Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2016, 3581Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Zeeland - Regelement adviescommissie POP-3 Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 14 juni 2016, kenmerk 16008619 tot vaststelling van een reglement voor de adviescommissie POP-3 Zeeland.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland

Gelet op:

 • a.

  artikel 82 van de Provinciewet;

 • b.

  de Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 5 februari 2015, nr. WJZ/14108646, tot uitvoering van verordening EU nr. 1305/2013 inzake plattelandsontwikkeling (Regeling uitvoering ELFPO programmaperiode 2014-2020); en

 • c.

  de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Zeeland van 11 maart 2016, kenmerk 16001067

 

Besluiten:

 

Artikel 1 Algemeen

Dit reglement is van toepassing op de door gedeputeerde staten van Zeeland ingestelde adviescommissie POP-3 Zeeland, als adviescommissie in de zin van artikel 82 van de Provinciewet.

 

Artikel 2 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

POP3: Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma van Nederland in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020.

 

Artikel 3 Taak

De adviescommissie heeft tot taak gedeputeerde staten te adviseren over de voor POP-3-projecten aan te vragen subsidies, met name over de beoordeling en selectie van projecten.

De voorzitter is onafhankelijk en heeft als taak om de vergadering voor te zitten. De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de commissie om de adviserende leden tot een gezamenlijk standpunt te laten komen over de beoordeling en rangschikking van de ingediende projecten. De voorzitter heeft geen adviserende stem met betrekking tot de te verlenen adviezen.

De secretaris:

 • a.

  draagt zorg voor ondersteuning van de voorzitter in de vergadering;

 • b.

  draagt zorg voor de agenda en de bijlagen;

 • c.

  draagt zorg voor het opstellen van de notulen en het advies aan Gedeputeerde Staten

De adviescommissie kan een beroep doen op onafhankelijke deskundigen over het onderwerp.

De deskundigen zijn tijdens de vergadering telefonisch te bereiken of aanwezig tijdens de vergadering.

 

Artikel 4 Samenstelling, benoeming en ontslag.

 • 1.

  De adviescommissie bestaat uit een voorzitter benoemd namens gedeputeerde staten en ten minste drie leden, eveneens namens gedeputeerde staten in het instellingsbesluit benoemd.

 • 2.

  De adviescommissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 3.

  De adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van publieke en private regionale (belangen) organisaties, met affiniteit met het landelijk gebied van Zeeland;

 • 4.

  De leden en de voorzitter worden benoemd voor de periode van het POP-3programma. Herbenoeming is mogelijk.

 • 5.

  De voorzitter en de leden behoren niet tot het provinciaal bestuur.

 • 6.

  De adviescommissie is bevoegd agendaleden aan te wijzen die het recht hebben vergaderingen bij te wonen.

 • 7.

  Gedeputeerde staten kunnen de voorzitter en/of een lid tussentijds schorsen of ontslaan.

 • 8.

  Gedeputeerde staten kunnen plaatsvervangende leden benoemen.

 • 9.

  Gedeputeerde staten voegen aan de commissie een secretaris toe. De secretaris is geen lid van de adviescommissie.

 • 10.

  Indien de voorzitter of een lid de werkzaamheden voor de adviescommissie voortijdig beëindigt, dan beslissen gedeputeerde staten over de opvolging.

Artikel 5 Werkwijze

 • 1.

  De adviescommissie beoordeelt ontvankelijke aanvragen op basis van de selectiecriteria in het openstellingsbesluit binnen het kader van artikel 1.3 van Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014- 2020 (POP-3) Zeeland.

 • 2.

  De adviescommissie stelt een advies op over de beoordeling van de aanvraag aan de hand van een beoordelingsmemorandum.

 • 3.

  De adviescommissie stelt een ranking op van de aanvragen.

 • 4.

  De adviescommissie neemt besluiten of stelt adviezen vast met meerderheid van stemmen (zijnde de helft plus één van het aantal aanwezige leden).

 • 5.

  Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 • 6.

  Een lid neemt geen deel aan de beraadslaging en/of advisering over een project waarbij hij persoonlijk betrokken is.

 • 7.

  De commissie kan adviezen van deskundigen inwinnen.

 • 8.

  De commissie kan deskundigen en belanghebbenden uitnodigen om ter vergadering een toelichting of zienswijze te geven op ingediende subsidieaanvragen.

 • 9.

  Het advies van de deskundige(n) kan deel uitmaken van de besluitvorming bij de selectie en ranking van projecten.

Artikel 6  

 • 1.

  De adviescommissie is bevoegd tot de uitvoering van de taken zoals bedoeld in artikel 1.14 en artikel 1.15 van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014- 2020 (POP-3) Zeeland.

 • 2.

  De adviescommissie komt bijeen indien in het openstellingsbesluit een rol aan de Adviescommissie is gegeven.

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Regelement Adviescommissie POP-3 Zeeland.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Zeeland van 14 juni 2016.

 

 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

 

Uitgegeven 17 juni 2016

De secretaris, A.W. Smit