Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 4329

Gepubliceerd op 26 juli 2016 09:00
Inhoudsopgave

Wijzigingsbesluit Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.

 

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 19 juli 2016 hebben vastgesteld:

 

Wijzigingsbesluit Subsidieverordening inrichting landelijk g ebied Limburg 2015 e.v.

 

Artikel I Wijziging Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.

De Subsidieverordening investeringen Landelijk Gebied Limburg 2015 e.v. wordt als volgt gewijzigd:

  • A.

    In de bijlage wordt bij de begripsomschrijvingen het begrip “waardenetwerken” toegevoegd met als begripsomschrijving: “Waardenetwerken zijn tijdelijke organisaties van kleine groepen agrarisch ondernemers, die gedurende een bepaalde tijd gezamenlijk werken aan het oplossen van één specifiek probleem. Is het probleem opgelost dan heft de organisatie zich op.”

  • B.

    In de bijlage wordt aan paragraaf 4 toegevoegd “4.4. Waardenetwerken ter verbetering van de grondwaterkwaliteit.” Paragraaf 4.4 bevat onderstaande tekst:

     

4.4 Waardenetwerken ter verbetering van de grondwaterkwaliteit

D oel

Organiseren van waardenetwerken die tot doel hebben de grondwaterkwaliteit te verbeteren. Waardenetwerken zijn tijdelijke organisaties van kleine groepen agrarische ondernemers, die gedurende een bepaalde tijd gezamenlijk werken aan het oplossen van één specifiek probleem. Is het probleem opgelost dan heft de organisatie zich op.

Beoogde activiteiten

Opzetten van zogeheten waardenetwerken (groepen van ca. 10 – 15 boeren), die onder begeleiding van een landbouwkundig adviseur maatregelen implementeren, die tot doel hebben de grondwaterkwaliteit te verbeteren. Het gaat om maatregelen, die erop gericht zijn om de uitspoeling van nutriënten en/of bestrijdingsmiddelen naar het grondwater te beperken. De maatregelen moeten eenvoudig in de bedrijfsvoering zijn in te passen.

Aanvrager

(Groep van) primaire landbouwers

Toepassingsgebied

De gehele provincie Limburg.

Subsidiabele kosten

De kosten van niet-productieve investeringen zoals tijdelijk ingehuurde adviseurs voor de implementatie van de maatregelen en monitoring die nodig is om de effectiviteit van de genomen proefmaatregelen aan te tonen.

Subsidiepercentage/bedrag

De subsidie bedraagt maximaal 95% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000,-.

Nadere eisen, voorwaarden en verplichtingen; EU-kaders

De activiteiten dienen uiteindelijk een bijdrage te leveren aan één of meer van de volgende subsidiecriteria:

a.Een significante reductie van de nitraatuitspoeling. Een reductie van de nitraatuitspoeling kan o.a. gerealiseerd worden door:

•door een betere verdeling over de percelen, waardoor er minder lekverliezen zijn;

•door een betere benutting van de stikstof.

In sommige gevallen testen deelnemers een maatregel uit. In andere gevallen maken de deelnemers een keuze uit een palet aan maatregelen. Dit is afhankelijk van de inpasbaarheid in hun bedrijfsvoering. De aanvrager dient een onderbouwde inschatting te maken van de verwachte reductie van de nitraatuitspoeling.

b.Een significante reductie m.b.t. gewasbestrijdingsmiddelen. In sommige gevallen testen deelnemers een maatregel uit. In andere gevallen maken de deelnemers een keuze uit een palet aan maatregelen. Dit is afhankelijk van de inpasbaarheid in hun bedrijfsvoering. De aanvrager dient een onderbouwde inschatting te maken van de verwachte reductie van de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen.

Er kunnen maximaal 6 waardenetwerken gesubsidieerd worden. De ingediende subsidieaanvragen dienen naast bovenstaande onderbouwing in ieder geval de volgende informatie te bevatten om voor subsidiëring in aanmerking te komen:

•Werkwijze hoe de activiteit uitgevoerd gaat worden;

•Manier van communiceren tussen de deelnemers en de sector tijdens en na beëindiging van het netwerk;

•Ervaring van de landbouwkundig adviseur met het begeleiden van soortgelijke groepen;

•Een inschatting van het effect van de maatregelen. Deze inschatting moet geloofwaardig zijn en deugdelijk onderbouwd;

•De kans van slagen van de maatregelen. De maatregelen dienen zich elders bewezen te hebben;

•Grootte van de groep deelnemers. Dit kunnen naast agrariërs ook toeleveranciers of loonwerkers zijn.

Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarden dan zal de subsidieaanvraag worden afgewezen.

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend in de periode van 15-8-2016 tot en met 19-9-2016 worden ingediend.

De subsidie zal voor maximaal 2 jaar worden verstrekt.

Het EU-kader waarbinnen het project valt is de Kaderrichtlijn Water

Artikel II Integrale tekst

Gedeputeerde Staten maken de nieuwe integrale tekst van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. bekend door plaatsing in het Provinciaal Blad.

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking vanaf 15 augustus 2016.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 19 juli 2016

 

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl