Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2016, 3811Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Overijssel – Vaststellen verkeersbesluit maximumdiepgang en afmetingen vaartuigen Kanaal Almelo-De Haandrik

 

Besluit: 08-01-2013

Kenmerk: 2013/0001582

Inlichtingen bij: Monique Mastenbroek

Telefoon: 038 – 499 7067

E-mail: m.mastenbroek@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

overwegende, dat de provincie Overijssel met ingang van 1 juli 1994 het feitelijk onderhoud en met ingang van 1 juli 1995 het formele beheer van het Kanaal Almelo - De Haandrik en het Overijssels gedeelte van het Coevorder - Vechtkanaal van het Rijk heeft overgenomen;

dat het – gelet op de afmetingen en het gebruik van het Kanaal Almelo - De Haandrik en het Overijssels gedeelte van het Coevorder - Vechtkanaal– gewenst is om uit een oogpunt van duidelijkheid naar de vaarweggebruiker toe, de maximumlengte en -breedte van vaartuigen op het kanaal nader te regelen;

dat ingevolge artikel 4.3.5, eerste lid van de Omgevingsverordening Overijssel, Gedeputeerde Staten voor nader door hen aan te wijzen vaarwegen de maximumdiepgang voor schepen kunnen vaststellen;

dat laatstelijk bij hun besluit van 17 februari 2009, kenmerk 2009/0022510, Gedeputeerde Staten de standaard maximumafmetingen voor het Kanaal Almelo - De Haandrik hebben vastgesteld op:

• lengte: 55 meter met dien verstande dat schepen langer dan 39 meter voorzien moeten zijn van actieve kopbesturing;

• breedte: 6,60 meter;

• diepgang: 2,50 meter;

dat mede vanwege de uitgevoerde baggerwerkzaamheden op het kanaal, het nu aanvaardbaar wordt geacht om de maximumlengte en -breedte te relateren aan de afmetingen van de sluizen;

dat voorts bij bijzonder transport, een duwboot achter verplicht is en bij het ontbreken van een actieve kopbesturing een sleepboot voor verplicht is, indien de duwboot of de duwsleepboot in het CVO beperkt is tot een maximaal te duwen lengte van een vaartuig van 30 meter, waarbij de totale maximumlengte en -breedte van het transport niet meer mogen bedragen dan 67 meter respectievelijk 8,40 meter;

gelet op de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer en de Omgevingsverordening Overijssel;

besluiten:

ten behoeve van de volgende in artikel 3 van de Scheepvaartverkeerswet aangegeven belangen, te weten:

• het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer;

• het in stand houden van scheepvaartwegen en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan oevers en water-keringen, of werken gelegen in of over scheepvaartwegen,

het volgende:

I. het besluit van 17 februari 2009, kenmerk 2009/0022510 wordt ingetrokken;

II. het is op het op het Kanaal Almelo - De Haandrik en het Overijssels gedeelte van het Coevorder-Vechtkanaal verboden:

a. zonder ontheffing te varen met een vaartuig waarvan de lengte of de breedte in combinatie met de diepgang groter is dan:

 

 

Bij een breedte van

Maximale diepgang

Maximale lengte

1

6,60m

2,60m

67m

2

6,80m

2,55m

67m

3

7,00m

2,50m

67m

4

7,20m

2,45m

67m

5

7,40m

2,40m

67m

 

en waarvan de maximale hoogte bij een waterstand van 9,10 +NAP meer bedraagt dan 6,25m.

b. dat voorts bij bijzonder transport, een duwboot achter verplicht is en bij het ontbreken van een actieve kopbesturing een sleepboot voor verplicht is, indien de duwboot of de duwsleepboot in het CVO beperkt is tot een maximaal te duwen lengte van een vaartuig van 30 meter, waarbij de diepgang niet meer mag bedragen dan 1,80m, de totale lengte van het transport niet meer mag bedragen dan 67 meter en de maximumbreedte niet meer mag bedragen dan:

- tot KMR 6,000 (tot en met de zwaaikom bij Vrienzenveen) een maximale breedte van 8,40 m;

- tot KMR 25,000 (tot en met de zwaaikom bij Hardenberg) een maximale breedte van 8,00 m;

- vanaf KMR 25,000 (voorbij de zwaaikom bij Hardenberg) een maximale breedte van 7,60 m.

c. dat geladen schepen met een afmeting langer dan 50 meter of breder dan 5,80 meter het kanaal in de vaarweggedeeltes tussen kmr 3,000-7,100; kmr 8,600-16,200 en kmr 21,800-32,600 niet tegelijk met andere vaartuigen in tegengestelde richting mogen bevaren en/of andere schepen voorbij mogen lopen, gelet op artikel 6.07, eerste lid en artikel 6.11, onder c van het Binnenvaartpolitiereglement. Dit wordt op de desbetreffende locaties aangegeven met de verkeersborden A4 en E11 als vermeld in bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement, waarbij op een onderbord is aangegeven: “geladen schepen langer dan 50 meter of breder dan 5,80 meter”;

III. op het Kanaal Almelo - De Haandrik en het Overijssels gedeelte van het Coevorder-Vechtkanaal verlenen geladen schepen langer dan 50 meter of breder dan 5,80 meter voorrang aan schepen tot 50 meter lang en niet breder dan 5,80 meter.

IV. dit besluit treedt in werking op 1 juli 2016.

V. een afschrift van dit besluit wordt in elk geval gezonden aan:

a. Korps Landelijke Politiediensten, Dienst Waterpolitie, t.a.v. Unit Rivieren Oost, postbus 867, 3300 AW Dordrecht;

b. provincie Drenthe, productgroep Wegen en Kanalen, t.a.v. mw. H. Weerman, postbus 122, 9400 AC Assen;

c. bestuur van het Watersportverbond, District Noord, postbus 145, 8700 AC Bolsward;

d. bestuur van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, Afdeling Watersport, postbus 93200, 2509 BA ’s-Gravenhage;

e. Rijkswaterstaat, adviesdienst Verkeer en Vervoer, Dienst Verkeer en Scheepvaart, postbus 5044, 2600 GA Delft;

f. bestuur van de HISWA-vereniging, postbus 102, 3970 AC Driebergen;

g. bestuur van de Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer, postbus 23415, 3001 KK Rotterdam.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd.

 

Toelichting

Vaartuigen met de in dit besluit bepaalde maximum afmetingen, hebben na de baggerwerkzaam¬heden geen ontheffing (meer) nodig om het kanaal te mogen bevaren. Voor grotere vaartuigen kan een ontheffing worden aangevraagd. Deze kan worden verleend, al dan niet onder voorwaarden, of geweigerd.

 

N.B.

Binnen zes weken ingaand na de dag van uitgifte van dit Provinciaal blad, kunnen belanghebbenden daartegen een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 93 05).

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht verschuldigd. Voor nadere informatie of inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kunt u zich wenden tot het team Juridische Zaken.

Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 888 44 44). In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.