Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 2718

Gepubliceerd op 17 mei 2016 09:00

Wijzigingsbesluit Verordening impulsplan “Starters: een eigen thuis!” Provincie Limburg 2012

 

Provinciale Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 13 mei 2016 hebben vastgesteld:

 

De volgende wijziging van de Verordening impulsplan “Starters: een eigen thuis!” Provincie Limburg 2012.

 

I Wijzigingen van de Verordening impulsplan “Starters: een eigen thuis!” Provincie Limburg 2012

A.

In artikel 1 onder c. wordt het woord “en” tussen 21 oktober 2011 en 14 december 2012 vervangen door een komma.

B.

In artikel 1 onder c. wordt na de zinsnede “14 december 2012” ingevoegd “en 9 oktober 2015”.

C.

In artikel 1 onder d. wordt de zinsnede “de rente en” geschrapt.

D.

In artikel 4 lid 4 komt de zinsnede “rente en” geschrapt.

 

II Overgangsrecht

Aanvragen voor de toekenning van trekkingsrechten die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen en waarop nog niet is beslist worden beoordeeld aan de hand van deze gewijzigde verordening.

 

III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin deze wijzigingsverordening wordt geplaatst. De nieuwe integrale tekst van de verordening wordt in een afzonderlijke Provinciaal Blad bekendgemaakt.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten, gehouden op 13 mei 2016

 

Provinciale Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

de griffier,

mw. drs. J.J. Braam

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl