Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2016, 4934Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Zeeland – Vaststellen subsidieplafond en openstelling subsidie Provinciale Impuls Wonen

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 5 september 2016, nummer 16012839, aangaande het vaststellen van een subsidieplafond en het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie in het kader van hoofdstuk 8 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 8 'Bijzondere bepaling voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 een subsidieplafond en een openstellingsperiode dient te worden vastgesteld;

  • overwegende dat subsidies worden verleend met een begrotingsvoorbehoud, zolang de begroting nog niet door provinciale staten is vastgesteld;

  • gelet op artikel 8.5 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

 

besluiten:

 

Artikel I  

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies op basis van hoofdstuk 8 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader de Provinciale Impuls Wonen' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel II, bedraagt € 2.300.000.

 

Artikel II  

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies op basis van hoofdstuk 8 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Provinciale Impuls Wonen' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend met ingang van 8 september 2016 tot en met 9 oktober 2016.

 

Artikel III  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 5 september 2016.

 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

 

Uitgegeven 7 september 2016

De secretaris, A.W. Smit