Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 6095

Gepubliceerd op 14 november 2016 09:23

Subsidieplafonds 2016 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en Algemene wet bestuursrecht en artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend de nieuwe integrale tekst van:

 

Subsidieplafonds 2016 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

 

Artikel 1 Subsidieplafonds

Voor het begrotingsjaar 2016 is voor diverse subsidieregels en beleidsregels een subsidieplafond vastgesteld conform het bepaalde in de bijlage. De subsidieregels en beleidsregels zijn te vinden op www.limburg.nl/subsidies> actuele subsidieregelingen.

Artikel 2 Verdeling subsidieplafonds

 • 1.

  Subsidieaanvragen in het kader van de in de bijlage genoemde subsidieregels en beleidsregels worden behandeld op volgorde van binnenkomst, tenzij in de betreffende subsidieregels of beleidsregels is bepaald dat het beschikbare bedrag op een andere wijze wordt verdeeld.

 • 2.

  Indien subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst dan geldt daarbij de datum van ontvangst bij de Provincie Limburg, dat wil zeggen dat de datum van registratie bij de Provincie Limburg bepalend is. Bij persoonlijk afgeleverde subsidieaanvragen ontvangt de indiener een bewijs van ontvangst en dan is de datum op dat bewijs bepalend. Deze aanvragen worden tevens geregistreerd op dezelfde datum. Indien de subsidieaanvraag in de brievenbus van de Provincie Limburg wordt gedeponeerd en derhalve geen bewijs van ontvangst is ontvangen, dan is de datum van registratie bij de Provincie Limburg bepalend.

 • 3.

  Voor de verdeling van het subsidieplafond is beslissend de datum waarop de aanvraag volledig bij de Provincie ontvangen en geregistreerd is.

 • 4.

  Indien er meerdere volledige aanvragen op dezelfde datum bij de Provincie Limburg ontvangen en geregistreerd zijn, het tijdstip niet te achterhalen is en deze binnen het subsidieplafond niet allemaal kunnen worden gehonoreerd, zal het binnen het subsidieplafond resterende bedrag naar rato van het gevraagde subsidiebedrag worden verdeeld over deze aanvragen. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien in de betreffende subsidieregels of beleidsregels is bepaald dat het resterende beschikbare bedrag op een andere wijze wordt verdeeld.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter

drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

mr. A.C.J.M. de Kroon

Bijlage Overzicht subsidieplafonds

Met dit besluit worden de subsidieplafonds, zoals bedoeld in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en nader uitgewerkt in de diverse subsidieregels en beleidsregels, voor het begrotingsjaar 2016 vastgesteld.

 

Nr.

Cluster

Naam subsidieregeling

Hoogte subsidieplafond

 

1.

CULT

SUB

Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2016

€ 300.000

 

2.

CULT

SUB

Nadere subsidieregels Cultuurplan en Subinfrastructuur 2017-2020

 

 

 

Cultuurplan 2017-2020

€ 10.552.784

 

 

Subinfrastructuur 2017-2018

€ 1.240.000

 

3.

CULT

SUB

Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019

 

 

 

Projectsubsidie Euregionale culturele samenwerking (bijlage 1)

€ 300.000

 

 

Projectsubsidie Creatieve Industrie (bijlage 2)

€ 300.000

 

 

Projectsubsidie Culturele festivals en evenementen (bijlage 3A)

€ 270.000

 

 

Bovenregionale carnavalsgerichte festivals en evenementen (bijlage 3B)

€ 30.000

 

 

Regionale (jeugd)orkesten gericht op talentontwikkeling (bijlage 4)

€ 22.500

 

4.

CUL

SUB

Nadere subsidieregels Film

 

 

 

Filmproducties (bijlage 1)

€ 100.000

 

 

Limburgse Talentontwikkeling (bijlage 2)

€ 300.000

 

 

5.

NAT

SUB

Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied

 

 

 

 

 

Soortenbeleid

€ 0

 

 

Recreatieve inrichting in goudgroen

€ 0

 

 

Aanleg zilvergroen

€ 0

 

6.

EZ

SUB

Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. betreffende hoofdstuk 2: projecten ter bevordering instroom 45plussers

€ 750.000

 

7.

