Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2016, 5711VerordeningenProvincie Zeeland – Wijziging Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 18 oktober 2016, kenmerk 16015660 , houdende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 .

 

Gedeputeerde staten van Zeeland

 • Overwegende dat voor verstrekking van subsidies ten behoeve van het versnellen van aanleg van hoogwaardig breedband in het buitengebied bijzondere bepalingen in het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 benodigd zijn;

 • Gelet op artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013;

 

besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013:

 

Artikel I  

 

Na hoofdstuk 14 wordt toegevoegd een hoofdstuk luidende:

 

Hoofdstuk 15 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie ten behoeve van het versnellen van aanleg van hoogwaardig breedband in het buitengebied.

 

Artikel 15.1  

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  Witte adressen: adressen waar geen hoogwaardige breedbandverbinding telecommunicatieverbinding met een downloadsnelheid van 30 Mbps of meer beschikbaar is;

 • b.

  Hoogwaardige breedbandverbinding: Een internetaansluiting waarover de aanbieder een downloadsnelheid van minstens 30 Mbps garandeert zonder datalimiet.

 • c.

  Aansluiten: het afnemen van een abonnement op een internetverbinding met een downloadsnelheid van minstens 30 Mbps.

 • d.

  Eindgebruiker: een particulier huishouden of zakelijke afnemer die wordt voorzien van een geactiveerde aansluiting op een hoogwaardige breedbandverbinding.

Artikel 15.2  

Subsidie kan worden verleend ten behoeve van het aansluiten van witte adressen op een hoogwaardige breedbandverbinding.

 

Artikel 15.3  

Subsidie wordt slechts verleend aan een gemeente binnen de provincie Zeeland.

 

Artikel 15.4  

De hoogte van de subsidie bedraagt € 100,-- per aangesloten wit adres binnen de grenzen van het grondgebied van de aanvragende Zeeuwse gemeente.

 

Artikel 15.5  

De aanvraag voor een subsidie ten behoeve van het versnellen van de aanleg van hoogwaardige breedbandverbindingen in het buitengebied wordt vóór 1 november 2017 ingediend.

 

Artikel 15.6  

Voor de aanvrager van een subsidie ten behoeve van het versnellen van aanleg van hoogwaardig breedband in het buitengebied gelden in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

  bij realisatie van de activiteit waarvoor subsidie wordt verleend, stelt de aanvrager ten minste 50% eigen middelen, zijnde €100,-- per wit adres, beschikbaar;

 • b.

  de aanvrager stelt ten behoeve van de te realiseren activiteit een regeling op, op grond waarvan de eindgebruikers van de aansluiting in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige bijdrage in de aansluitkosten van ten minste € 200,-- per wit adres;

 • c.

  de aanvrager draagt zorg dat de te verstrekken bijdragen als bedoeld onder b staatssteunproof zijn;

 • d.

  de activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt dient uiterlijk één jaar na de datum van subsidieverlening gerealiseerd te zijn.

Artikel 15.7  

 • 1.

  Gedeputeerde staten stellen het subsidieplafond voor subsidies voor het versnellen van aanleg van hoogwaardig breedband in het buitengebied voor de periode van 1 november 2016 tot 1 november 2017 vast op in totaal € 340.000,--.

 • 2.

  Het maximaal beschikbare bedrag per gemeente is bepaald naar rato van het aantal witte adressen per gemeente als opgenomen in bijlage 1 bij dit hoofdstuk.

Artikel 15.8  

De bijzondere bepalingen ten behoeve van het versnellen van aanleg van hoogwaardig breedband in het buitengebied treden in werking met ingang van 1 november 2016 en vervallen met ingang van 1 januari 2018.

 

Bijlage 1  

 

Gemeente

totaal aantal witte adressen per gemeente *

Maximaal subsidiebedrag per gemeente

Schouwen-Duiveland

1316

 € 50.000

Tholen

846

 € 32.100

Borsele

1036

 € 39.400

Goes

530

 € 20.100

Kapelle

208

 € 7.900

Reimerswaal

461

 € 17.500

Noord-Beveland

426

 € 16.200

Vlissingen

85

 € 3.200

Middelburg

188

 € 7.100

Veere

672

 € 25.500

Hulst

644

 € 24.500

Terneuzen

793

 € 30.100

Sluis

1742

 € 66.200

 

8.947

 € 340.000

 

*Het aantal witte adressen is gebaseerd op de uitgevoerde infrascan, geactualiseerd per juni 2016.

 

Artikel II  

 

Hoofdstuk 15 Slotbepalingen te wijzigen in:

 

Hoofdstuk 16 Slotbepalingen

 

§ 16.1 Intrekken

 

Artikel 16.1.1  

Het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2007 wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft voor subsidiebesluiten die zijn genomen op grond van de Algemene subsidiebesluit Zeeland 2007.

 

§ 16.2 Inwerkingtreding en aanhaling

 

Artikel 16.2.1  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Dit besluit wordt aangehaald als: "Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013", afgekort tot "Asb 2013".

 

Artikel III  

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 18 oktober 2016.

 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

 

Uitgegeven 20 oktober 2016

De secretaris, A.W. Smit

 

 

TOELICHTING

Goede digitale bereikbaarheid is een voorwaarde voor een aantrekkelijk woon-, leef- en werkklimaat. In het buitengebied van Zeeland hebben circa 9.000 adressen geen toekomstbestendige internetaansluiting.

De ambitie is dat er een Zeeland dekkend breedbandnetwerk gerealiseerd wordt. Dat netwerk moet gebouwd worden door marktpartijen. Om financieel-economisch verantwoord te kunnen investeren is een minimaal aantal klanten nodig voor heel Zeeland. Met deze subsidieregeling willen we stimuleren dat er sneller netwerken gebouwd worden en adressen worden aangesloten.

De provinciale subsidieregeling is bedoeld voor de gemeenten in Zeeland. De gemeente stelt vervolgens (mede met Provinciaal geld) een eigen subsidieregeling voor eindgebruikers open.