Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2016, 4106Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Zeeland - Wijziging Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 en vaststelling derde wijzigingsregeling subsidieregeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 12 juli 2016, kenmerk 16010262, houdende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 en vaststelling derde wijzigingsregeling subsidieregeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015.

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Gedeputeerde Staten van Limburg;

 

Gelet op artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening 2012 Provincie Limburg;

 

Overwegende dat er een voorziening dient te worden getroffen voor de situatie waarin aanvragen enkel digitaal worden ingediend en door een technische storing van het digitale systeem een verdeling op volgorde van binnenkomst leidt tot een onredelijke en onbillijke uitkomst;

 

Overwegende dat in die situatie loting als verdeelsysteem de meest gelijke kansen biedt aan aanvragers om toegang tot de subsidie te krijgen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

  Artikel 2.9, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

  • 1.

   onderdeel b wordt verletterd tot onderdeel c.

  • 2.

   na onderdeel a wordt een nieuw onderdeel b ingevoegd, luidende:

   • b.

    van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen, indien op die dag alleen aanvragen digitaal binnenkomen en er zich technische storingen voordoen in het digitale systeem;

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 10 mei 2016.

 

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Derde wijzigingsregeling subsidieregeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 12 juli 2016.

de voorzitter drs. J.M.M. Polman

de secretaris, A.W. Smit

 

Uitgegeven 21 juli 2016

De secretaris, A.W. Smits

 

’s-Hertogenbosch, 5 juli 2016

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris, mw. ir. A.M. Burger

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Limburg, gehouden op 19 juli 2016

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter, drs. Th. J.F.M. Bovens

de secretaris, mr. A.C.J.M. de Kroon

 

 

Toelichting behorende bij de Derde wijzigingsregeling subsidieregeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015.

Algemeen

Vanaf 10 mei 2016 konden aanvragen worden ingediend voor innovatieadviesprojecten en haalbaarheidsprojecten zoals bedoeld binnen de Subsidieregeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015. Het subsidieplafond van € 3.190.802 wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst.

 

De belangstelling voor deze regeling is overweldigend gebleken. Hierdoor is de webportal, waar de aanvragen vanaf 10 mei konden worden ingediend, overbelast geraakt. Dientengevolge konden niet alle aanvragers hun aanvraag indienen op het door hen beoogde tijdstip. Een deel van de aanvragers werd toegelaten tot de webportal, een deel van de aanvragers niet. Welke aanvragers wel toegang kregen tot de webportal om hun aanvraag in te dienen, en welke niet, was volstrekt willekeurig. Een deel van de aanvragers diende vervolgens al vroeg in de nacht van 10 mei 2016 via de e-mail aanvragen in.

 

Vanwege de overweldigende belangstelling voor de openstelling van onderhavige subsidieregeling, werd het subsidieplafond naar verwachting reeds in de nacht van 10 mei 2016 overschreden.

 

Bij een verdeling van het subsidieplafond bij volgorde van binnenkomst is het tijdstip van het indienen van groot belang voor aanvragers om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen, zeker als de belangstelling voor de subsidieregeling heel groot is zoals in de onderhavige situatie. Degene die niet snel genoeg is met het indienen van zijn aanvraag kan de uitputting van het subsidieplafond tegengeworpen krijgen.

 

In beginsel komt het risico voor het niet tijdig kunnen indienen van een subsidieaanvraag voor rekening van de subsidieaanvrager. Dat uitgangspunt gaat niet op als het niet tijdig indienen redelijkerwijs niet is toe te rekenen aan de subsidieaanvrager en is veroorzaakt door de subsidieverstrekker (Kamerstukken II 2001/02, 28 483, nr. 3, p. 40). Het niet naar behoren functioneren van de webportal op 10 mei 2016 valt aanvragers niet aan te rekenen.

 

Derhalve is op 10 mei 2016 om 12.00 uur een bericht op de webportal en om 13.00 uur een bericht op de website geplaatst, waarin de ontstane situatie is uitgelegd en waarin is aangegeven dat wordt geloot tussen alle aanvragen die op 10 mei worden ingediend.

 

Het falen van de webportal had tot gevolg dat aanvragers geen eerlijke en gelijke kans hebben gehad tot het indienen van een aanvraag. Het vasthouden aan een verdeling op volgorde van binnenkomst (first come, first serve), zou tot evidente onbillijke en onredelijke uitkomsten leiden. Of aanvragers voor subsidie in aanmerking komen wordt in deze situatie immers niet meer bepaald door de snelheid van de aanvragers zelf waarmee zij hun aanvraag indienen, maar door de volstrekte willekeur van de webportal die op 10 mei niet naar behoren functioneerde en de ene aanvrager wel toeliet en de andere niet.

 

Omdat loting op de dag van binnenkomst van uitsluitend digitale aanvragen, bij een dreigende overschrijding van het subsidieplafond, als verdeelsysteem niet is geregeld in de Subsidieregeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015, voorziet deze derde wijzigingsregeling er in dat in het geval er alleen digitale aanvragen binnenkomen en er zich technische storingen voordoen in het digitaal systeem, er tussen die aanvragen geloot kan worden.

 

Deze overstap op loting als methode van rangordening betreft in feite een betrekkelijk geringe, en door de omstandigheden gerechtvaardigde, aanpassing van de huidige, in de Subsidieregeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 opgenomen rangordeningsmethode.

 

Deze subsidieregeling kent in artikel 2.9, eerste lid, sub b immers ook al de mogelijkheid om te loten bij een dreigende overschrijding van het subsidieplafond op de dag dat zowel aanvragen digitaal als per post binnenkomen. Aanvragers hadden derhalve rekening kunnen houden met loting als verdeelsysteem in het geval er een aanvraag per post zou worden ingediend. De overstap naar loting voor de rangordebepaling bij enkel digitaal ingediende aanvragen, leidt de facto niet tot een groot verschil met het bestaande artikel 2.9, derde lid, van de Subsidieregeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 en vormt dus niet een te grote inbreuk op het belang van de rechtszekerheid.

 

Artikelsgewijs Artikel 2.9 derde lid

Artikel 2.9, derde lid voorziet reeds in de mogelijkheid dat rangschikking plaatsvindt door loting in de volgende twee situaties.

 

De eerste mogelijkheid is opgenomen onder sub a en betreft de situatie dat op dezelfde dag alleen digitale aanvragen worden ingediend en waarbij het subsidieplafond op enig moment dreigt te worden overschreden. De loting vindt dan plaats tussen de op dat tijdstip, waarop het plafond dreigt te worden overschreden, binnengekomen volledige subsidieaanvragen.

 

Bijvoorbeeld, op 10 mei dreigt het subsidieplafond rond 11.30 uur te worden overschreden. Om 11.31 uur komen gelijktijdig twee volledige aanvragen via de digitale weg binnen. Er wordt dan tussen deze twee aanvragen geloot om het laatste bedrag uit het subsidieplafond toe te kennen. De volledige aanvragen die op die dag vóór 11.31 uur digitaal zijn ingediend loten niet mee, omdat het plafond nog niet bereikt is op dat moment. En de volledige digitale aanvragen die na 11.31 uur worden ingediend loten niet mee omdat het plafond dan reeds is overschreden. In het geval enkel digitale aanvragen worden ingediend heeft het loten dus alleen betrekking op de volledige aanvragen die digitaal gelijktijdig worden ingediend en die om het restant van het subsidieplafond strijden.

 

De tweede mogelijkheid is opgenomen onder sub b en betreft de situatie dat op dezelfde dag zowel aanvragen per post als aanvragen digitaal worden ingediend en waarbij het subsidieplafond op enig moment dreigt te worden overschreden. Er wordt dan geloot tussen alle op die dag per post ingediende en digitaal ingediende aanvragen. In deze situatie wordt het loten op de dag ingezet, omdat bij aanvragen per post niet het exacte tijdstip van binnenkomst kan worden bepaald. Ook alle digitale aanvragen waarvoor het exacte tijdstip van binnenkomst wel kan worden bepaald op die dag, loten in dat geval mee.

 

De Subsidieregeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 voorziet dus niet in de mogelijkheid dat op de dag wordt geloot tussen aanvragen die op die dag allemaal digitaal zijn binnengekomen.

 

Onderhavige derde wijzigingsregeling regelt deze mogelijkheid van loting op de dag nu wel, waarin wordt geloot in het geval er enkel digitale aanvragen worden ingediend en het subsidieplafond op enig moment dreigt te worden overschreden. Het gaat dan om de situatie dat door een technische storing van het digitale systeem een verdeling op volgorde van binnenkomst leidt tot een onredelijke en onbillijke uitkomst. Er wordt dan geloot tussen alle op die dag ingediende digitale aanvragen. Hiertoe wordt onderdeel b verletterd tot onderdeel c en wordt een nieuw onderdeel b toegevoegd.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Aan deze derde wijzigingsregeling wordt terugwerkende kracht toegekend tot en met 10 mei 2016. In het kader van de te nemen primaire besluiten op de subsidieaanvragen, wordt hiermee de gehanteerde handelwijze, het overgaan tot loting, van een juridische grondslag voorzien.

 

De reeds op 10 mei 2016 via de webportal en website aangekondigde overstap van verdeling bij volgorde van binnenkomst naar loting wordt hiermee voor de situatie zoals hierboven beschreven in deze toelichting geformaliseerd.