Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2016, 5115Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Zeeland – Vaststelling Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen 2016

Besluit van de heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen d.d. 1 september 2016, kenmerk 16012712, tot vaststelling van Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen 2016 .

 

De heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen ,

Gelet op artikel 227a lid 2 sub b en sub c van de Provinciewet alsmede het aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen van gedeputeerde staten van 24 februari 2015 en het besluit van gedeputeerde staten 19 juli 2016 tot wijziging van de Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris provincie Zeeland 2016.

 

B e s l u i t

 

 

 • 1.

  De bevoegdheid tot het opleggen van provinciale leges overeenkomstig de legesverordening te mandateren aan:

  • -

   Secretaris/algemeen directeur van de ambtelijke organisatie

  • -

   Directeur Organisatie

  • -

   Directeur Programma's en projecten

  •  

  • -

   Afdelingshoofd Concernstaf

  • -

   Afdelingshoofd Ontwikkeling

  • -

   Afdelingshoofd Water, bodem, natuur

  • -

   Afdelingshoofd Mobiliteit en samenleving

  • -

   Afdelingshoofd Ruimte

  • -

   Afdelingshoofd Economie en duurzaamheid

  • -

   Afdelingshoofd planvorming en realisatie

  • -

   Afdelingshoofd Beheer en onderhoud

   • Unithoofd DI

   • Unithoofd NI

  • -

   Afdelingshoofd P&O

  • -

   Unithoofd Financiën, beleid en advies van de afdeling Financiën

  • -

   Unithoofd Planning, control en administratie van de afdeling Financiën

  • -

   Afdelingshoofd I&A

   • Unithoofd ICT-GEO

   • Unithoofd I-zaak

  • -

   Afdelingshoofd Facilitair

  • -

   Afdelingshoofd Communicatie

  • -

   Afdelingshoofd JIS

  •  

  • -

   Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland)

 • 2.

  Het mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen van 24 februari 2015 in te trekken.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2016.

 

Aldus vastgesteld door de heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen op 1 september 2016

 

De heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen

Het hoofd van de afdeling Financiën,

drs. R.D.A. Wiskerke

 

Uitgegeven 15 september 2016

De secretaris, A.W. Smit