Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2016, 3695Beschikkingen | afhandelingProvincie Gelderland - verleende omgevingsvergunning – Greenferm BV, IJsseldijk, kavel 19B te Apeldoorn -OLO 1417473.

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor een installatie voor het verwerken van dierlijke drijfmest.

Vergunning is verleend voor de activiteiten bouwen, afwijken bestemmingsplan en het oprichten en in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a, c en e van de Wabo.

Locatie : IJsseldijk, kavel 19 B te Apeldoorn

Datum besluit : 22 juni 2016

Datum verzending : 22 juni 2016

Zaaknummer OVIJ: DOS-2015-028184

 

Mogelijkheid van inzien

Het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage:

- Bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, Stadhuis van Apeldoorn, Marktplein 1 te

Apeldoorn;

- Bij de provincieloket van Gelderland.

Om het bij de provincie Gelderland of bij de Omgevingsdienst in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Veluwe IJssel via het emailadres info@ovij.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer 055 – 580 1705.

De eerste dag van de ter inzage legging is 27 juni 2016.

Beroep en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Het beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Wanneer een beroepschrift wordt ingediend kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem).

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;

d. de gronden van het beroep.

De aangevraagde installatie voor de verwerking van dierlijke mest is opgenomen in de Crisis en herstelwet (Chw), bijlage I, onder 10, verduurzaming landbouw. Afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet is van toepassing op dit besluit. Op de behandeling van een ingediend beroep zijn derhalve op grond van artikel 1.1 onder a de artikelen 1.6 tot en met 1.8 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat:

  • -

    de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;

  • -

    het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend en;

  • -

    deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.