CULT

SUB

Nadere subsidieregels Maatschappelijke organisaties 2014-2016

€ 0

 

8.

WL

SUB

Nadere subsidieregels DuurzaamDoor 2015-2016

€ 200.000

 

9.

NAT

SUB

Nadere subsidieregels Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Limburg

€ 1.000.000

 

10.

RMT

SUB

Nadere subsidieregeling opruiming drugsafval Provincie Limburg

€ 253.000

 

11.

CULT

SUB

Nadere subsidieregels Sport 2016-2019

 

 

 

Werkplan platform s speerpunten-, kern- en kanssporten

 

 

 

Sporttakcoördinator (bijlage 1a)

€ 140.000

 

 

Bestuurskosten van een platform (bijlage 1b)

€ 60.000

 

 

Breedtesportstimuleringsactiviteiten (bijlage 1c)

€ 250.000

 

 

Talentontwikkeling (uitvoering van nationale en regionale trainingsprogramma’s) (bijlage 1d)

€ 300.000

 

 

Evenementen (wielrennen, paardensport, triatlon en running handbal) (bijlage 1e)

€ 297.500

 

 

Sportaccommodaties (bijlage 2)

 

 

 

Sportaccommodaties ten behoeve van nationale en/of regionale trainingscentra

€ 70.000

 

 

Veilige wieleromgeving

€ 500.000

 

 

Hippische koplopersomgeving

€ 140.000

 

12.

NAT

SUB

Nadere subsidieregels Nieuwkomers Deltaplan Hoge Zandgronden 2016

 

 

 

 

Eerste tranche

€ 3.000.000

 

 

Tweede tranche

€ 5.360.000

 

13.

CUL

SUB

Nadere subsidieregels Tenderregeling Restauratie Monumenten

Eerste tranche (22 april 2016 tot en met 22 augustus 2016)

 

 

€ 4.700.000

 

14.

CUL

SUB

Nadere subsidieregels Aanvalsplan Overgewicht 2016

€ 350.00

 

15.

CUL

SUB

Nadere subsidieregels lokale en regionale musea 2016-2018

 

 

€ 100.000

 

 

Eerste tranche

 

 

 

16.

CUL

SUB

Nadere subsidieregels Bibliotheek en Maatschappij

 

 

 

Jongeren van 0 tot 18 jaar

€ 425.000

 

 

Volwassenen vanaf 18 jaar

€ 425.000

 

Meerjarige subsidieregelingen

 

Naam s ubsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

Verordening duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds (LEF)

Geen einddatum

€ 43.900.000

Nadere subsidieregels Implementatie KAR

31 december 2017

€ 785.000

Nadere subsidieregels Proof of Principle Fonds

1 april 2021

€ 5.850.000

Verordening stimuleringsleningen Levensloopbestendigheid Transitie Limburgse Woningmarkt

Geen einddatum

€ 2.700.000

Nadere subsidieregels asbest eraf zonnepanelen erop Provincie Limburg

31 december 2016

 

Eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok

 

€ 90.000

Agrarisch ondernemingen, voormalige agrarische ondernemingen en loonbedrijven

 

€ 210.000

Nadere subsidieregels robuuste riviermaatregelen Maasplassen

31 december 2017

€ 1.500.000

Nadere subsidieregels Archeologie

31 december 2017

 

Venster 1 Archeologie in beeld

 

€ 500.000

Venster 2 Archeologie in verbinding

 

€ 500.000

Experimenteerregeling Sociale Agenda Limburg

1 januari 2020

€ 4.255.000

Nadere subsidieregels lokaal personenvervoer per aut o door vrijwilligers: de Wensbus

31 juli 2017

 

Pilotorganisaties die deelgenomen hebben aan de pilot Wensbus

 

€ 780.000

Organisaties van lokale vervoersinitiatieven in doelgebieden

 

€ 1.050.000

Nadere subsidieregels duurzame maatschappelijke organisaties 2016-2017

1 november 2017

€ 1.600.000

Nadere su bsidieregels Monulisa 2016-2017

31 mei 2017

€ 800.000

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl