Provinciaal blad van Flevoland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FlevolandProvinciaal blad 2016, 4936Overige overheidsinformatieEerste wijziging openstellingsbesluit Uitvoering van LEADER-projecten uit de Subsidieverordening POP3 provincie Flevoland 2014-2020 (Openstellingsbesluit uitvoering van LEADER-projecten provincie Flevoland 2015-2022) 2016-43

 

 

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij in hun vergadering van 30 augustus 2016 onder nummer 1945376 het volgende besluit hebben genomen:

Eerste wijziging openstelling van LEADER; Uitvoering van LEADER-projecten uit de Subsidieverordening P0P3 provincie Flevoland 2014-2020 (Openstellingsbesluit uitvoering van LEADER-projecten provincie Flevoland 2015-2022)

Gedeputeerde Staten van Flevoland, Overwegende dat:

 • -

  Provinciale Staten bij besluit van 16 december 2015, nummer 1794078 de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 - 2020 provincie Flevoland hebben vastgesteld en deze met ingang van 22 december 2015 In werking is getreden;

 • -

  in deze verordening wijzigingen worden aangebracht om knelpunten in de uitvoering te voorkomen;

 • -

  de openstelling Uitvoering LEADER-projecten provincie Flevoland 2015-2022 met ingang van 21 juli 2016 In werking is getreden;

 • -

  de wijzigingen in de verordening een doorwerkingen hebben in het openstellingsbesluit, waardoor ook deze gewijzigd dient te worden;

 • -

  gelet op artikel 145 van de Provinciewet en het besluit van Provinciale Staten van 16 december 2015, nummer 1794078, waarmee zij aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid hebben toegekend om wijzigingen van deze verordening vast te stellen en openstellingsbesluiten te nemen;

BESLUITEN:

de volgende eerste wijziging van het Openstellingsbesluit uitvoering LEADER-projecten provincie Flevoland 2015-2022 vast te stellen.

Artikel 3, sub c wordt toegevoegd en luidt:

c.ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, met name eenmanszaken, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, maatschappen.

D1t besluit treedt in werking met Ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij Is geplaatst.

Aldus vastgesteld In de vergadering van Gedeputeerde Staten van 30 augustus 2016

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

de secretaris, de voorzitter,

Publicatiedatum: 31 augustus 2016

De secretaris van Gedeputeerde Staten van Flevoland