Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2016, 482Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Zeeland – Vaststellen subsidieplafond en openstellen aanvraag subsidie Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor opruiming van drugsafval, van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 26 januari 2016, 16000987, aangaande het vaststellen van een subsidieplafond en het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie in het kader van hoofdstuk 13 "Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor opruiming van drugsafval", van het Algem een subsidiebesluit Zeeland 2013.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland

overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 13 "Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor opruiming van drugsafval", van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 een openstellingsperiode en een subsidieplafond dient te worden vastgesteld;

gelet op de artikelen 13.8 en 13.9 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

 

besluiten:

 

Artikel I

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies in het kader van hoofdstuk 13 "Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor opruiming van drugsafval", van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend van 1 februari 2016 tot en met 31 maart 2016.

 

Artikel II

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies in het kader van hoofdstuk 13 "Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor de opruiming van drugsafval", van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, bedraagt € 21.722,-

 

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 26 januari 2016.

 

 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

 

Uitgegeven 28 januari 2016

De secretaris, A.W. Smit