Provinciaal blad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenProvinciaal blad 2016, 3951VerordeningenWijziging Legesverordening 1993 (Tarievenbeleid 2016) en Grondwaterheffingsverordening Groningen i.v.m. de inwerkingtreding van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat Provinciale Staten in hun vergadering van 6 juli 2016, nr. 4a, zaaknummer (627502) hebben besloten tot wijziging van de Tarieventabel 2016 behorende bij de Legesverordening provincie Groningen 1993 en tot wijziging van de Grondwaterheffingsverordening Groningen. Het besluit van Provinciale Staten luidt als volgt:

 

Provinciale Staten van Groningen

 

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 19 april 2016, nr. 2016-21.026, FC;

 

Gelet op de artikelen 220 en 223 van de Provinciewet;

 

Besluiten:

 

Vast te stellen hetgeen volgt:

ARTIKEL I

De TARIEVENTABEL 2016 behorende bij de Legesverordening provincie Groningen 1993 te wijzigen als volgt:

 

A

 

In HOOFDSTUK 1 - Verkeer en Vervoer wordt onderdeel 4, Wegen, en onderdeel 5, Waterwegen, vervangen door:

 

Wegen

 • 4.

  Een vlotte en veilige doorstroming op de weg

  • a.

   een vergunning ingevolge artikel 4.15 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 voor het maken van nieuwe wegen € 443,00

  • b.

   een ontheffing van het verbod ingevolge artikel 4.20 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016

   • 1.

    voor werken tot € 5.000 - 178,25

   • 2.

    voor werken van € 5.000 en meer - 443,00

  • c.

   tot wijziging van een besluit als bedoeld onder a, of b, onderdeel 2 - 113,40

  • d.

   tot wijziging van een besluit als bedoeld onder b, onderdeel 1 - 46,40

 

Waterwegen

 • 5.

  Een veilige, vlotte doorvaart op de vaarwegen

voor een vergunning op grond van artikel 4.12 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 voor het maken van werken langs kanalen:

 • a.

  voor grote projecten (kosten € 50.000 of meer) € 897,20

 • b.

  voor kleine werken (kosten minder dan € 50.000) - 88,60

 • c.

  tot wijziging van besluiten als benoemd onder a - 222,60

 • d.

  tot wijziging van besluiten als benoemd onder b - 22,15

 • e.

  de onder a, b ,c en d berekende tarieven worden, in geval van kosten van publicatie, verhoogd, aanvrager wordt direct geïnformeerd omtrent de hoogte daarvan, indien de werkelijke publicatiekosten minder bedragen wordt het lagere bedrag in rekening gebracht (incl. BTW).

 

B

 

HOOFDSTUK 4 - Ontgrondingen wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  Het opschrift Ontgrondingenverordening Groningen 1998 wordt vervangen door: Ontgrondingen.

 • 2.

  In onderdeel a wordt "voor een vergunning ingevolge de Ontgrondingenverordening Groningen 1998" vervangen door: ingevolge een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet.

 

C

 

In HOOFDSTUK 6 - Diversen wordt gewijzigd als volgt:

In onderdeel 27. Overige aanvragen wordt " Omgevingsverordening provincie Groningen 2009" vervangen door: Omgevingsverordening provincie Groningen 2016.

ARTIKEL II

Artikel 3 van de Grondwaterheffingsverordening Groningen wordt vervangen en komt te luiden als volgt:

 

Artikel 3 Heffingsplicht

Heffingsplichtig is de houder van een inrichting die is ingeschreven in het in artikel 3.21 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 genoemde register.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad van de provincie Groningen.

 

Groningen,

Provinciale Staten voornoemd:

, voorzitter.

, griffier.