar. Via dit “oude” SVNL-stelsel worden geen nieuwe aanvragen (of uitbreidingsaanvragen) meer gehonoreerd. Alle nieuwe aanvragen dienen te lopen via het collectieve stelsel SVNL2016.

2.Organisatiekosten ‘doorlopend’ agrarisch natuurbeheer (ten behoeve van collectieve beheerplannen “oude” stelsel) € 5.000,-.

Voor subsidies als bedoeld in artikel 6.1 van de SVNL (Organisatiekosten agrarisch natuurbeheer).

B. AANVRAAGPERIODEN EN LOKET VOOR INDIENING

Aanvragen voor subsidies SVNL als bedoeld in artikel I, onderdeel A, subonderdeel 2 ‘doorlopend’ agrarisch natuur- en landschapsbeheer (conform “oude” stelsel en opgenomen in collectieve beheerplannen) van dit besluit, kunnen worden ingediend in de periode, die loopt vanaf 15 november 2016 tot en met 31 december 2016 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

C. TARIEVEN BEGROTINGSJAAR 2016

 • 1.

  De jaarvergoeding voor de agrarische beheerpakketten, opgenomen in bijlage 3, onderdelen B.1 en B.2, van de SVNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 1, in euro’s per eenheid vastgesteld;

 • 2.

  De jaarvergoeding voor de beheerpakketten landschap buiten natuurterreinen, opgenomen in bijlage 6, onderdelen B.1 en B.2 van de SVNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 2, in euro’s per eenheid vastgesteld;

 • 3.

  De jaarvergoeding voor de toeslagen, bedoeld in artikel I, onder A, onderdeel 1 van dit besluit, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 3, in euro’s per eenheid vastgesteld;

ARTIKEL II

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor die onderdelen welke ook door de Europese Commissie zijn of worden goedgekeurd.

ARTIKEL III

Voor de subsidies opgenomen onder artikel I, onderdeel 2 (conform ‘oude stelsel’ agrarisch natuurbeheer en opgenomen in collectieve beheerplannen) geldt dat deze uitsluitend worden verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Provinciaal Natuurbeheerplan 2015.

ARTIKEL IV

Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal blad en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

ARTIKEL V

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit 2016 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg onderdeel agrarisch, beheerjaar 2017.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 8 november 2016,

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

 

 

Bijlage - Tarieven openstelling 2016 SVNL, beheerjaar 2017

 

bijlage 1

Tarieven agrarisch natuurbeheer

 

 

 

 

 

 

Indexcode

Pakketomschrijving

Eenheid

Tarief 201 7

A01.01.01

Weidevogelgrasland met een rustperiode

Hectare per jaar

 

A01.01.01a

Rustperiode van 1 april tot 1 juni

 

€ 274,95

A01.01.01b

Rustperiode van 1 april tot 8 juni

 

€ 400,09

A01.01.01c

Rustperiode van 1 april tot 15 juni

 

€ 531,75

A01.01.01d

Rustperiode van 1 april tot 22 juni

 

€ 598,98

A01.01.01e

Rustperiode van 1 april tot 1 juli

 

€ 1.028,35

A01.01.01f

Rustperiode van 1 april tot 15 juli

 

€ 1.190,39

A01.01.01g

Rustperiode van 1 april tot 1 augustus

 

€ 1.375,57

A01.01.02

Weidevogelgrasland met voorweiden

Hectare per jaar

 

A01.01.02a

Voorweiden 1 mei tot 15 juni

 

€ 229,73

A01.01.02b

Voorweiden 8 mei tot 22 juni

 

€ 229,73

A01.01.03

Plas-dras

Hectare per jaar

 

 

Plas-dras

 

 

A01.01.03a

Inundatieperiode 15 februari tot 15 april

 

€ 758,50

A01.01.03b

Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei

 

€ 1.211,05

A01.01.03c

Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni

 

€ 1.981,43

A01.01.03d

Inundatieperiode 15 februari tot 1 augustus

 

€ 1.981,43

 

Greppel plas-dras

 

 

A01.01.03e

Inundatieperiode 15 februari tot 15 april

 

€ 758,50

A01.01.03f

Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei

 

€ 1.211,05

A01.01.03g

Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni

 

€ 1.981,43

A01.01.03h

Inundatieperiode 15 februari tot 1 augustus

 

€ 1.981,43

A01.01.04

Landbouwgrond met legselbeheer

 

 

A01.01.04a1

Legselbeheer op grasland 35 broedparen

 

€ 69,17

A01.01.04a1

Legselbeheer op grasland 50 broedparen

 

€ 87,82

A01.01.04a1

Legselbeheer op grasland 75 broedparen

 

€ 108,41

A01.01.04a1

Legselbeheer op grasland 100 broedparen

 

€ 129,84

A01.01.04b

Legselbeheer op bouwland en/of grasland

 

€ 51,66

A01.01.04c1.ut

Legselbeheer op grasland 150 broedparen plus maaitrappen

 

€ 316,31

A01.01.04c2.ut

Legselbeheer op grasland 200 broedparen plus maaitrappen

 

€ 359,11

A01.01.04c3.ut

Legselbeheer op grasland 300 broedparen plus maaitrappen

 

€ 380,90

A01.01.05

Kruidenrijk weidevogelgrasland

Hectare per jaar

 

A01.01.05a

Kruidenrijk weidevogelgrasland

 

€ 1.028,35

A01.01.05b

Kruidenrijk weidevogelgraslandrand

 

€ 926,62

A01.01.06

Extensief beweid weidevogelgrasland

Hectare per jaar

 

A01.01.06

Extensief beweid weidevogelgrasland

 

€ 495,04

A01.02.01

Bouwland met broedende akkervogels

Hectare per jaar

 

A01.02.01a1 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond

 

€ 2.138,73

A01.02.01a2 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond

 

€ 1.652,31

A01.02.01b1 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd op kleigrond

 

€ 2.138,73

A01.02.01b2 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd op zandgrond

 

€ 1.652,31

A01.02.01c1 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond

 

€ 2.138,73

A01.02.01c2 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond

 

€ 1.652,31

A01.02.01a1

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond

 

€ 2.138,73

A01.02.01a2

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond

 

€ 1.652,31

A01.02.01b1

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd op kleigrond

 

€ 2.138,73

A01.02.01b2

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd op zandgrond

 

€ 1.652,31

A01.02.01c1

Bouwland met broedende akkervogels: In 3e en 4e jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel… Roulatie mogelijk op klei

 

€ 2.138,73

A01.02.01c2

Bouwland met broedende akkervogels: In 3e en 4e jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel… Roulatie mogelijk op zand

 

€ 1.652,31

A01.02.01d1

De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen …. Roulatie mogelijk op klei

 

€ 1.739,63

A01.02.01d2

De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen …. Roulatie mogelijk op zand

 

€ 1.302,33

A01.02.02

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels

Hectare per jaar

 

A01.02.02a

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels klei

 

€ 2.028,24

A01.02.02b

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels zand

 

€ 1.744,97

A01.02.03

Bouwland voor hamsters

Hectare per jaar

 

A01.02.03a

Bouwland voor hamsters, vollevelds

 

€ 2.240,05

A01.02.03b

Opvangstrook voor hamsters

 

€ 2.028,24

A01.03.01

Overwinterende ganzen

Hectare per jaar

 

A01.03.01a

Ganzen op grasland

ten minste

€ 118,00

 

 

ten hoogste

€ 725,81

A01.03.01b

Ganzen op bouwland

ten minste

€ 73,00

 

 

ten hoogste

€ 756,80

A01.03.01c

Ganzen op vroege groenbemester

 

€ 252,00

A01.03.01d

Ganzen op late groenbemester

 

€ 252,00

A01.03.02

Overzomerende ganzen

Hectare per jaar

 

A01.03.02.Lb

Opvang overzomerende grauwe ganzen Maasplassen

 

€ 940,00

A01.04

Insectenrijke graslanden

Hectare per jaar

 

A01.04.01a.Lb

Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal: basis

 

€ 1.386,98

A01.04.01b.Lb

Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal: plus

 

€ 1.991,11

A01.04.02.Lb

Insectenrijke graslandranden Roerdal

 

€ 1.991,11

A01.05.01

Foerageerrand Bever

Hectare per jaar

 

A01.05.01.Lb

Foerageerrand Bever

 

€ 0,00

A02.01

Botanisch grasland

Hectare per jaar

 

A02.01.01

Botanisch weiland

 

€ 1.020,09

A02.01.02

Botanisch hooiland

 

€ 1.164,83

A02.01.03

Botanische weide-of hooilandrand

 

 

A02.01.03a

Botanische weiderand

 

€ 1.020,09

A02.01.03b

Botanische hooilandrand

 

€ 1.350,02

A02.01.04

Botanisch bronbeheer

 

€ 1.803,98

A02.02

Akker met waardevolle flora

Hectare per jaar

 

A02.02.01a

Akker met waardevolle flora: Drie van de zes jaar graan

 

€ 149,63

A02.02.01b

Akker met waardevolle flora: Vier van de zes jaar graan

 

€ 441,76

A02.02.01c

Akker met waardevolle flora: Vijf van de zes jaar graan

 

€ 521,60

A02.02.02

Chemie en kunstmestvrij land

Hectare per jaar

 

A02.02.02a

Chemie en kunstmestvrij land: Drie van de zes jaar graan

 

€ 663,24

A02.02.02b

Chemie en kunstmestvrij land: Vier van de zes jaar graan

 

€ 725,42

A02.02.02c

Chemie en kunstmestvrij land: Vijf van de zes jaar graan

 

€ 766,50

A02.02.03

Akkerflora randen

Hectare per jaar

 

A02,02.03

Akkerflora randen

 

€ 1.652,31

 

 

 

 

bijlage 2

Tarieven landschap (buiten natuurterreinen)

 

 

 

 

 

 

Indexcode

Pakketomschrijving

Eenheid

Tarief 201 7

L01.01

Landschapsbeheertype Poel en klein historisch water

per stuk per jaar

 

L01.01.01b

Poel en klein historisch water < 175 m2

 

€ 65,39

L01.01.01b

Poel en klein historisch water > 175 m2

 

€ 105,89

L01.02

Landschapsbeheertype Houtwal en houtsingel

are per jaar

 

L01.02.01

Houtwal en houtsingel

 

€ 26,66

L01.02.02

Hoge houtwal

 

€ 33,28

L01.02.03

Holle weg en graft

 

€ 31,52

L01.03

Landschapsbeheertype Elzensingel

100 meter per jaar

 

L01.03.01a

Elzensingel bedekking 30-50%

 

€ 44,31

L01.03.01b

Elzensingel bedekking >50-75%

 

€ 69,91

L01.03.01c

Elzensingel bedekking >75%

 

€ 98,47

L01.04

Landschapsbeheertype Bossingel en bosje

are per jaar

 

L01.04.01

Bossingel en bosje

 

€ 19,34

L01.05

Landschapsbeheertype Knip- en scheerheg

100 meter per jaar

 

L01.05.01a

Knip- en scheerheg jaarlijkse cyclus

 

€ 271,68

L01.05.01b

Knip- en scheerheg 2-3 jaarlijkse cyclus

 

€ 173,88

L01.06

Landschapsbeheertype Struweelhaag

100 meter per jaar

 

L01.06.01a

Struweelhaag cyclus 5-7 jaar

 

€ 235,95

L01.06.01b

Struweelhaag cyclus >12 jaar

 

€ 164,26

L01.07

Landschapsbeheertype Laan

100 meter per jaar

 

L01.07.01a

Laan stamdiameter < 20 cm

 

€ 59,99

L01.07.01b

Laan stamdiameter 20-60 cm

 

€ 113,02

L01.07.01c

Laan stamdiameter > 60 cm

 

€ 254,75

L01.08

Landschapsbeheertype Knotboom

per stuk per jaar

 

L01.08.01a

Knotboom stamdiameter < 20 cm

 

€ 2,46

 

 

 

 

L01.08.01b

Knotboom stamdiameter 20-60 cm

 

€ 7,61

L01.08.01c

Knotboom stamdiameter > 60 cm

 

€ 9,64

L01.09

Landschapsbeheertype Hoogstamboomgaard

hectare per jaar

 

L01.09.01

Hoogstamboomgaard

 

€ 1.618,31

L01.09.02.Z

Halfstamboomgaard bij historische boerderijen

 

€ 0,00

L01.10

Landschapsbeheertype Struweelrand

are per jaar

 

L01.10.01

Struweelrand

 

€ 9,38

L0.11

Landschapsbeheertype Hakhoutbosje

are per jaar

 

L01.11.01a

Hakhoutbosje met langzaamgroeiende soorten

 

€ 6,62

L01.11.01b

Hakhoutbosje met snelgroeiende soorten

 

€ 12,27

L01.12

Landschapsbeheertype Griendje

are per jaar

 

L01.12.01

Griendje

 

€ 23,00

L01.13

Landschapsbeheertype Bomenrij en solitaire bomen

 

 

L01.13.01a

Bomenrij gemiddelde stamdiameter < 20 cm

100 meter per jaar

€ 27,37

L01.13.01b

Bomenrij gemiddelde stamdiameter 20-60 cm

 

€ 37,26

L01.13.01c

Bomenrij gemiddelde stamdiameter >60 cm

 

€ 56,38

L01.13.02a

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter < 20 cm

per stuk per jaar

€ 4,38

L01.13.02b

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter 20-60 cm

 

€ 5,96

L01.13.02c

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter >60 cm

 

€ 9,02

L01.13.03.Z

Leibomen bij historische boerderijen

 

€ 0,00

L01.14

Landschapsbeheertype Rietzoom en klein rietperceel

 

 

L01.14.01a

Rietzoom 2-5 meter

100 meter per jaar

€ 42,50

L01.14.01b

Rietzoom > 5 meter en klein rietperceel

hectare per jaar

€ 640,67

L01.15

Landschapsbeheertype Natuurvriendelijke oever

100 meter per jaar

 

L01.15.01

Natuurvriendelijke oever

 

€ 52,31

L03

Aardwerk en groeve

 

 

L03.01.00

Aardwerk en groeve

hectare per jaar

€ 966,27

L03.01.02.ZH

Schurvelingen en zandwallen op Goeree

hectare per jaar

€ 0,00

L04

Recreatieve landschapselementen

 

 

L04.01.01

Wandelpad over boerenland

100 meter per jaar

€ 84,32

 

 

 

 

bijlage 3

Toeslagen agrarisch natuurbeheer

 

 

 

 

 

 

Toeslagen

 

Hectare per jaar

 

T1

Toeslag ruige mest rijland

Hectare per jaar

€ 138,72

T2

Toeslag ruige mest vaarland

Hectare per jaar

€ 249,64

T3

Toeslag kuikenvelden

Hectare per jaar

€ 350,39

T4

Toeslag voor het verlengen van de rustperiode bij de weidevogelgraslanden met een rustperiode (A01.01.01)

Hectare per jaar

de vergoeding van het pakket 'weidevogel grasland met rust-periode' dat qua rust-periode overeen komt met het gevoerde last minute beheer minus de jaarvergoe-ding van het onder-liggend beheer-pakket

T8

Toeslag verlengen rustperiode van 15 juni naar 22 juni bij het kruidenrijk weidevogelgrasland (A01.01.05a)

Hectare per jaar

€ 162,04

T9.Ut

Toeslag nestgelegenheid voor de zwarte stern in Utrecht

Hectare per jaar

€ 4.038,90

T10.Ut

Toeslag raster behorende bij nestgelegenheid voor de zwarte stern

100 meter/jaar

€ 28,00