Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2016, 2715Plannen | overigProvincie Zeeland – Ontwerp wijziging Natuurbeheerplan 2016

Op 10 mei 2016 hebben Gedeputeerde Staten de Ontwerp planwijziging natuurgebieden 2016 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld voor zienswijzen en advies. Het Natuurbeheerplan bevat de begrenzing van natuurgebieden en agrarische beheergebieden in Zeeland en dient onder andere voor de subsidiëring van het natuurbeheer. Het ontwerpbesluit bevat enkele detailwijzigingen van de begrenzing en beheertypen van natuurgebieden en nadere bepalingen over openstelling natuurgebieden en begrenzing vaartoeslag.

De ontwerp planwijziging ligt ter inzage op het provinciehuis en op de gemeentehuizen in Zeeland van 17 mei tot en met 27 juni 2016 en kan verder worden ingezien op en gedownload van de provinciale website op www.zeeland.nl/natuur-en-landschap/natuurbeheer. De bijbehorende ontwerp kaarten kunnen in detail worden bekeken via het provinciale Geoloket op http://zldgwb.zeeland.nl/gw411sl/?Viewer=NatuurLandschap.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen bij de Gedeputeerde Staten van Zeeland. Schriftelijke zienswijzen kunnen, voorzien van adresgegevens en motivering, worden ingediend bij Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Voor mondelinge zienswijzen kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met Provincie Zeeland (0118-631011).