Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 4330

Gepubliceerd op 26 juli 2016 09:00
Inhoudsopgave





Subsidieplafonds 2016 Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.

 

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4:27, juncto 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 2, elfde lid, van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v., bekend dat zij op 19 juli 2016 hebben vastgesteld:

 

Subsidieplafonds 2016 Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.

 

Artikel 1

 • 1.

  Voor de bijlagen en de nadere regels van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. geldt voor 2016 een subsidieplafond van € 0,-.

 • 2.

  Dit subsidieplafond van € 0,- geldt niet voor de in onderstaande tabel vermelde paragraaf uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.. Voor deze paragraaf geldt voor 2016 het in de tabel genoemd plafond.

Paragraaf

Naam

Subsidieplafond

Openstelling 201 6

Hoofdstuk 4 Water en bodem

4.4

Waardenetwerken ter verbetering van de grondwaterkwaliteit

€ 300.000,00

Van 15 augustus 2016 tot en met 19 september 2016

 

Artikel 2 Openstelling en plafonds

 • 1.

  Subsidieaanvragen in het kader van de in de tabel van artikel 1, tweede lid genoemde paragrafen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Dat wil zeggen dat de datum van registratie bij de Provincie Limburg bepalend is. Bij persoonlijk afgeleverde subsidieaanvragen ontvangt de indiener een bewijs van ontvangst en dan is de datum op dat bewijs bepalend. Indien de subsidieaanvraag in de brievenbus van de Provincie wordt gedeponeerd of digitaal wordt aangeboden en derhalve geen bewijs van ontvangst is ontvangen, dan is de datum van registratie bij de Provincie bepalend.

 • 2.

  Voor de verdeling van het subsidieplafond is beslissend het tijdstip waarop de aanvraag volledig is.

 • 3.

  Indien er meerdere volledige aanvragen op hetzelfde tijdstip zijn ontvangen en deze binnen het subsidieplafond niet allemaal kunnen worden gehonoreerd, gaat die aanvraag voor die naar oordeel van Gedeputeerde Staten het beste aansluit bij de criteria zoals vermeld in de betreffende subsidieaanvraag.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 15 augustus 2016.

 

Gedeputeerde Staten v oornoemd ,

de voorzitter,

d hr. d rs. Th.J.F.M . Bovens

de secretaris ,

d hr. m r. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl