Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 2756

Gepubliceerd op 17 mei 2016 09:00

Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels ter bevodering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v.

 

Gedeputeerde Staten van Limburg,

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 26 april 2016 hebben vastgesteld:

Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v.

Artikel I Wijziging Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v.

De Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. worden als volgt gewijzigd:

A.

In artikel 2 wordt de zin: “Een subsidie wordt alleen verstrekt aan een rechtspersoon, een maatschap of vennootschap.” vervangen door: “Een subsidie wordt alleen verstrek aan een rechtspersoon, een ZZP’er, een maatschap of vennootschap.”

B.

 • -

  In artikel 5 wordt sub d gewijzigd van: “Minimaal 50% van de in de aanvraag benoemde personen stroomt naar werk in” vervangen door: “Minimaal 70% van de in de aanvraag benoemde personen stroomt naar werk in”.

 • -

  In artikel 5 komt sub g te vervallen.

 • -

  In artikel 5 wordt sub h hernoemd naar sub g.

 • -

  In artikel 5 word sub h (hernoemd naar sub g) gewijzigd van “Het project heeft een looptijd van maximaal 15 maanden en dient uiterlijk 31 december 2016 te zijn afgerond” naar: “Het project heeft een looptijd van maximaal 15 maanden en dient uiterlijk 31 oktober 2018 te zijn afgerond”.

C.

In artikel 8 wordt het tweede lid gewijzigd van “Er geldt een maximumbedrag van de basissubsidie van € 50.000,- (voor 100 nww-ers 45plus) en derhalve een maximale subsidie (basis- en plaatsingsgerelateerde subsidie) van € 250.000,- per aanvrager” naar: “Per aanvraag geldt een maximale subsidie van € 75.000,00“.

D.

Artikel 9 komt te vervallen.

E.

 • -

  Artikel 10 wordt hernoemd naar artikel 9.

 • -

  Artikel 11 wordt hernoemd naar artikel 10.

 • -

  Artikel 12 wordt hernoemd naar artikel 11.

 • -

  Artikel 13 wordt hernoemd naar artikel 12.

 • -

  Artikel 14 wordt hernoemd naar artikel 13.

 • -

  Artikel 15 wordt hernoemd naar artikel 14.

 • -

  Artikel 16 wordt hernoemd naar artikel 15.

 • -

  Artikel 17 wordt hernoemd naar artikel 16.

 • -

  Artikel 18 komt te vervallen.

 • -

  Artikel 19 wordt hernoemd naar artikel 17.

 • -

  Artikel 20 wordt hernoemd naar artikel 18.

 • -

  Artikel 21 wordt hernoemd naar artikel 19.

F.

 • -

  Artikel 13 (hernoemd naar artikel 12), eerste zin, wordt gewijzigd van: “Naast de in artikel 12 genoemde algemene criteria (…)” naar: “Naast de in artikel 11 genoemde algemene criteria (…)”.

 • -

  Artikel 13 (hernoemd naar artikel 12), eerste lid wordt gewijzigd van: “indien en voor zover ze naar het oordeel van Gedeputeerde Staten passen in, en een wezenlijke bijdrage leveren aan de realisatie van één of meer van de , door Provinciale Staten vastgestelde en door Gedeputeerde Staten nader uitgewerkte, navolgende economische beleidskaders: - Strategische kadernotitie voor het programma Economie & concurrentiekracht – De programma- en meerjarenbegroting en de productenraming. Deze beleidskaders kunnen (op onderdelen) worden bijgesteld dan wel verder worden uitgewerkt in specifieke economische beleidsnota’s (ambitiedocumenten) voor de betreffende deelterreinen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het beleid van toepassing is dat geldt op het moment van indiening van de subsidieaanvraag, tenzij het eventueel nadien gewijzigde beleid gunstiger is voor de subsidieaanvrager; ” naar: “Indien en voor zover ze naar het oordeel van Gedeputeerde Staten passen in, en een wezenlijke bijdrage leveren aan de realisatie van één of meer van de, door Provinciale Staten vastgestelde en door Gedeputeerde Staten nader uitgewerkte Programma-en meerjarenbegroting en de productenraming. Deze beleidskaders kunnen (op onderdelen) worden bijgesteld dan wel verder worden uitgewerkt in specifieke economische beleidsnota’s (ambitiedocumenten) voor de betreffende deelterreinen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het beleid van toepassing is dat geldt op het moment van indiening van de subsidieaanvraag, tenzij het eventueel nadien gewijzigde beleid gunstiger is voor de subsidieaanvrager”

 • -

  Artikel 13 (hernoemd naar artikel 12), tweede lid komt te vervallen.

