Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 5175

Gepubliceerd op 19 september 2016 09:00

Instellingsbesluit adviescommissie Wij Limburg

 

Gedeputeerde Staten van Limburg

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 6 september 2016 hebben vastgesteld:

 

Instellingsbesluit adviescommissie Wij Limburg

 

gelet op artikel 82 Provinciewet

 

besluiten

Artikel 1 Instelling en taak

 • 1.

  Er is een Adviescommissie Wij Limburg, in dit besluit commissie genoemd.

 • 2.

  De commissie heeft tot taak heeft de vraagstelling “hoe is Limburg gevorderd in haar sociale innovatiekracht en in hoeverre slaagt Limburg erin bestuurlijke innovaties te realiseren die leiden tot gerichter en krachtiger inspelen op het vermogen van Limburg om sociale innovaties te realiseren? “ uit te werken, te beantwoorden én te activeren.

 

Artikel 2 Benoeming

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en zes andere leden. Zij worden benoemd door gedeputeerde staten.

 • 2.

  Een benoeming geldt tot 1 januari 2017.

 • 3.

  De voorzitter of een ander lid kan te allen tijde ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving aan gedeputeerde staten.

 • 4.

  Gedeputeerde staten kunnen de voorzitter of een ander lid schorsen of uit zijn functie ontslaan.

Artikel 3 Secretaris

De commissie wordt bijgestaan door een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. Zij worden door gedeputeerde staten aangewezen.

Artikel 4 Verstrekken informatie

Gedeputeerde staten dragen er zorg voor dat de commissie beschikt over de informatie die nodig is voor de uitvoering van haar taak.

Artikel 5 Werkwijze commissie

 • 1.

  De commissie stelt haar eigen werkwijze vast binnen de kaders van dit besluit en stelt deze op schrift. Zij zendt een afschrift daarvan aan gedeputeerde staten.

 • 2.

  De commissie kan uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen.

Artikel 6 Openbaarheid van vergaderingen

De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 7 Vergoeding

De voorzitter en de andere leden van de commissie ontvangen een vergoeding voor bijwonen en voorbereiden van vergaderingen, alsmede een vergoeding van reiskosten, berekend overeenkomstig de Verordening rechtspositie gedeputeerd, staten- en commissieleden.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking ervan in het Provinciaal blad.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit adviescommissie Wij Limburg.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 6 september 2016

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl