Provincie Zeeland - Inspraak Ontwerp Mobiliteitsplan Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 5 januari 2016 het Ontwerp Mobiliteitsplan Zeeland vastgesteld, bestaande uit een Mobiliteitsvisie 2028 en een Mobiliteitsprogramma 2017-2019. De Provincie wil weten wat u van het Mobiliteitsplan vindt. Daarom ligt het plan zes weken ter inzage, van woensdag 20 januari tot en met woensdag 2 maart 2016. Iedereen kan tijdens deze periode een reactie (zienswijze) geven op het Ontwerpplan.

 

Mobiliteitsplan

Het Mobiliteitsplan bestaat uit een visie op de toekomst van verkeer en vervoer in Zeeland tot 2028 en een programma met activiteiten voor de periode 2017-2019. De Provincie heeft daarbij een aantal speerpunten:

  • snelle en veilige hoofdverbindingen over de weg en per openbaar vervoer.

  • goede bereikbaarheid voor bedrijven, forenzen en de Zeeuwse havens.

  • een netwerk voor toeristen en recreanten dat bijdraagt aan de beleving van Zeeland.

  • een goede bereikbaarheid van bovenlokale voorzieningen zoals zorg en onderwijs en een vernieuwde aanpak van verkeersonveiligheid.

 

Inzagetermijn

Het Ontwerp Mobiliteitsplan kunt u hiernaast digitaal bekijken. De papieren versie van de stukken kunt u van 20 januari tot en met 2 maart 2016 tijdens kantooruren inzien bij de informatiebalie van het Provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. Tegen kostprijs kunt u een papieren exemplaar mee naar huis nemen.

 

Zienswijzen

U kunt uw zienswijze op verschillende manieren kenbaar maken:

  • digitaal: via een 'zienswijze-formulier' dat te vinden is op www.zeeland.nl

  • schriftelijk: een brief richten aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. mw. W. Kuijpers, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

  • mondeling: op woensdag 10 februari van 17.00-19.00 uur vindt een spreekuur plaats in het Provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. Tijdens dit spreekuur kunt u vragen stellen en is er gelegenheid om een mondelinge reactie te geven op het Ontwerp-Mobiliteitsplan

 

Wat gebeurt er met uw reactie?

Op basis van de zienswijzen stelt het College van Gedeputeerde Staten een Nota van Beantwoording op. Provinciale Staten betrekken deze Nota bij hun besluitvorming. Naar verwachting stellen Provinciale Staten op 3 juni 2016 het definitieve Mobiliteitsplan vast.

 

Contact

Bij vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Wim Kant, telefonisch bereikbaar op 0118-631382 op per mail via wa.kant@zeeland.nl.

Naar boven