Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 4849

Gepubliceerd op 29 augustus 2016 09:00

Nadere subsidieregels Aanvalsplan Overgewicht 2016

 

Gedeputeerde Staten van Limburg,

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 23 augustus 2016 hebben vastgesteld:

 

Nadere subsidieregels Aanvalsplan Overgewicht 2016

 

Artikel 1 Specifieke deelterreinen

Het Aanvalsplan Overgewicht 2014-2016 (zie: http://www.limburg.nl/Beleid/Welzijn_en_Zorg/Zorg/Limburg_op_gezond_gewicht ) onderscheidt twee subsidie sporen waarlangs activiteiten kunnen worden geïnitieerd met als doel te komen tot een lokale/regionale aanpak voor gewichtsre ductie bij inwoners van Limburg:

 

Spoor 1: Bevorderen van integrale samenwerking en structuurversterking;

 

Spoor 2: Versnellen en versterken van de lokale uitvoering.

 

Artikel 2 Aanvrager

Voor subsidie kunnen in aanmerking komen:

 

Spoor 1: Gemeenten;

 

Spoor 2: Gemeenten, een samenwerkingsverband van gemeenten of een samenwerkingsverband van organisaties met de gemeente als penvoerder.

 

Artikel 3 Criterium, subsidiabele kosten en subsidiebedrag spoor 1

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie dient de gemeente een samenwerkingsovereenkomst te hebben ondertekend met JOGG Nederland.

 • 2.

  Subsidiabel zijn de kosten van het lidmaatschap van JOGG gedurende 3 jaar.

 • 3.

  Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de lidmaatschapskosten zoals omschreven in het tweede lid van dit artikel.

Artikel 4 Criteria, verplichtingen en subsidiebedrag spoor 2

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient te worden voldaan aan de volgende criteria:

  • a.

   De aanvraag is onderdeel van een integraal plan van aanpak (al dan niet reeds in uitvoering) op het gebied van gezondheidspreventie in het algemeen en bestrijding van overgewicht / obesitas in het bijzonder.

  • b.

   De aanvraag betreft de financiering van een inhoudelijk project, de inkoop van een interventie of de (gedeeltelijke) financiering van een projectleider / regisseur ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak.

  • c.

   De doelgroep betreft een van de volgende categorieën: jeugd vanaf de zwangerschapsperiode tot 19 jaar, de opvoeders van de jeugd (zowel ouders als professionals), werknemers of ouderen.

  • d.

   Het project moet kunnen worden gemonitord en jaarlijks worden geëvalueerd op proces en effectresultaten (ook op maatschappelijke effecten).

  • e.

   De aanvrager dient middelen vrij te hebben gemaakt om het project te monitoren en jaarlijks te evalueren op proces en effectresultaten (ook op maatschappelijke effecten)

 • 2.

  De voortgang en eventueel ontwikkelde werkmethodiek(en) alsmede resultaten en ervaringen zullen tijdens en na afloop van het project breed worden gedeeld met relevante partijen en geïnteresseerden.

 • 3.

  Het project dient te starten voor 31 december 2016.

 • 4.

  Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de uitvoeringskosten.

Artikel 5 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg, wordt de subsidieaanvraag afgewezen indien:

 • a)

  de aanvraag niet wordt ingediend binnen (één van) de sporen zoals opgenomen in artikel 1;

 • b)

  de aanvraag niet wordt ingediend door de aanvrager zoals genoemd in artikel 2;

 • c)

  niet wordt voldaan aan lid 1 van artikel 3 en/of lid 1 van artikel 4 en/of niet kan worden voldaan aan de verplichtingen in het tweede en derde lid van artikel 4;

 • d)

  de Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert;

 • e)

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 8.

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond van deze nadere subsidieregels voor de looptijd van de regeling vast.

 • 2.

  De hoogte van dit subsidieplafond kun u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies. De wijze van verdeling van het subsidieplafonds kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 7 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  De aanvraag dient rechtsgeldig ondertekend te worden verzonden naar Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

 • 3.

  De volgende bijlagen dienen in ieder geval aan de aanvraag te worden toegevoegd:

Spoor 1: overzicht van de lidmaatschapskosten JOGG en de getekende samenwerkingsovereenkomst met JOGG.

 

Spoor 2: een adequate projectomschrijving met in elk geval informatie over naam project, looptijd, partners, resultaatdoelen, toelichting op de verwerking van de criteria conform artikel 4, eerste lid, –en de wijze van monitoring en evaluatie van het project, borging en een toelichting op de kosten en de dekkingsmiddelen en een sluitende en gespecificeerde begroting conform format begroting projectsubsidies provincie Limburg.

 

Artikel 8 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag dient uiterlijk 31 december 2016te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend.

Artikel 9 Hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 10 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal blad.

 • 2.

  Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2017, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels Aanvalsplan Overgewicht 2016”.

   

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 23 augustus 2016,

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl