Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2016, 2504Plannen | overigProvincie Zeeland - Natuurbeheerplan Zeeland 2016 gewijzigd

Op 29 maart hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland de Kleine planwijziging agrarische leefgebieden 2016 vastgesteld. GS hebben daarmee het Natuurbeheerplan Zeeland gewijzigd ten behoeve van het agrarisch natuurbeheer in 2017. Het betreft enkele kleine kaartcorrecties van de agrarisch leefgebieden open akker (akkerranden) en droge dooradering (binnendijken). Met de wijziging is het Natuurbeheerplan up tot date voor de subsidieverlening.

De Planwijziging is te raadplegen op en te downloaden van de provinciale website op https://www.zeeland.nl/natuur-en-landschap/natuurbeheer en ligt van 9 mei tot met 19 juni ter inzage op het provincie huis te Middelburg. De gewijzigde digitale kaarten van de leefgebieden zijn bovendien in detail te bekijken via het Geoloket op http://zldgwb.zeeland.nl/gw411sl/?Viewer=NatuurLandschap

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:

Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/subsidieregels-en-procedures/bezwaar-maken.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.