Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2016, 3749Beschikkingen | afhandelingBeschikking Flora- en faunawet, Poeldijkseweg 5 te Wateringen

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om een ontheffing te verlenen voor het doden van huismussen met een luchtdrukwapen tussen 1 april en 1 november binnen de bedrijfsgebouwen van de kwekerij gelegen aan de Poeldijkseweg 5, 2291 GA te Wateringen. De ontheffing is geldig tot 1 november 2016.

Bezwaar

Binnen 6 weken vanaf de dag na de verzending van de beschikking kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Westland, t.a.v. de Commissie voor bezwaarschriften, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk, onder vermelding van het zaaknummer 00451958. Omdat het besluit op 20 juni 2016 is verzonden aan de aanvrager, loopt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tot en met 1 augustus 2016. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.