 • -

  Artikel 13 (hernoemd naar artikel 12), derde lid wordt hernoemd naar tweede lid.

 • -

  Artikel 13 (hernoemd naar artikel 12), vierde lid komt te vervallen.

 • -

  In artikel 13 (hernoemd naar artikel 12) wordt een nieuw derde lid toegevoegd met de tekst: “De actuele beleidskaders kunt u raadplegen op: www.limburg.nl/e_Loket/Subsidies/Actuele_Subsidieregelingen/Economie_en_Ruimte/Nadere_subsidieregels_bevordering_economie_en_concurrentiekracht_2013_e_v”

G.

 • -

  Artikel 14 (hernoemd naar artikel 13), sub a wordt gewijzigd van “Subsidie wordt geweigerd indien niet wordt voldaan aan de algemene criteria genoemd in artikel 12” naar “Subsidie wordt geweigerd indien niet wordt voldaan aan de algemene criteria genoemd in artikel 11”.

 • -

  Artikel 14 (hernoemd naar artikel 13), sub b wordt gewijzigd van “Subsidie wordt geweigerd indien niet wordt voldaan aan de specifieke criteria genoemd in artikel 13” naar “Subsidie wordt geweigerd indien niet wordt voldaan aan de specifieke criteria genoemd in artikel 12”.

H.

 • -

  Artikel 16 (hernoemd naar artikel 15), eerste lid wordt gewijzigd van: “Subsidieaanvragen voor projectsubsidies in het kader van hoofdstuk 2 kunnen tot en met 28 februari 2015 worden ingediend” Naar: “Subsidieaanvragen voor projectsubsidies in het kader van hoofdstuk 2 dienen uiterlijk op 28 februari 2017bij Gedeputeerde Staten te zijn ontvangen ”.

 • -

  Artikel 16 (hernoemd naar artikel 15), tweede lid wordt gewijzigd van: “Subsidieaanvragen voor projectsubsidies in het kader van hoofdstuk 2 die buiten de termijn genoemd in het eerste lid van dit artikel worden ingediend, worden afgewezen” naar: “Subsidieaanvragen voor projectsubsidies in het kader van hoofdstuk 2 die buiten de termijn genoemd in het eerste lid van dit artikel zijn ontvangen, worden afgewezen”.

I.

Artikel 18 komt te vervallen

J.

-De tekst in de toelichting wordt gewijzigd in: “Het economisch beleidsveld kenmerkt zich door een grote dynamiek. Dit vereist dat steeds snel wordt ingespeeld op veranderende omstandigheden. Om die reden is dan ook gekozen voor een op zichzelf minder concreet uitgewerkte regeling. Dat betekent dat steeds naast de regeling in ogenschouw moet worden genomen wat het geldende beleidskader op enig moment inhoudt, om een oordeel te kunnen vormen of een project daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking kan komen. Zowel de doelgroep, doelstelling als de inhoudelijke criteria kunnen op bepaalde deelterreinen van het economisch beleid wisselend van aard zijn, al naar gelang de behoeften van het moment. De geldende beleidskaders wordt gepubliceerd op www.limburg.nl/subsidies.

De juridische grondslag voor subsidieverstrekking wordt dan ook steeds gevormd door de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg in combinatie met deze Nadere subsidieregels en de daaraan ten grondslag liggende beleidskaders.

Vanwege de complexiteit van het beleidsterrein verdient het sterk aanbeveling vóór het indienen van de subsidieaanvraag in overleg te treden met medewerkers van het cluster Economie en Innovatie teneinde te komen tot een goed onderbouwde en volledige aanvraag.”

-In de toelichting komt de artikelsgewijze toelichting van artikel 5 sub g en artikel 8, eerste lid, sub b, te vervallen.

Artikel II Overgangsrecht

 • 1.

  Voor besluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen blijven de bepalingen van de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. (Pb. 2014, nr. 67) van kracht zoals die golden vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 2.

  Aanvragen die op basis van de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. (Pb. 2014, nr. 67) zijn ingediend en waarover bij inwerkingtreding van deze wijziging nog niet is beslist, worden geacht op basis van de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. met inachtneming van deze wijziging te zijn ingediend, tenzij Gedeputeerde Staten van oordeel zijn dat de aanvrager in zijn belangen wordt geschaad. In dat laatste geval handelen Gedeputeerde Staten overeenkomstig de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. (Pb. 2014, nr. 67).

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 26 april 2016

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl