Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 2762

Gepubliceerd op 17 mei 2016 09:00

Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Proof of Principle Fonds

 

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 10 mei 2016 hebben vastgesteld:

Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Proof of Principle Fonds.

Artikel l Wijzigingen van de Nadere subsidieregels Proof of Principle Fonds

De Nadere subsidieregels Proof of Principle Fonds worden als volgt gewijzigd.

A.

In artikel 14, eerste lid onder a, wordt de huidige passage:

“interne personeelskosten, gebaseerd op een uurtarief conform de volgende berekening: uurtarief = (bruto loonsom + 25% opslag)/1650 uur. Deze berekening geldt ook voor de bepaling van het tarief van een DGA”

vervangen door

“loon-en arbeidskosten: indien voor het berekenen van uurtarieven gebruik wordt gemaakt van een forfaitair vastgesteld uurtarief, dan is artikel 3, onder e, van toepassing van de “Nadere regels met betrekking tot uniforme berekeningswijzen uurtarieven in het kader van het verstrekken van subsidies”. Het forfaitair uurtarief wordt vastgesteld op € 60,00. Het forfaitair vastgesteld uurtarief wordt gehanteerd voor alle direct bij de subsidiabele activiteit betrokken personen en omvat zowel directe arbeids- en loonkosten als de daaraan toegerekende indirecte kosten.”

B.

In artikel 14 tweede lid worden sub ‘e, f, g’ herschreven naar sub ‘f, g, h’.

C.

In artikel 14, tweede lid wordt sub e toegevoegd “marketing”.

 

Artikel ll Overgangsrecht

Voor subsidiebesluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen blijven de bepalingen van de Nadere subsidieregels Proof of Principle Fonds (Provinciaal Blad 2015, nr 2496) van kracht zoals deze golden voor de inwerkingtreding van deze wijzigingen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 

Artikel lll Inwerkingtreding

Dit besluit treedt vanaf de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 10 mei 2016.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl