Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2016, 481Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Zeeland – Vaststelling Mandaatbesluit subsidieregeling opruiming drugsafval Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van 26 januari 2016, kenmerk 16000987, houdende vaststelling van het Mandaatbesluit subsidieregeling opruiming drugsafval Zeeland.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland

 

 • -

  gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  overwegende dat gedeputeerde staten op 26 januari 2016 het besluit tot wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 in verband met het toevoegen van hoofdstuk 13 "Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor opruiming van drugsafval" hebben vastgesteld;

 • -

  overwegende dat conform het convenant “Uitwerking amendement cofinanciering opruiming drugsdumpingen” dat is gesloten tussen de provincies en het Ministerie van IenM, gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant de ontvankelijkheidstoets en de inhoudelijke toets van de subsidieaanvragen uitvoeren voor alle provincies en dat in het convenant afspraken zijn vastgelegd over de wijze en voorwaarden waarop gedeputeerde staten van de provincies overgaan tot subsidieverstrekking op basis van het amendement;

 • -

  overwegende dat een mandaat voor deze taken aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant noodzakelijk is en een mandaat voor het vaststellen van het aanvraagformulier wenselijk is opdat gedeputeerde staten van alle provincies eenzelfde aanvraagformulier kunnen hanteren;

 • -

  gezien de schriftelijke instemming van gedeputeerde staten van Noord-Brabant, blijkens de ondertekening van het convenant, d.d. 3 december 2015, bedoeld in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluiten vast te stellen het navolgende Mandaatbesluit subsidieregeling opruiming drugsafval Zeeland:

 

Artikel 1 Mandaatverlening

Gedeputeerde staten verlenen aan gedeputeerde staten van Noord-Brabant mandaat tot:

 • a.

  het vaststellen van het aanvraagformulier waarmee aanvragen op grond van hoofdstuk 13 "Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor opruiming van drugsafval" van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 worden ingediend;

 • b.

  het namens hen opvragen van aanvullende gegevens in het kader van de ontvankelijkheidstoets en inhoudelijke toets van subsidieaanvragen op grond van hoofdstuk 13 "Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor opruiming van drugsafval" van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

Artikel 2 Ondermandaat

 • 1.

  Gedeputeerde staten van Noord-Brabant kunnen ter uitoefening van een krachtens artikel 1, onder b, aan hen gemandateerde bevoegdheid schriftelijk ondermandaat verlenen aan onder hen ressorterende leidinggevende functionarissen.

 • 2.

  Elk verleend ondermandaat wordt aangetekend op een ondermandaatlijst, die ter goedkeuring dient te worden voorgelegd aan gedeputeerde staten.

 • 3.

  Gedeputeerde staten kunnen instructies vaststellen over de wijze waarop van het ondermandaat gebruik mag worden gemaakt.

Artikel 3 Ondertekening

 • 1.

  Gedeputeerde staten van Noord-Brabant brengen in de door hen te voeren correspondentie tot uitdrukking dat er sprake is van een mandaat, namens gedeputeerde staten van de provincie Zeeland.

 • 2.

  De ondertekening van besluiten en correspondentie als bedoeld in artikel 1 luidt:

 

‘Gedeputeerde staten van de provincie Zeeland,

namens deze,

 

[naam directeur-bestuurder], gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant

 

gevolgd door de handtekening.

 

Artikel 4 Instructies

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant nemen bij de uitoefening van de aan hen gemandateerde bevoegdheden algemene instructies en instructies per geval van gedeputeerde staten, voor zover van toepassing, als bedoeld in artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht in acht.

 

Artikel 5 Toepasselijke wet- en regelgeving

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant nemen bij de uitoefening van de aan hen gemandateerde bevoegdheden de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

 

Artikel 6 Registratie en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt aan gedeputeerde staten van Noord-Brabant gezonden.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als : Mandaatbesluit subsidieregeling opruiming drugsafval Zeeland.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 26 januari 2016.

 

 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

 

Uitgegeven, 28 januari 2016

De secretaris, A.W. Smit