Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2016, 48Overige besluiten van algemene strekking

Provincie Zeeland – Wijziging Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2015

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland d.d. 5 januari 2016, kenmerk 15018102, houdende wijziging van het mandaatbesluit gedeputeerde staten van Zeeland d.d. 24 februari 2015, Provinciaal Blad 2015, nummer 1075 .

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

overwegende dat

 • -

  het voor een efficiëntere uitvoering van taken gewenst is enkele bevoegdheden te mandateren;

 • -

  uit hoofde van artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht de Directeur Projecten heeft ingestemd met de betreffende mandaatverlening;

gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van het Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2015:

 

Artikel I  

 • 1.

  Gedeputeerde staten verlenen mandaat aan de Directeur Projecten tot uitoefening van:

  • a.

   alle bevoegdheden genoemd in het Algemeen deel van onderdeel I van de bijlage bij het mandaatbesluit gedeputeerde staten 2015;

  • b.

   de bevoegdheden genoemd onder werkveld Ontwikkeling, onderdeel I van de bijlage bij het mandaatbesluit gedeputeerde staten 2015.

  • c.

   De bevoegdheid tot het nemen van besluiten inzake privaatrechtelijke overeenkomsten van de provincie Zeeland als begrepen in artikel 158, eerste lid onder e, van de Provinciewet in de hem betreffende hoedanigheid van budgethouder voor zover het betreffende budget toereikend is en voor de doeleinden waartoe het budget is toegewezen.

 • 2.

  Deze mandaten wordt toegevoegd aan en opgenomen in onderdeel I en II van de bijlage bij het Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2015.

 • 3.

  De Directeur Projecten kan het aan hem verleende mandaat tot het besluiten tot het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten zoals genoemd onder sub c ondermandateren aan de projectleiders van de projecten waarvan hij het budgethouderschap voert, voor zover het betreffende budget toereikend is en voor de doeleinden waartoe het budget is toegewezen.

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 5 januari 2016.

 

 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

 

Uitgegeven 7 januari 2016

De secretaris, A.W. Smit