Provinciaal blad van Flevoland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FlevolandProvinciaal blad 2016, 4937Overige overheidsinformatieTweede wijziging Subsidieverordening Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014 - 2020 provincie Flevoland (Subsidieverordening POP3 provincie Flevoland 2014-2020) 2016 - 44

 

Hoofdstuk 2 Maatregelen

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij in hun vergadering van 30 augustus 2016 onder nummer 1945376 het volgende besluit hebben genomen:

Tweede wijziging Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 - 2020 provincie Flevoland (Subsidieverordening POP3 provincie Flevoland 2014-2020)

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Overwegende dat:

Provinciale Staten bij besluit van 16 december 2015, nummer 1794078 de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 - 2020 provincie Flevoland hebben vastgesteld,

deze verordening met ingang van 22 december 2015 In werking is getreden;

middels deze verordening wijzigingen worden aangebracht om knelpunten in de uitvoering te voorkomen;

gelet op artikel 145 van de Provinciewet en het besluit van Provinciale Staten van 16 december 2015, nummer 1794078, waarmee zij aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid hebben toegekend om wijzigingen van deze verordening vast te stellen;

BESLUITEN:

de volgende tweede wijziging van de Subsidieverordening POP3 provincie Flevoland 2014-2020 vast te stellen.

Artikel 2.6.5, lid 2 sub d wordt gewijzigd als volgt:

de urgentie van de maatregelen om de doelen als bedoeld onder a tot en met c te realiseren;

Artikel 2.7.6, lid 1 sub i wordt gewijzigd als volgt:

haalbaarheidsstudies;

Artikel 2.7.6, lid 1 sub j wordt toegevoegd en luidt:

operationele kosten voor het testen en ontwikkelen van een innovatie in de praktijk.

Artikel 2.7.8, lid 1 sub a wordt gewijzigd als volgt:

70% van subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 2.7.6, eerste lid onderdelen b en c, en de kosten als bedoeld in artikel 2.7.6, tweede lid onderdeel e;

Artikel 2.7.8, lid 1 sub b wordt gewijzigd als volgt:

100% van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 2.7.6, eerste lid onderdeel d tot en met j, en de kosten als bedoeld in artikel 2.7.6, tweede lid, voor zover het kosten van niet-productieve investeringen betreft;

Artikel 2.7.8, lid 1 sub c wordt gewijzigd als volgt:

40% van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 2.7.6, eerste lid onderdeel d tot en met j, en de kosten als bedoeld in artikel 2.7.6, tweede lid, voor zover het kosten van productieve investeringen betreft;

Artikel 2.7.8, lid 1 sub d wordt gewijzigd als volgt:

100% van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 2.7.6, eerste lid onderdeel a, en de kosten als bedoeld in artikel 2.7.6, tweede lid onderdeel e, voor zover het kosten betreft voor de oprichting van een projectmatige samenwerking en het gezamenlijk formuleren van een projectplan.

Artikel 2.7.8, lid 2 sub a wordt gewijzigd als volgt:

25% van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 2.7.6, eerste lid onderdeel a tot en met h en j, en de kosten als bedoeld in artikel 2.7.6, tweede lid, indien de subsidieontvanger een grote onderneming is;

Artikel 2.7.8, lid 2 sub b wordt gewijzigd als volgt:

35% van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 2.7.6, eerste lid onderdeel a tot en met h en j, en de kosten als bedoeld in artikel 2.7.6, tweede lid, indien de subsidieontvanger een middel grote onderneming is;

Artikel 2.7.8, lid 2 sub c wordt gewijzigd als volgt:

45% van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 2.7.6, eerste lid onderdeel a tot en met h en j, en de kosten als bedoeld in artikel 2.7.6, tweede lid, indien de subsidieontvanger een kleine onderneming is;

Artikel 2.8.6, lid 1 sub i wordt gewijzigd als volgt:

haalbaarheidsstudies;

Artikel 2.8.6, lid 1 sub j wordt toegevoegd en luidt:

operationele kosten voor het testen en ontwikkelen van een innovatie in de praktijk.

Artikel 2.8.8, lid 1 sub a wordt gewijzigd als volgt:

70% van subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 2.8.6, eerste lid onderdelen b en c, en de kosten als bedoeld in artikel 2.8.6, tweede lid onderdeel e;

Artikel 2.8.8, lid 1 sub b wordt gewijzigd als volgt:

100% van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 2.8.6, eerste lid onderdeel d tot en met j, en de kosten als bedoeld in artikel 2.8.6, tweede lid, voor zover het kosten van niet-productieve investeringen betreft;

Artikel 2.8.8, lid 1 sub c wordt gewijzigd als volgt:

40% van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 2.8.6, eerste lid onderdeel d tot en met j, en de kosten als bedoeld in artikel 2.8.6, tweede lid, voor zover het kosten van productieve investeringen betreft;

Artikel 2.8.8, lid 1 sub d wordt gewijzigd als volgt:

100% van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 2.8.6, eerste lid onderdeel a, en de kosten als bedoeld in artikel 2.8.6, tweede lid onderdeel e, voor zover het kosten betreft voor de oprichting van een projectmatige samenwerking en het gezamenlijk formuleren van een projectplan.

Artikel 2.8.8, lid 2 sub a wordt gewijzigd als volgt:

25% van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 2.8.6, eerste lid onderdeel a tot en met h en j, en de kosten als bedoeld in artikel 2.8.6, tweede lid, indien de subsidieontvanger een grote onderneming is;

Artikel 2.8.8, lid 2 sub b wordt gewijzigd als volgt:

35% van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 2.8.6, eerste lid onderdeel a tot en met h en j, en de kosten als bedoeld in artikel 2.8.6, tweede lid, indien de subsidieontvanger een middel grote onderneming is;

Artikel 2.8.8, lid 2 sub c wordt gewijzigd als volgt:

45% van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 2.8.6, eerste lid onderdeel a tot en met h en j, en de kosten als bedoeld in artikel 2.8.6, tweede lid, indien de subsidieontvanger een kleine onderneming is;

Artikel 3.2.2, sub c wordt gewijzigd als volgt:

rechtspersonen;

Artikel 3.2.2, sub d wordt toegevoegd en luidt:

ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid.

Artikel 3.3.2, sub c wordt gewijzigd als volgt:

ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, met name eenmanszaken, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, maatschappen,

Artikel 3.3.2, sub d wordt gewijzigd als volgt:

de LAG,

Artikel 3.3.2, sub e wordt toegevoegd en luidt:

de penvoerder van de LAG.

Artikel 3.4.2, sub b wordt gewijzigd als volgt:

rechtspersonen;

Artikel 3.4.2, sub c wordt toegevoegd en luidt:

ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid.

Artikel 3.5.2, sub b wordt gewijzigd als volgt:

rechtspersonen;

Artikel 3.5.2, sub c wordt toegevoegd en luidt:

ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid.

Dit besluit treedt in werking met Ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij Is geplaatst.

Aldus vastgesteld In de vergadering van Gedeputeerde Staten van 30 augustus 2016

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

de secretaris, de voorzitter,

TOELICHTING

Provinciale Staten van Flevoland heeft op 16 december 2015 de Subsidieverordening POP3 Flevoland 2014-2020 vastgesteld. Deze verordening wordt door Gedeputeerde Staten van Flevoland door middel van deze tweede wijziging op diverse onderdelen aangepast. Provinciale Staten heeft Gedeputeerde Staten de bevoegdheid toegekend om wijzigingen van deze verordening vast te stellen. Het gaat hierbij om (taal)technische wijzigingen of wijzigingen waarvan in Europees en/of interprovinciaal/landelijk verband is afgesproken dat deze noodzakelijk zijn.

Publicatiedatum: 31 augustus 2016

De secretaris van Gedeputeerde Staten van Flevoland