Provincie Zeeland - Instellingsbesluit Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 20 september 2016, kenmerk 16013543 , tot het instellen van een Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade voor de gezamenlijke provincies.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland

 • -

  overwegende dat het wenselijk is gedragen en landelijk eensluidende adviezen te krijgen over het voorkomen en bestrijden van faunaschade en het daarbij toe te passen instrumentarium;

 • -

  overwegende dat het wenselijk is advies te krijgen over onderzoekresultaten om faunaschade te kunnen voorkomen en bestrijden;

 • -

  gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

 

besluiten vast te stellen het navolgende

 

Instellingsbesluit Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade

Artikel 1. Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • -

  AAC VP: Ambtelijke Adviescommissie Vitaal Platteland van het Interprovinciaal Overleg;

 • -

  BAC VP: Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland van het Interprovinciaal Overleg;

 • -

  BIJ12: uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies, zijnde onderdeel van de Vereniging Interprovinciaal Overleg.

Artikel 2. Instelling en taak

 • 1.

  Er is een Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade die tot taak heeft:

  • a.

   de (gezamenlijke) provincies gevraagd en ongevraagd te adviseren over het voorkomen en bestrijden van faunaschade en het toe te passen instrumentarium daarbij;

  • b.

   de (gezamenlijke) provincies gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderzoeksresultaten om faunaschade te kunnen voorkomen en te bestrijden;

  • c.

   het faciliteren van het maatschappelijk debat in het kader van haar adviestaak.

 • 2.

  Indien adviezen gevolgen hebben voor beleid worden deze via de AAC VP en de BAC VP voorgelegd aan gedeputeerde staten.

Artikel 3. Benoeming, schorsing, ontslag en samenstelling

 • 1.

  De adviesraad bestaat uit ten minste zes leden. Zij worden benoemd door gedeputeerde staten.

 • 2.

  De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij kunnen maximaal tweemaal worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.

 • 3.

  Gedeputeerde staten kunnen de leden van de adviesraad schorsen en ontslaan.

 • 4.

  Gedeputeerde staten benoemen één van de leden tot voorzitter.

 • 5.

  De samenstelling van de adviesraad is zodanig dat een lid bestuurlijke ervaring heeft, kennis heeft van de provincie en deskundigheid heeft op één van de volgende gebieden:

  • a.

   de jacht;

  • b.

   de landbouw;

  • c.

   natuurbescherming, zowel gebiedsbescherming als soortenbescherming;

  • d.

   de dierenbescherming;

  • e.

   de wetenschap met nadruk op dierecologie.

 • 6.

  De voorzitter en leden van de adviesraad zijn onafhankelijk.

 • 7.

  Profielschetsen voor de leden en de voorzitter van de adviesraad worden vastgesteld door gedeputeerde staten.

Artikel 4. Secretaris

 • 1.

  De adviesraad wordt bijgestaan door een secretaris.

 • 2.

  De secretaris is een functionaris van BIJ12.

 • 3.

  De secretaris wordt benoemd en ontslagen door de directeur van BIJ12.

Artikel 5. Verstrekken van informatie

Gedeputeerde staten dragen er zorg voor dat de adviesraad beschikt over de informatie die nodig is voor de uitvoering van zijn taak.

 

Artikel 6. Openbaarheid

 • 1.

  De vergaderingen van de adviesraad zijn niet openbaar.

 • 2.

  De verslagen van de vergaderingen van de adviesraad worden geanonimiseerd ten aanzien van de verslaglegging van onderwerpen die ter vergadering voor advisering voorliggen.

 • 3.

  De verslagen van de vergaderingen van de adviesraad zijn voor het overige openbaar, tenzij de uitzonderingsgronden en beperkingen van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing zijn.

Artikel 7. Werkwijze adviesraad

De adviesraad stelt zijn eigen werkwijze vast binnen de kaders van dit besluit en stelt deze op schrift. Zij zendt daarvan een afschrift aan de directeur van BIJ12 die dit agendeert in de BAC VP.

 

Artikel 8. Vergoeding

De voorzitter en de andere leden van de adviesraad ontvangen een vergoeding van BIJ12 overeenkomstig de regeling Vergoedingen IPO.

 

Artikel 9. Rapportage en verantwoording

De adviesraad brengt jaarlijks voor 1 mei aan de directeur van BIJ12 verslag uit van zijn werkzaamheden in het daaraan voorafgaande jaar. De directeur zorgt voor agendering van het verslag in de BAC VP. Gedeputeerde staten kunnen aanwijzingen geven over de inhoud van het verslag via de BAC VP.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 20 september 2016.

 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

 

Uitgegeven 9 november 2016

De secretaris, A.W. Smit

Naar boven