Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 594

Gepubliceerd op 2 februari 2016 09:00

Mandaatbesluit Subsidieregeling opruiming drugsafval Provincie Limburg

 

Gedeputeerde Staten van Limburg

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 26 januari 2016 de Subsidieregeling opruiming drugsafval Provincie Limburg hebben vastgesteld;

Overwegende dat conform het convenant “Uitwerking amendement cofinanciering opruiming drugsdumpingen” dat is gesloten tussen de provincies en het Ministerie van IenM, Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant de ontvankelijkheidstoets en de inhoudelijke toets van de subsidieaanvragen uitvoeren voor alle provincies en dat in het convenant afspraken zijn vastgelegd over de wijze en voorwaarden waarop Gedeputeerde Staten van de provincies overgaan tot subsidieverstrekking op basis van het amendement;

Overwegende dat een mandaat voor deze taken aan gedeputeerde staten van de Provincie Noord-Brabant noodzakelijk is en een mandaat voor het vaststellen van het aanvraagformulier wenselijk is opdat gedeputeerde staten van alle provincies eenzelfde aanvraagformulier kunnen hanteren;

Gezien de schriftelijke instemming van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, blijkens de ondertekening van het convenant, d.d. 3 december 2015, bedoeld in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten vast te stellen:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaatregister: openbaar register als bedoeld in artikel 12 van het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2013;

 • b.

  Noord-Brabant: gedeputeerde staten van de Provincie Noord-Brabant.

Artikel 2 Mandaatverlening

Gedeputeerde Staten verlenen aan Noord-Brabant mandaat tot:

 • a.

  Het vaststellen van het aanvraagformulier waarmee aanvragen op grond van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Provincie Limburg worden ingediend.

 • b.

  Het namens hen opvragen van aanvullende gegevens in het kader van de ontvankelijkheidstoets en inhoudelijke toets van subsidieaanvragen op grond van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Provincie Limburg.

Artikel 3 Ondermandaat

 • 1.

  Noord-Brabant kan ter uitoefening van een krachtens artikel 2, onder b, aan hem gemandateerde bevoegdheid schriftelijk ondermandaat verlenen aan onder hem ressorterende leidinggevende functionarissen.

 • 2.

  Elk verleend ondermandaat wordt aangetekend op een ondermandaatlijst, die ter goedkeuring dient te worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Limburg.

 • 3.

  De ondermandaatlijst wordt gevoegd in het mandaatregister.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten van Limburg kunnen instructies vaststellen over de wijze waarop van het ondermandaat gebruik mag worden gemaakt.

Artikel 4 Ondertekening

 • 1.

  Noord-Brabant brengt in de door hem te voeren correspondentie tot uitdrukking dat er sprake is van een mandaat, namens Gedeputeerde Staten van Limburg.

 • 2.

  De ondertekening van besluiten als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, luidt:

   

Gedeputeerde Staten van Limburg,

namens deze,

[naam directeur-bestuurder], Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant

gevolgd door de handtekening.

Artikel 5 Instructies

Noord-Brabant neemt bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden algemene instructies en instructies per geval van Gedeputeerde Staten als bedoeld in artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht in acht.

Artikel 6 Toepasselijke wet- en regelgeving

Noord-Brabant neemt bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Artikel 7 Registratie en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt gevoegd in het mandaatregister.

 • 2.

  Dit besluit wordt aan Noord-Brabant gezonden.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

   

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 26 januari 2016.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl