Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 4465

Gepubliceerd op 2 augustus 2016 09:00
Inhoudsopgave

Beleidskader bodem, actualisatie 2016

 

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 26 juli 2016 hebben vastgesteld:

het ‘Beleidskader bodem, actualisatie 2016’.

Het Beleidskader is als bijlage bijgevoegd. De actualisatie heeft met name betrekking op de volgende onderwerpen:

  • het Convenant bodem en ondergrond 2016-2020 is geïmplementeerd;

  • de paragraaf ‘Gebiedsspecifiek: Actief Bodembeheer Limburg (ABL) bij overgangsrecht’ is geschrapt

  • het afwegingskader ecologie dat op 24 februari 2015 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld, is geïmplementeerd;

  • de kaderstelling ‘verspreiding’ die op 3 maart 2015 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld, is geïmplementeerd waarbij de kwetsbare objecten specifieker zijn gedefinieerd;

  • de gebiedswaarden voor het ondiepe grondwater in de Kempen, die op 7 juli 2015 door Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld, zijn geïmplementeerd;

  • de paragraaf met betrekking tot de waterbodems en de Waterwet is verwijderd;

  • ten aanzien van het te hanteren beleid met betrekking tot MTBE is een korte paragraaf opgenomen.

     

In bijlage 6 van het Beleidskader is een uitgebreider overzicht opgenomen van de onderwerpen die gewijzigd zijn.

Het Beleidskader is in te zien op de website van de Provincie Limburg onder www.limburg.nl/Beleid/Milieu/Bodem/Beleidskader_bodem.

 

Het Beleidskader ligt voorts ter inzage van 1 augustus tot en met 9 september 2016 in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak, tel. +31 43 389 76 50.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 26 juli 2016.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl