Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 4406

Gepubliceerd op 29 juli 2016 09:00
Inhoudsopgave

Wijzigingsbesluit Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg

 

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 19 juli 2016 hebben vastgesteld:

 

Wijzigingsbesluit Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg

 

Artikel I Wijziging van de verordening

De Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg wordt als volgt gewijzigd.

A.

In artikel 2.6.5, tweede lid, sub d wordt ‘tot en met d’ gewijzigd in ‘tot en met c’.

B.

In artikel 2.7.6, eerste lid, wordt sub j toegevoegd, luidende: ‘j. operationele kosten voor het testen en ontwikkelen van een innovatie in de praktijk.’.

C.

In artikel 2.7.8, eerste lid, sub a vervalt: ‘voor zover het kosten voor samenwerking en kennisverspreiding betreft’.

D.

In artikel 2.7.8, eerste lid, sub b en sub c wordt ‘tot en met i’ gewijzigd in ‘tot en met j’.

E.

In artikel 2.7.8, eerste lid, sub d komt te vervallen ‘en b’.

F.

In artikel 2.7.8, tweede lid, sub a, b en c, wordt ‘onderdeel a tot en met h’ gewijzigd in ‘onderdeel a tot en met h en j’.

G.

In artikel 2.8.6, eerste lid, wordt sub j toegevoegd, luidende: ‘j. operationele kosten voor het testen en ontwikkelen van een innovatie in de praktijk.’.

H.

In artikel 2.8.8, eerste lid, sub a vervalt: ‘voor zover het kosten voor samenwerking en kennisverspreiding betreft’.

I.

In artikel 2.8.8, eerste lid, sub b en sub c wordt ‘tot en met i’ gewijzigd in ‘tot en met j’.

J.

In artikel 2.8.8, eerste lid, sub d komt te vervallen ‘en b’.

K.

In artikel 2.8.8, tweede lid, sub a, b en c, wordt ‘onderdeel a tot en met h’ gewijzigd in ‘onderdeel a tot en met h en j’.

L.

In artikel 3.2.2 wordt sub d toegevoegd, luidende: ‘d. ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid.’.

M.

In artikel 3.3.2. worden de leden c en d geletterd d en e en wordt een nieuw lid c toegevoegd, luidende: ‘c. bedrijfsvormen zonder rechtspersoonlijkheid, met name eenmanszaken, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, maatschappen,’.

N.

In artikel 3.4.2 wordt sub c toegevoegd, luidende: ‘c. ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid.’.

O.

In artikel 3.5.2 wordt sub c toegevoegd, luidende: ‘c. ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid.’.

Artikel II Overgangsrecht

Voor subsidiebesluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen blijven de bepalingen van de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg (Provinciaal Blad 2016, nr. 1136) van kracht zoals deze golden voor de inwerkingtreding van deze wijzigingen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 19 juli 2016,

 

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl