Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2016, 479BeleidsregelsProvincie Zeeland – Besluit beleidsregels verlagen subsidies agrarisch natuurbeheer

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 26 januari 2016, nummer 16000904 tot vaststelling van beleidsregels met betrekking tot de wijze van verlagen van subsidies agrarisch natuurbeheer.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 

 • -

  Gelezen het voorstel van de afdeling WBN 16000904;

 • -

  Gelet op Verordening (EU) nr. 640/2014, artikel 3.15 van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Zeeland 2016, hoofdstuk 10 van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Zeeland, de Provinciale Subsidieverordening Agrarisch Natuurbeheer Zeeland en de artikelen 143, 145, 152 en 158 van de Provinciewet;

 • -

  Gelet op het decentralisatieakkoord Natuur en het Natuurpact;

 • -

  Gelet op het delegatiebesluit van provinciale staten voor regelgevende bevoegdheid van 13 december 2013 (PB 2014 nr. 17);

 • -

  Overwegende dat met betrekking tot de wijze van verlagen van subsidies agrarisch natuurbeheer aansluiting wordt gezocht bij de op rijksniveau vastgestelde beleidsregels met betrekking tot verlagen van plattelandsontwikkelingssubsidies (POP);

Besluiten:

 

ARTIKEL I

Bij het verlagen van subsidies als bedoeld in de hoofdstukken 5 en 7 van de Provinciale Subsidieverordening Agrarisch Natuurbeheer Zeeland, hoofdstuk 4 en de afdelingen 5.1.3 en 5.1.4 van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Zeeland, en hoofdstuk 3 van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Zeeland 2016, handelen Gedeputeerde Staten overeenkomstig de Beleidsregels verlagen subsidie POP, vastgesteld door de staatssecretaris van Economische Zaken, tenzij de wijze van verlaging rechtstreeks voortvloeit uit genoemde regelingen of de toepasselijke Europese regelgeving.

ARTIKEL II

Verwijzingen naar de Beleidsregels verlagen subsidie POP2 in de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Zeeland worden gelezen als verwijzingen naar de Beleidsregels verlagen subsidie POP.

ARTIKEL III

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beleidsregels verlagen subsidies agrarisch natuurbeheer.

ARTIKEL IV

Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal Blad en treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de Beleidsregels verlagen subsidie POP worden geplaatst, met dien verstande dat het besluit niet eerder in werking treedt dan de dag na dagtekening van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 26 januari 2016.

 

 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

 

Uitgegeven 28 januari 2016

De secretaris, A.W. Smit